Statistics are also available in English, click here.

All stats | Just today | Just this week | Just this month

ÓôáôéóôéêÜ ãéá ôï #macedonia óôï Quakenet áðü NordicBots.

Óôïé÷åßá ãéá ÊõñéáêÞ 18 Íïåìâñßïõ 2018 - 20:34:46
Ãéá ôçí ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï ôùí 1376 çìåñþí, 74 ÷ñÞóôåò óõíïìßëçóáí óôï #macedonia.


ÇìåñÞóéá äñáóôçñéüôçôá (ôéò ôåëåõôáßåò 31 çìÝñåò)
9
36
2
8
11
36
8
15
24
16
20
7
28
10
16
24
11
36
8
12
16
8
24
9
24
12
11
20
16
8
25
88
12
6
24
8
16
16
6
24
14
56
12
24
16
8
9
20
16
8
32
13
16
16
12
8
2
8
6
16
8
1
4
9
20
16
4
16
6
24
14
48
8
4
16
7
8
4
16
7
4
16
8
6
12
12
7
16
12
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãÝò þñåò
7.6%
3161
5.5%
2267
8.4%
3462
4.2%
1731
3.8%
1574
10.5%
4364
3.5%
1438
2.6%
1086
1.5%
621
2.6%
1068
4.4%
1834
1.7%
712
3.5%
1458
2.8%
1146
3.0%
1239
4.0%
1656
3.4%
1420
2.8%
1179
4.2%
1719
3.3%
1360
4.7%
1958
5.0%
2080
2.9%
1185
4.0%
1653
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò
 ØåõäþíõìïÁñéèìüò ãñáììþíÐüôå;Áñéèìüò ëÝîåùíËÝîåéò áíÜ ãñáììÞ×áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞÔåëåõôáßá åßóïäïòÔõ÷áßá öñÜóç
1 Oakley169868914302.513.52 çìÝñåò ðñéí"Nicks: [Oakley|afk ¤ Oakley]"
2 fishbot353315141223.521.641 çìÝñåò ðñéí"Yes?"
3 catbot33821112972.918.657 çìÝñåò ðñéí"* catbot bites Oakley"
4 Norm3028111474.935.4649 çìÝñåò ðñéí":-)"
5 Himmel23122924.020.6110 çìÝñåò ðñéí"kai 30 pou 8a se kanw egw, 8a poiasoume kala noumera"
6 m35sk20812914.521.71089 çìÝñåò ðñéí"GREEK SUCK MY MACEDONIAN D I C K !"
7 snailbot9315303.321.6947 çìÝñåò ðñéí"lo1!"
8 Oakley[afk]981161.812.0118 çìÝñåò ðñéí"http://macedonia.no-ip.org/"
9 ExvsioN77263.713.71292 çìÝñåò ðñéí"PCW ON pme FAST"
10 kiss66152.511.2629 çìÝñåò ðñéí"bro you g0 wu and mw with canada info?"
11 jogurt66132.212.7999 çìÝñåò ðñéí"KAJ STE MALAGA"
12 mungos66122.012.7449 çìÝñåò ðñéí"macedonia, skopjeeee"
13 RUBIN166203.314.0629 çìÝñåò ðñéí"And believe me will be cash"
14 mackica5551.09.61245 çìÝñåò ðñéí"zfdhgfdhh"
15 stole55132.612.4264 çìÝñåò ðñéí"Am I allowed to post links here?"
16 frizer4e_kav532142.813.0292 çìÝñåò ðñéí"edno prasanje kviz ima li na nekoj kanal"
17 YoloMan_55163.233.4626 çìÝñåò ðñéí"ΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΔΩ ;"
18 NeFeLh42251.211.871 çìÝñåò ðñéí"kalhnyxta :)"
19 |Logitech|41214310.871.022 çìÝñåò ðñéí"Channel Stats: https://www.nordicbots.com/stats.php?cid=83219 Log"
20 bananoflouda4471.814.8109 çìÝñåò ðñéí"?adduser Macedonia"
21 wilfred33113.724.71040 çìÝñåò ðñéí"thats not what the encyclopedia says?"
22 domain33124.019.0697 çìÝñåò ðñéí"abe da vi ebam najmiloto vpicka"
23 dikta3341.38.71255 çìÝñåò ðñéí"monkeys out"
24 TheLordGr3331.02.7530 çìÝñåò ðñéí".s"
25 CarlosE3341.35.01014 çìÝñåò ðñéí"hi"
26 top-tipster33268.744.7954 çìÝñåò ðñéí"on the site www.top-tipster.com"
27 Oakley|Off336822.7170.0110 çìÝñåò ðñéí"[invite] Notice from Q (TheQBot@CServe.quakenet.org): [#hellas] K"
28 poza6933186.034.01097 çìÝñåò ðñéí"HEJ GREEK SUCK MY MACEDONIAN DICK"
29 Zgoden22115.523.51367 çìÝñåò ðñéí"fuck greek :D majkata da vi ja ebam vo gazot"
30 Srki_mk21121.03.01344 çìÝñåò ðñéí"zdr"
31 KILIBE2231.59.0673 çìÝñåò ðñéí"postoi ova mircov"
32 Cementclouds2221.02.0332 çìÝñåò ðñéí"hi"
33 Tanja2252.511.0587 çìÝñåò ðñéí"zdravo na site"
34 omew21142.05.5932 çìÝñåò ðñéí"lol hi"
35 sign-o2221.02.01208 çìÝñåò ðñéí"ee"
36 Debaser2252.514.51071 çìÝñåò ðñéí"boukwne"
37 Druzliv^m2252.516.0959 çìÝñåò ðñéí"zdravoooo"
38 Techtronix225628.0160.593 çìÝñåò ðñéí"DiMiTRiS |Logitech| Macedonia fishbot Q Oakley"
39 teo1111.02.01199 çìÝñåò ðñéí"hi"
40 sexceuroman1111.02.01266 çìÝñåò ðñéí"hi"
41 hionath1144.034.0184 çìÝñåò ðñéí"Chat W*W*W.*G*R*E*E*K*C*H*A*T.*E*U"
42 sladok1111.06.01307 çìÝñåò ðñéí"jkbjkj"
43 mib881111.06.0553 çìÝñåò ðñéí"zdravo"
44 themistery1100.01.01187 çìÝñåò ðñéí"."
45 majche1111.02.01190 çìÝñåò ðñéí"hi"
46 MUGO1122.010.0190 çìÝñåò ðñéí"don matteo"
47 Meh1111.07.0116 çìÝñåò ðñéí"retards"
48 Mr_Faun1111.03.0569 çìÝñåò ðñéí"!op"
49 dfFf111111.061.0793 çìÝñåò ðñéí"good afternoon. come to my company in the www.midnightchat.eu"
50 Auslaender1111.02.0464 çìÝñåò ðñéí"hi"


Äåí êáôÜöåñáí íá öôÜóïõí üëïé óôçí êïñõöÞ:
Lady (1) DICK_FOR_GREECE (1) lunaa (1) number6 (1) AndroUser (1)
gene (1) Oakley[Work] (1) KUR_ZA_GRCI (1) GBL (1) PROSVETA (1)
FordMustang (1) lepotan^^^ (1) galaxy (1) Hyacinthus (1) fishyy (1)
deckoo (1) plusone (1) codewarrior (1) mozok (1) par (1)
Morkov4E (1) ebac (1) Macedonia (1) Gad (1)

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò áíÜ þñá
  0-5 6-11 12-17 18-23
1 Oakley[afk] - 8 Norm - 28 Oakley - 68 Oakley - 91
2 catbot - 8 m35sk - 8 fishbot - 15 Himmel - 22
3 Oakley - 8 YoloMan_ - 5 catbot - 11 fishbot - 14
4 bananoflouda - 4 fishbot - 3 ExvsioN - 7 catbot - 12
5 snailbot - 3 catbot - 2 RUBIN1 - 6 m35sk - 12
6 frizer4e_kav - 3 NeFeLh - 2 kiss - 6 mungos - 6
7 CarlosE - 3 Oakley - 2 jogurt - 6 snailbot - 5
8 Oakley|Off - 3 number6 - 1 stole - 5 mackica - 5
9 fishbot - 3   TheLordGr - 3 dikta - 3
10 Techtronix - 2   top-tipster - 3 frizer4e_kav - 2
11 lepotan^^^ - 1   poza69 - 3 NeFeLh - 2
12 galaxy - 1   wilfred - 3 KILIBE - 2
13 deckoo - 1   domain - 3 Tanja - 2
14 mozok - 1   Druzliv^m - 2 FordMustang - 1
15 codewarrior - 1   sign-o - 2 fishyy - 1
16 Macedonia - 1   Debaser - 2 Hyacinthus - 1
17 |Logitech| - 1   Zgoden - 2 plusone - 1
18 Srki_mk - 1   |Logitech| - 2 Gad - 1
19 omew - 1   Cementclouds - 2 gene - 1
20 majche - 1   Oakley[afk] - 1 Norm - 1
21     par - 1 PROSVETA - 1
22     Morkov4E - 1 Meh - 1
23     ebac - 1 MUGO - 1
24     snailbot - 1 |Logitech| - 1
25     Oakley[Work] - 1 Mr_Faun - 1

ÌåãÜëïé áñéèìïß
Oakley: áíïçóßá Þ áðëþò ðïëëÝò áðïñßåò; Ôï 17.8% ôùí ãñáììþí ðåñéåß÷áí åñþôçóç!
Åðßóçò ï/ç Himmel äåí öáßíåôáé íá ãíùñßæåé êáé ðÜñá ðïëëÜ ìå 17.4% åñùôÞóåùí.
Ï/ç m35sk ÷ñçóéìïðïßçóå èáõìáóôéêÜ óå ðïóïóôü 30.0%!
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå ìå 25.4%.
Öáßíåôáé üôé ï/ç m35sk Ý÷åé ìïíßìùò ðáôçìÝíï ôï Caps Lock: 80.0% ÷ñÞóç ÊÅÖÁËÁÉÙÍ.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <m35sk> GREEK SUCKERS
Ï/ç Oakley åßíáé Ýíá ðïëý åðéèåôéêü Üôïìï. ÅðéôÝèçêå óå Üëëïõò 17 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley slaps fishbot

Ï/ç Oakley[afk] äåí ìðüñåóå åðßóçò íá óõãêñáôÞóåé ôá íåýñá ôïõ/ôçò. ÅðéôÝèçêå 4 öïñÝò óå Üëëïõò ÷ñÞóôåò.
Êáíåßò äåí öáßíåôáé íá óõìðáèåß ôïí/ôçí snailbot. Ôïõ åðéôÝèçêáí 5 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley[afk] slaps snailbot

Ï/ç fishbot ìïéÜæåé íá åßíáé åðßóçò áíåðéèýìçôïò. Ôïõ åðéôÝèçêáí 4 öïñÝò.
Ï/ç Himmel öÝñíåé åõôõ÷ßá óôïí êüóìï, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ÷áìüãåëá óå ðïóïóôü 13.0% :)
Åðßóçò ï/ç Oakley ÷áìïãÝëáóå óå ðïóïóôü 5.9%.
Êáíåßò äåí åßíáé êáôóïýöçò óôï #macedonia! Ôé ÷áñïýìåíï êáíÜëé :-)
Ï/ç Norm Ýãñáøå ôéò ìåãáëýôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 35.4 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò óôï #macedonia Þôáí 19.4 ÷áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç Oakley Ýãñáøå ôéò ìéêñüôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 13.5 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç catbot Þôáí åðßóçò ðïëý ëáêùíéêüò, ìå ìÝóï üñï 18.6 ÷áñáêôÞñùí.
Ï/ç Oakley êáôÜöåñå íá ãñÜøåé 430 ëÝîåéò.
Óå áíôßèåóç ìå ôïí/ôçí Oakley, ï/ç Norm áêïëïýèçóå ìå 147 ëÝîåéò.
Ï/ç Techtronix Ýãñáøå êáôÜ ìÝóï üñï 28.00 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò ôïõ êáíáëéïý Þôáí 3.35 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.

Ïé ðéï äçìïöéëåßò ëÝîåéò
 ËÝîç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 greek 19 wilfred
2 stats 16 Oakley
3 loudly 6 fishbot
4 slaps 5 Oakley
5 adduser 5 bananoflouda
6 quakenet 4 Oakley|Off
7 smells 4 catbot
8 ΚΑΝΕΙΣ 4 YoloMan_
9 addtrigger 4 Oakley
10 SUCKERS 3 m35sk

Ôï ðéï äçìïöéëÝò øåõäþíõìï
 Øåõäþíõìï Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 fishbot 16 Oakley
2 Oakley 11 fishbot
3 catbot 5 Oakley
4 Macedonia 5 bananoflouda
5 plusone 4 Oakley

Smileys :-)
 Smiley Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 :P 9 Himmel
2 :D 6 mungos
3 :) 5 NeFeLh
4 :-) 2 Gad
5 ): 1 Oakley|Off

Ïé ðéï äçìïöéëåßò äéåõèýíóåéò
 Äéåýèõíóç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 http://macedonia.no-ip.org 1 Oakley|Off
2 http://www.midnightchat.eu 1 dfFf
3 https://www.nordicbots.com/log.php?cid=83219 1 |Logitech|
4 http://www.top-tipster.com 1 top-tipster
5 http://www.macedonia.com 1 Oakley|Off
6 http://www.alexanderdergrosse.de/ 1 Oakley|Off
7 http://macedonia.no-ip.org/ 1 Oakley[afk]
8 https://www.youtube.com/watch?v=MsVgnMSONDw 1 lunaa
9 http://www.macedonia.info 1 Oakley|Off
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great 1 Oakley|Off
11 https://www.nordicbots.com/stats.php?cid=83219 1 |Logitech|
12 http://www.greekchat.eu 1 Lady

Aëëïé åíäéáöÝñïíôåò áñéèìïß
Ï/ç catbot äåí åßíáé êáé ðïëý äçìïöéëÝò Üôïìï. Ôïõ/ôçò Ýêáíáí kick 19 öïñÝò!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     *** catbot was kicked by fishbot

Ï/ç spasitel ìïéÜæåé íá åßíáé Ýíá åðßóçò ìéóçôü Üôïìï. ÄÝ÷ôçêå 17 kicks.
Q: äéêáéïóýíç Þ ðáñÜíïéá; ÐÜíôùò Ýêáíå kick óå 620 Üôïìá.
Óôç äåýôåñç èÝóç, ï/ç |Logitech| Ýêáíå kick óå 34 Üôïìá.
Ï/ç Q Ýäùóå 1878 ops óôï êáíÜëé...
Ï/ç |Logitech| áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 138.
Ï/ç Oakley åßíáé ï óåñßöçò ôïõ êáíáëéïý ìå 1 deops.
Ï/ç |Logitech| Ýäùóå 3448 voices óôï êáíÜëé...
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 1.
Ï/ç |Logitech| áñÝóêåôáé óôï íá áöáéñåß ôá voices ôïõ êüóìïõ. ¸êáíå devoice 2 öïñÝò.
Ï/ç Himmel äåí ðÞãå ðßóù, Ýêáíå devoice óå 1 ÷ñÞóôåò.
Ï/ç catbot ìáò åíçìåñþíåé äéáñêþò ãéá ôï ôé êÜíåé: 33 actions!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * catbot bites Oakley

Åðßóçò ï/ç Norm ìáò ëÝåé ôé ôñÝ÷åé ìå 29.
Ï/ç Oakley ìïíïëïãåß ðïëý, ãñÜöïíôáò ðÜíù áðü 5 ãñáììÝò óôç óåéñÜ 4 öïñÝò!
Aëëïò Ýíáò ìïíá÷éêüò ÷ñÞóôçò Þôáí ï/ç mungos ðïõ êáôÜöåñå íá ìïíïëïãÞóåé 1 öïñÝò.
Ï/ç Oakley[afk] äåí ìðïñïýóå íá áðïöáóßóåé áí èá ìåßíåé Þ èá öýãåé áðü ôï êáíÜëé, ìðáßíïíôáò 676 öïñÝò óå áõôü.
Ï/ç Oakley áðïäåß÷èçêå üôé îåðåñíÜåé ôá üñéá, ÷ñçóéìïðïéþíôáò êáôÜ 0.2% Üóåìíï ëåîéëüãéï
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <Oakley> go fuck

Ôåëåõôáßá topics
[#macedonia] Eternal Greek Homeland 4000 greek History and culture www.macedonia.com * http://www.macedonia.info * http://www.alexanderdergrosse.de/ * http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great READ HISTORY! 115 çìÝñåò ðñéí áðü |Logitech| óôéò 02:12
Merry Xmas and a happy new year 115 çìÝñåò ðñéí áðü Oakley óôéò 02:12
Ôï topic äçëþèçêå 99 öïñÝò.
Óõíïëéêüò áñéèìüò ãñáììþí 41371.

Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí ìå ôï pisg v0.72
pisg áðü ôïí Morten Brix Pedersen êáé Üëëïõò
Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí óå 00 þñåò 00 ëåðôÜ êáé 01 äåõôåñüëåðôá

Back to NordicBots.com