Statistics are also available in English, click here.

All stats | Just today | Just this week | Just this month

ÓôáôéóôéêÜ ãéá ôï #macedonia óôï Quakenet áðü NordicBots.

Óôïé÷åßá ãéá ÄåõôÝñá 20 Áõãïýóôïõ 2018 - 12:35:28
Ãéá ôçí ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï ôùí 1342 çìåñþí, 73 ÷ñÞóôåò óõíïìßëçóáí óôï #macedonia.


ÇìåñÞóéá äñáóôçñéüôçôá (ôéò ôåëåõôáßåò 31 çìÝñåò)
4
1
4
1
8
1
3
1
4
1
2
3
10
1
1
5
1
4
1
12
4
248
91
1
14
3
1
10
1
1
5
1
14
5
22
3
3
5
15
2
3
4
1
19
1
3
2
20
3
4
6
1
251
1
93
11
1
3
266
1
1
3
93
8
1
1
6
1
2
1
2
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãÝò þñåò
7.6%
3141
5.5%
2264
8.4%
3460
4.2%
1729
3.8%
1574
10.6%
4360
3.5%
1436
2.6%
1076
1.5%
613
2.6%
1059
4.4%
1823
1.7%
707
3.5%
1455
2.8%
1133
3.0%
1235
4.0%
1652
3.4%
1408
2.9%
1174
4.1%
1696
3.3%
1336
4.7%
1923
5.0%
2038
2.8%
1132
4.0%
1642
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò
 ØåõäþíõìïÁñéèìüò ãñáììþíÐüôå;Áñéèìüò ëÝîåùíËÝîåéò áíÜ ãñáììÞ×áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞÔåëåõôáßá åßóïäïòÔõ÷áßá öñÜóç
1 Oakley167866914282.613.65 çìÝñåò ðñéí"[CPU] 4 Intel Pentium III Xeon @ 2502.47 MHz Intel(R) Core(TM) i5"
2 fishbot353315141223.521.67 çìÝñåò ðñéí"Yes?"
3 catbot33821112972.918.623 çìÝñåò ðñéí"* catbot smells fishbot"
4 Norm3028111474.935.4615 çìÝñåò ðñéí":-)"
5 Himmel23122924.020.676 çìÝñåò ðñéí"proftes koitousa entometa3u thn sardela mou :P"
6 m35sk20812914.521.71055 çìÝñåò ðñéí"MAMU VI EBAM PEDERSKA SVE DA VI EBAM GRCKO I CIGANSKO"
7 Oakley[afk]981161.812.084 çìÝñåò ðñéí"http://macedonia.no-ip.org/"
8 snailbot9315303.321.6913 çìÝñåò ðñéí"lo1!"
9 ExvsioN77263.713.71258 çìÝñåò ðñéí"PCW ON pme FAST"
10 kiss66152.511.2595 çìÝñåò ðñéí"bro you g0 wu and mw with canada info?"
11 RUBIN166203.314.0595 çìÝñåò ðñéí"And believe me will be cash"
12 mungos66122.012.7415 çìÝñåò ðñéí"macedonia, skopjeeee"
13 jogurt66132.212.7965 çìÝñåò ðñéí"KAJ STE MALAGA"
14 YoloMan_55163.233.4592 çìÝñåò ðñéí"ΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΔΩ ;"
15 frizer4e_kav532142.813.0258 çìÝñåò ðñéí"edno prasanje kviz ima li na nekoj kanal"
16 stole55132.612.4230 çìÝñåò ðñéí"Am I allowed to post links here?"
17 mackica5551.09.61211 çìÝñåò ðñéí"zfdhgfdhh"
18 NeFeLh42251.211.837 çìÝñåò ðñéí"kalhmera:)"
19 |Logitech|41214310.871.058 çìÝñåò ðñéí"(Broadcast) Nordicbots would like to wish everyone a happy new ye"
20 bananoflouda4471.814.875 çìÝñåò ðñéí"?adduser Macedonia"
21 top-tipster33268.744.7920 çìÝñåò ðñéí"at the moment with one betting tip you can win 75 euros!"
22 CarlosE3341.35.0980 çìÝñåò ðñéí"hi"
23 dikta3341.38.71221 çìÝñåò ðñéí"monkeys out"
24 domain33124.019.0663 çìÝñåò ðñéí"abe da vi ebam najmiloto vpicka"
25 poza6933186.034.01063 çìÝñåò ðñéí"HEJ GREEK SUCK MY MACEDONIAN DICK"
26 Oakley|Off336822.7170.076 çìÝñåò ðñéí"[invite] Notice from Q (TheQBot@CServe.quakenet.org): [#hellas] K"
27 TheLordGr3331.02.7496 çìÝñåò ðñéí".s"
28 wilfred33113.724.71006 çìÝñåò ðñéí"thats not what the encyclopedia says?"
29 KILIBE2231.59.0639 çìÝñåò ðñéí"postoi ova mircov"
30 Tanja2252.511.0553 çìÝñåò ðñéí"zdravo na site"
31 omew21142.05.5898 çìÝñåò ðñéí"lol hi"
32 Druzliv^m2252.516.0925 çìÝñåò ðñéí"zdravoooo"
33 Zgoden22115.523.51333 çìÝñåò ðñéí"fuck greek :D majkata da vi ja ebam vo gazot"
34 Srki_mk21121.03.01310 çìÝñåò ðñéí"zdr"
35 Cementclouds2221.02.0298 çìÝñåò ðñéí"hi"
36 sign-o2221.02.01174 çìÝñåò ðñéí"ee"
37 Techtronix225628.0160.559 çìÝñåò ðñéí"DiMiTRiS |Logitech| Macedonia fishbot Q Oakley"
38 Debaser2252.514.51037 çìÝñåò ðñéí"boukwne"
39 mozok1111.07.0447 çìÝñåò ðñéí",jghkjh"
40 ebac1111.05.0883 çìÝñåò ðñéí"penis"
41 sladok1111.06.01273 çìÝñåò ðñéí"jkbjkj"
42 dfFf111111.061.0759 çìÝñåò ðñéí"good afternoon. come to my company in the www.midnightchat.eu"
43 Morkov4E1144.020.0892 çìÝñåò ðñéí"Raboti li ova cudo ?"
44 FordMustang1111.07.01140 çìÝñåò ðñéí"ccccccc"
45 galaxy1111.06.0928 çìÝñåò ðñéí"zdravo"
46 DICK_FOR_GREECE1144.017.01066 çìÝñåò ðñéí"EAT EAT THAT DICK"
47 Oakley[Work]1111.05.0332 çìÝñåò ðñéí"?auth"
48 Lady112121.0150.0115 çìÝñåò ðñéí"www.greekchat.eu . Apo MiRC /server atlantis.greekchat.eu . Apo A"
49 lepotan^^^1111.02.01166 çìÝñåò ðñéí"hi"
50 number61133.012.0946 çìÝñåò ðñéí"* number6 lights a cig"


Äåí êáôÜöåñáí íá öôÜóïõí üëïé óôçí êïñõöÞ:
MUGO (1) Gad (1) sexceuroman (1) Macedonia (1) mib88 (1)
lunaa (1) deckoo (1) AndroUser (1) gene (1) fishyy (1)
Meh (1) teo (1) KUR_ZA_GRCI (1) themistery (1) hionath (1)
Auslaender (1) codewarrior (1) majche (1) Mr_Faun (1) par (1)
PROSVETA (1) GBL (1) plusone (1)

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò áíÜ þñá
  0-5 6-11 12-17 18-23
1 Oakley - 8 Norm - 28 Oakley - 66 Oakley - 91
2 Oakley[afk] - 8 m35sk - 8 fishbot - 15 Himmel - 22
3 catbot - 8 YoloMan_ - 5 catbot - 11 fishbot - 14
4 bananoflouda - 4 fishbot - 3 ExvsioN - 7 m35sk - 12
5 snailbot - 3 Oakley - 2 kiss - 6 catbot - 12
6 Oakley|Off - 3 catbot - 2 RUBIN1 - 6 mungos - 6
7 fishbot - 3 NeFeLh - 2 jogurt - 6 snailbot - 5
8 frizer4e_kav - 3 number6 - 1 stole - 5 mackica - 5
9 CarlosE - 3   domain - 3 dikta - 3
10 Techtronix - 2   poza69 - 3 KILIBE - 2
11 galaxy - 1   top-tipster - 3 Tanja - 2
12 Srki_mk - 1   wilfred - 3 frizer4e_kav - 2
13 lepotan^^^ - 1   TheLordGr - 3 NeFeLh - 2
14 mozok - 1   Zgoden - 2 FordMustang - 1
15 omew - 1   Druzliv^m - 2 Srki_mk - 1
16 codewarrior - 1   sign-o - 2 MUGO - 1
17 majche - 1   Debaser - 2 sladok - 1
18 Macedonia - 1   |Logitech| - 2 dfFf - 1
19 |Logitech| - 1   Cementclouds - 2 omew - 1
20 deckoo - 1   snailbot - 1 Norm - 1
21     Morkov4E - 1 teo - 1
22     DICK_FOR_GREECE - 1 Meh - 1
23     Lady - 1 Mr_Faun - 1
24     Oakley[Work] - 1 PROSVETA - 1
25     ebac - 1 plusone - 1

ÌåãÜëïé áñéèìïß
Oakley: áíïçóßá Þ áðëþò ðïëëÝò áðïñßåò; Ôï 18.0% ôùí ãñáììþí ðåñéåß÷áí åñþôçóç!
Åðßóçò ï/ç Himmel äåí öáßíåôáé íá ãíùñßæåé êáé ðÜñá ðïëëÜ ìå 17.4% åñùôÞóåùí.
Ï/ç m35sk ÷ñçóéìïðïßçóå èáõìáóôéêÜ óå ðïóïóôü 30.0%!
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå ìå 24.6%.
Öáßíåôáé üôé ï/ç m35sk Ý÷åé ìïíßìùò ðáôçìÝíï ôï Caps Lock: 80.0% ÷ñÞóç ÊÅÖÁËÁÉÙÍ.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <m35sk> OOO GREEK SUCK MY DICK
Ï/ç Oakley åßíáé Ýíá ðïëý åðéèåôéêü Üôïìï. ÅðéôÝèçêå óå Üëëïõò 17 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley slaps catbot around a bit with a large trout

Ï/ç Oakley[afk] äåí ìðüñåóå åðßóçò íá óõãêñáôÞóåé ôá íåýñá ôïõ/ôçò. ÅðéôÝèçêå 4 öïñÝò óå Üëëïõò ÷ñÞóôåò.
Êáíåßò äåí öáßíåôáé íá óõìðáèåß ôïí/ôçí snailbot. Ôïõ åðéôÝèçêáí 5 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley[afk] slaps snailbot

Ï/ç fishbot ìïéÜæåé íá åßíáé åðßóçò áíåðéèýìçôïò. Ôïõ åðéôÝèçêáí 4 öïñÝò.
Ï/ç Himmel öÝñíåé åõôõ÷ßá óôïí êüóìï, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ÷áìüãåëá óå ðïóïóôü 13.0% :)
Åðßóçò ï/ç Oakley ÷áìïãÝëáóå óå ðïóïóôü 6.0%.
Êáíåßò äåí åßíáé êáôóïýöçò óôï #macedonia! Ôé ÷áñïýìåíï êáíÜëé :-)
Ï/ç Norm Ýãñáøå ôéò ìåãáëýôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 35.4 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò óôï #macedonia Þôáí 19.5 ÷áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç Oakley Ýãñáøå ôéò ìéêñüôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 13.6 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç catbot Þôáí åðßóçò ðïëý ëáêùíéêüò, ìå ìÝóï üñï 18.6 ÷áñáêôÞñùí.
Ï/ç Oakley êáôÜöåñå íá ãñÜøåé 428 ëÝîåéò.
Óå áíôßèåóç ìå ôïí/ôçí Oakley, ï/ç Norm áêïëïýèçóå ìå 147 ëÝîåéò.
Ï/ç Techtronix Ýãñáøå êáôÜ ìÝóï üñï 28.00 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò ôïõ êáíáëéïý Þôáí 3.37 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.

Ïé ðéï äçìïöéëåßò ëÝîåéò
 ËÝîç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 greek 19 wilfred
2 stats 16 Oakley
3 loudly 6 fishbot
4 adduser 5 bananoflouda
5 slaps 5 Oakley
6 ΚΑΝΕΙΣ 4 YoloMan_
7 smells 4 catbot
8 quakenet 4 Oakley|Off
9 addtrigger 4 Oakley
10 around 3 Oakley

Ôï ðéï äçìïöéëÝò øåõäþíõìï
 Øåõäþíõìï Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 fishbot 16 Oakley
2 Oakley 11 fishbot
3 catbot 5 Oakley
4 Macedonia 5 bananoflouda
5 plusone 4 Oakley

Smileys :-)
 Smiley Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 :P 9 Himmel
2 :D 6 mungos
3 :) 5 NeFeLh
4 :-) 2 Gad
5 ): 1 Oakley|Off

Ïé ðéï äçìïöéëåßò äéåõèýíóåéò
 Äéåýèõíóç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 http://www.macedonia.info 1 Oakley|Off
2 http://www.top-tipster.com 1 top-tipster
3 http://www.greekchat.eu 1 Lady
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great 1 Oakley|Off
5 http://macedonia.no-ip.org 1 Oakley|Off
6 https://www.nordicbots.com/stats.php?cid=83219 1 |Logitech|
7 https://www.nordicbots.com/log.php?cid=83219 1 |Logitech|
8 https://www.youtube.com/watch?v=MsVgnMSONDw 1 lunaa
9 http://www.macedonia.com 1 Oakley|Off
10 http://macedonia.no-ip.org/ 1 Oakley[afk]
11 http://www.midnightchat.eu 1 dfFf
12 http://www.alexanderdergrosse.de/ 1 Oakley|Off

Aëëïé åíäéáöÝñïíôåò áñéèìïß
Ï/ç catbot äåí åßíáé êáé ðïëý äçìïöéëÝò Üôïìï. Ôïõ/ôçò Ýêáíáí kick 19 öïñÝò!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     *** catbot was kicked by fishbot

Ï/ç spasitel ìïéÜæåé íá åßíáé Ýíá åðßóçò ìéóçôü Üôïìï. ÄÝ÷ôçêå 17 kicks.
Q: äéêáéïóýíç Þ ðáñÜíïéá; ÐÜíôùò Ýêáíå kick óå 611 Üôïìá.
Óôç äåýôåñç èÝóç, ï/ç |Logitech| Ýêáíå kick óå 34 Üôïìá.
Ï/ç Q Ýäùóå 1832 ops óôï êáíÜëé...
Ï/ç |Logitech| áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 138.
Ï/ç Oakley åßíáé ï óåñßöçò ôïõ êáíáëéïý ìå 1 deops.
Ï/ç |Logitech| Ýäùóå 3448 voices óôï êáíÜëé...
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 1.
Ï/ç |Logitech| áñÝóêåôáé óôï íá áöáéñåß ôá voices ôïõ êüóìïõ. ¸êáíå devoice 2 öïñÝò.
Ï/ç Himmel äåí ðÞãå ðßóù, Ýêáíå devoice óå 1 ÷ñÞóôåò.
Ï/ç catbot ìáò åíçìåñþíåé äéáñêþò ãéá ôï ôé êÜíåé: 33 actions!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * catbot smells fishbot

Åðßóçò ï/ç Norm ìáò ëÝåé ôé ôñÝ÷åé ìå 29.
Ï/ç Oakley ìïíïëïãåß ðïëý, ãñÜöïíôáò ðÜíù áðü 5 ãñáììÝò óôç óåéñÜ 4 öïñÝò!
Aëëïò Ýíáò ìïíá÷éêüò ÷ñÞóôçò Þôáí ï/ç mungos ðïõ êáôÜöåñå íá ìïíïëïãÞóåé 1 öïñÝò.
Ï/ç Oakley[afk] äåí ìðïñïýóå íá áðïöáóßóåé áí èá ìåßíåé Þ èá öýãåé áðü ôï êáíÜëé, ìðáßíïíôáò 676 öïñÝò óå áõôü.
Ï/ç Oakley áðïäåß÷èçêå üôé îåðåñíÜåé ôá üñéá, ÷ñçóéìïðïéþíôáò êáôÜ 0.2% Üóåìíï ëåîéëüãéï
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <Oakley> go fuck

Ôåëåõôáßá topics
[#macedonia] Eternal Greek Homeland 4000 greek History and culture www.macedonia.com * http://www.macedonia.info * http://www.alexanderdergrosse.de/ * http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great READ HISTORY! 81 çìÝñåò ðñéí áðü |Logitech| óôéò 02:12
Merry Xmas and a happy new year 81 çìÝñåò ðñéí áðü Oakley óôéò 02:12
Ôï topic äçëþèçêå 99 öïñÝò.
Óõíïëéêüò áñéèìüò ãñáììþí 41066.

Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí ìå ôï pisg v0.72
pisg áðü ôïí Morten Brix Pedersen êáé Üëëïõò
Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí óå 00 þñåò 00 ëåðôÜ êáé 03 äåõôåñüëåðôá

Back to NordicBots.com