Statistics are also available in English, click here.

All stats | Just today | Just this week | Just this month

ÓôáôéóôéêÜ ãéá ôï #macedonia óôï Quakenet áðü NordicBots.

Óôïé÷åßá ãéá ÊõñéáêÞ 17 Öåâñïõáñßïõ 2019 - 23:18:21
Ãéá ôçí ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï ôùí 1420 çìåñþí, 76 ÷ñÞóôåò óõíïìßëçóáí óôï #macedonia.


ÇìåñÞóéá äñáóôçñéüôçôá (ôéò ôåëåõôáßåò 31 çìÝñåò)
10
3
2
1
3
2
2
2
2
4
1
7
1
1
4
1
3
2
220
100
2
5
1
2
2
2
2
6
2
6
1
5
1
2
3
4
1
7
1
1
3
1
9
2
1
2
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãÝò þñåò
7.6%
3171
5.4%
2275
8.3%
3466
4.1%
1731
3.8%
1578
10.4%
4364
3.4%
1438
2.6%
1086
1.5%
627
2.6%
1077
4.4%
1842
1.7%
714
3.5%
1467
2.7%
1147
3.5%
1462
4.0%
1677
3.4%
1438
2.8%
1187
4.2%
1737
3.3%
1379
4.7%
1977
5.0%
2094
2.8%
1190
4.0%
1661
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò
 ØåõäþíõìïÁñéèìüò ãñáììþíÐüôå;Áñéèìüò ëÝîåùíËÝîåéò áíÜ ãñáììÞ×áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞÔåëåõôáßá åßóïäïòÔõ÷áßá öñÜóç
1 Oakley169868914302.513.517 çìÝñåò ðñéí"Nicks: [Oakley|afk ¤ Oakley]"
2 fishbot353315141223.521.685 çìÝñåò ðñéí"Yes?"
3 catbot33821112972.918.6101 çìÝñåò ðñéí"* catbot smells fishbot"
4 Norm3028111474.935.4693 çìÝñåò ðñéí":-)"
5 Himmel23122924.020.6154 çìÝñåò ðñéí"droping dead, if you want me you know where/how to find me."
6 m35sk20812914.521.71133 çìÝñåò ðñéí"MAMU VI EBAM PEDERSKA SVE DA VI EBAM GRCKO I CIGANSKO"
7 snailbot9315303.321.6991 çìÝñåò ðñéí"lo1!"
8 Oakley[afk]981161.812.0162 çìÝñåò ðñéí"http://macedonia.no-ip.org/"
9 ExvsioN77263.713.71336 çìÝñåò ðñéí"PCW ON pme FAST"
10 RUBIN166203.314.0673 çìÝñåò ðñéí"And believe me will be cash"
11 kiss66152.511.2673 çìÝñåò ðñéí"bro you g0 wu and mw with canada info?"
12 jogurt66132.212.71043 çìÝñåò ðñéí"KAJ STE MALAGA"
13 mungos66122.012.7493 çìÝñåò ðñéí"macedonia, skopjeeee"
14 frizer4e_kav532142.813.0336 çìÝñåò ðñéí"edno prasanje kviz ima li na nekoj kanal"
15 stole55132.612.4308 çìÝñåò ðñéí"Am I allowed to post links here?"
16 YoloMan_55163.233.4670 çìÝñåò ðñéí"ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ;"
17 mackica5551.09.61289 çìÝñåò ðñéí"zfdhgfdhh"
18 NeFeLh42251.211.83 çìÝñåò ðñéí"kalhnyxta :)"
19 bananoflouda4471.814.837 çìÝñåò ðñéí"?adduser Macedonia"
20 |Logitech|41214310.871.041 çìÝñåò ðñéí"(Broadcast) Nordicbots would like to wish everyone a happy new ye"
21 TheLordGr3331.02.7574 çìÝñåò ðñéí".s"
22 domain33124.019.0741 çìÝñåò ðñéí"abe da vi ebam najmiloto vpicka"
23 Oakley|Off336822.7170.0154 çìÝñåò ðñéí"[invite] Notice from Q (TheQBot@CServe.quakenet.org): [#hellas] K"
24 poza6933186.034.01141 çìÝñåò ðñéí"HEJ GREEK SUCK MY MACEDONIAN DICK"
25 CarlosE3341.35.01058 çìÝñåò ðñéí"hi"
26 wilfred33113.724.71084 çìÝñåò ðñéí"thats not what the encyclopedia says?"
27 top-tipster33268.744.7998 çìÝñåò ðñéí"on the site www.top-tipster.com"
28 dikta3341.38.71299 çìÝñåò ðñéí"monkeys out"
29 Zgoden22115.523.51411 çìÝñåò ðñéí"fuck greek :D majkata da vi ja ebam vo gazot"
30 Tanja2252.511.0631 çìÝñåò ðñéí"zdravo na site"
31 Debaser2252.514.51115 çìÝñåò ðñéí"boukwne"
32 omew21142.05.5976 çìÝñåò ðñéí"uh oh"
33 KILIBE2231.59.0717 çìÝñåò ðñéí"postoi ova mircov"
34 Druzliv^m2252.516.01003 çìÝñåò ðñéí"zdravoooo"
35 Techtronix225628.0160.5137 çìÝñåò ðñéí"ARE YOU LOOKING FOR A IRCD THAT IS DESIGNED FOR GAMING AND TECHNO"
36 Srki_mk21121.03.01388 çìÝñåò ðñéí"zdr"
37 Cementclouds2221.02.0376 çìÝñåò ðñéí"hi"
38 sign-o2221.02.01252 çìÝñåò ðñéí"ee"
39 GBL1133.014.0741 çìÝñåò ðñéí"fuck your moma"
40 hionath1144.034.0228 çìÝñåò ðñéí"Chat W*W*W.*G*R*E*E*K*C*H*A*T.*E*U"
41 Oakley[Work]1111.05.0410 çìÝñåò ðñéí"?auth"
42 galaxy1111.06.01006 çìÝñåò ðñéí"zdravo"
43 KUR_ZA_GRCI1144.019.01144 çìÝñåò ðñéí"CITAJTE I SITETE SE"
44 lunaa1155.043.0307 çìÝñåò ðñéí"https://www.youtube.com/watch?v=MsVgnMSONDw"
45 majche1111.02.01234 çìÝñåò ðñéí"hi"
46 Lady112121.0150.0193 çìÝñåò ðñéí"www.greekchat.eu . Apo MiRC /server atlantis.greekchat.eu . Apo A"
47 MUGO1122.010.0234 çìÝñåò ðñéí"don matteo"
48 PROSVETA1111.06.0613 çìÝñåò ðñéí"Hello!"
49 plusone1111.05.0318 çìÝñåò ðñéí"Aloha"
50 number61133.012.01024 çìÝñåò ðñéí"* number6 lights a cig"


Äåí êáôÜöåñáí íá öôÜóïõí üëïé óôçí êïñõöÞ:
dfFf (1) DICK_FOR_GREECE (1) FordMustang (1) Mr_Faun (1) Auslaender (1)
VMaster (1) deckoo (1) sladok (1) AndroUser (1) par (1)
mozok (1) Morkov4E (1) sexceuroman (1) teo (1) themistery (1)
codewarrior (1) lepotan^^^ (1) ebac (1) Meh (1) gene (1)
fishyy (1) mib88 (1) Hyacinthus (1) Urke (1) Macedonia (1)
Gad (1)

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò áíÜ þñá
  0-5 6-11 12-17 18-23
1 catbot - 8 Norm - 28 Oakley - 68 Oakley - 91
2 Oakley - 8 m35sk - 8 fishbot - 15 Himmel - 22
3 Oakley[afk] - 8 YoloMan_ - 5 catbot - 11 fishbot - 14
4 bananoflouda - 4 fishbot - 3 ExvsioN - 7 catbot - 12
5 Oakley|Off - 3 catbot - 2 jogurt - 6 m35sk - 12
6 fishbot - 3 NeFeLh - 2 RUBIN1 - 6 mungos - 6
7 frizer4e_kav - 3 Oakley - 2 kiss - 6 mackica - 5
8 snailbot - 3 number6 - 1 stole - 5 snailbot - 5
9 CarlosE - 3   poza69 - 3 dikta - 3
10 Techtronix - 2   domain - 3 KILIBE - 2
11 deckoo - 1   TheLordGr - 3 Tanja - 2
12 omew - 1   top-tipster - 3 NeFeLh - 2
13 majche - 1   wilfred - 3 frizer4e_kav - 2
14 galaxy - 1   Druzliv^m - 2 sladok - 1
15 Macedonia - 1   Debaser - 2 AndroUser - 1
16 |Logitech| - 1   Zgoden - 2 VMaster - 1
17 Srki_mk - 1   Cementclouds - 2 Norm - 1
18 lepotan^^^ - 1   sign-o - 2 PROSVETA - 1
19 codewarrior - 1   |Logitech| - 2 omew - 1
20 mozok - 1   Auslaender - 1 dfFf - 1
21     Norm - 1 plusone - 1
22     Himmel - 1 Mr_Faun - 1
23     DICK_FOR_GREECE - 1 FordMustang - 1
24     Lady - 1 MUGO - 1
25     lunaa - 1 Gad - 1

ÌåãÜëïé áñéèìïß
Oakley: áíïçóßá Þ áðëþò ðïëëÝò áðïñßåò; Ôï 17.8% ôùí ãñáììþí ðåñéåß÷áí åñþôçóç!
Åðßóçò ï/ç Himmel äåí öáßíåôáé íá ãíùñßæåé êáé ðÜñá ðïëëÜ ìå 17.4% åñùôÞóåùí.
Ï/ç m35sk ÷ñçóéìïðïßçóå èáõìáóôéêÜ óå ðïóïóôü 30.0%!
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå ìå 25.4%.
Öáßíåôáé üôé ï/ç m35sk Ý÷åé ìïíßìùò ðáôçìÝíï ôï Caps Lock: 80.0% ÷ñÞóç ÊÅÖÁËÁÉÙÍ.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <m35sk> OOO GREEK SUCK MY DICK
Ï/ç Oakley åßíáé Ýíá ðïëý åðéèåôéêü Üôïìï. ÅðéôÝèçêå óå Üëëïõò 17 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley slaps snailbot

Ï/ç Oakley[afk] äåí ìðüñåóå åðßóçò íá óõãêñáôÞóåé ôá íåýñá ôïõ/ôçò. ÅðéôÝèçêå 4 öïñÝò óå Üëëïõò ÷ñÞóôåò.
Êáíåßò äåí öáßíåôáé íá óõìðáèåß ôïí/ôçí snailbot. Ôïõ åðéôÝèçêáí 5 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley[afk] slaps snailbot

Ï/ç fishbot ìïéÜæåé íá åßíáé åðßóçò áíåðéèýìçôïò. Ôïõ åðéôÝèçêáí 4 öïñÝò.
Ï/ç Himmel öÝñíåé åõôõ÷ßá óôïí êüóìï, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ÷áìüãåëá óå ðïóïóôü 13.0% :)
Åðßóçò ï/ç Oakley ÷áìïãÝëáóå óå ðïóïóôü 5.9%.
Êáíåßò äåí åßíáé êáôóïýöçò óôï #macedonia! Ôé ÷áñïýìåíï êáíÜëé :-)
Ï/ç Norm Ýãñáøå ôéò ìåãáëýôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 35.4 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò óôï #macedonia Þôáí 19.4 ÷áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç Oakley Ýãñáøå ôéò ìéêñüôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 13.5 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç catbot Þôáí åðßóçò ðïëý ëáêùíéêüò, ìå ìÝóï üñï 18.6 ÷áñáêôÞñùí.
Ï/ç Oakley êáôÜöåñå íá ãñÜøåé 430 ëÝîåéò.
Óå áíôßèåóç ìå ôïí/ôçí Oakley, ï/ç Norm áêïëïýèçóå ìå 147 ëÝîåéò.
Ï/ç Techtronix Ýãñáøå êáôÜ ìÝóï üñï 28.00 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò ôïõ êáíáëéïý Þôáí 3.36 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.

Ïé ðéï äçìïöéëåßò ëÝîåéò
 ËÝîç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 greek 19 wilfred
2 stats 16 Oakley
3 loudly 6 fishbot
4 adduser 5 bananoflouda
5 slaps 5 Oakley
6 ΚΑΝΕΙΣ 4 YoloMan_
7 addtrigger 4 Oakley
8 smells 4 catbot
9 quakenet 4 Oakley|Off
10 SUCKERS 3 m35sk

Ôï ðéï äçìïöéëÝò øåõäþíõìï
 Øåõäþíõìï Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 fishbot 16 Oakley
2 Oakley 11 fishbot
3 catbot 5 Oakley
4 Macedonia 5 bananoflouda
5 plusone 4 Oakley

Smileys :-)
 Smiley Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 :P 9 Himmel
2 :D 6 mungos
3 :) 5 NeFeLh
4 :-) 2 Gad
5 ): 1 Oakley|Off

Ïé ðéï äçìïöéëåßò äéåõèýíóåéò
 Äéåýèõíóç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 https://www.youtube.com/watch?v=MsVgnMSONDw 1 lunaa
2 http://www.greekchat.eu 1 Lady
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great 1 Oakley|Off
4 http://www.midnightchat.eu 1 dfFf
5 http://www.top-tipster.com 1 top-tipster
6 http://macedonia.no-ip.org 1 Oakley|Off
7 https://www.nordicbots.com/stats.php?cid=83219 1 |Logitech|
8 https://www.nordicbots.com/log.php?cid=83219 1 |Logitech|
9 http://macedonia.no-ip.org/ 1 Oakley[afk]
10 http://www.macedonia.com 1 Oakley|Off
11 http://www.alexanderdergrosse.de/ 1 Oakley|Off
12 http://www.macedonia.info 1 Oakley|Off

Aëëïé åíäéáöÝñïíôåò áñéèìïß
Ï/ç catbot äåí åßíáé êáé ðïëý äçìïöéëÝò Üôïìï. Ôïõ/ôçò Ýêáíáí kick 19 öïñÝò!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     *** catbot was kicked by fishbot

Ï/ç AndroUser ìïéÜæåé íá åßíáé Ýíá åðßóçò ìéóçôü Üôïìï. ÄÝ÷ôçêå 18 kicks.
Q: äéêáéïóýíç Þ ðáñÜíïéá; ÐÜíôùò Ýêáíå kick óå 627 Üôïìá.
Óôç äåýôåñç èÝóç, ï/ç |Logitech| Ýêáíå kick óå 35 Üôïìá.
Ï/ç Q Ýäùóå 1896 ops óôï êáíÜëé...
Ï/ç |Logitech| áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 138.
Ï/ç Oakley åßíáé ï óåñßöçò ôïõ êáíáëéïý ìå 1 deops.
Ï/ç |Logitech| Ýäùóå 3448 voices óôï êáíÜëé...
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 1.
Ï/ç |Logitech| áñÝóêåôáé óôï íá áöáéñåß ôá voices ôïõ êüóìïõ. ¸êáíå devoice 2 öïñÝò.
Ï/ç Himmel äåí ðÞãå ðßóù, Ýêáíå devoice óå 1 ÷ñÞóôåò.
Ï/ç catbot ìáò åíçìåñþíåé äéáñêþò ãéá ôï ôé êÜíåé: 33 actions!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * catbot smells fishbot

Åðßóçò ï/ç Oakley ìáò ëÝåé ôé ôñÝ÷åé ìå 29.
Ï/ç Oakley ìïíïëïãåß ðïëý, ãñÜöïíôáò ðÜíù áðü 5 ãñáììÝò óôç óåéñÜ 4 öïñÝò!
Aëëïò Ýíáò ìïíá÷éêüò ÷ñÞóôçò Þôáí ï/ç m35sk ðïõ êáôÜöåñå íá ìïíïëïãÞóåé 1 öïñÝò.
Ï/ç Oakley[afk] äåí ìðïñïýóå íá áðïöáóßóåé áí èá ìåßíåé Þ èá öýãåé áðü ôï êáíÜëé, ìðáßíïíôáò 676 öïñÝò óå áõôü.
Ï/ç Oakley áðïäåß÷èçêå üôé îåðåñíÜåé ôá üñéá, ÷ñçóéìïðïéþíôáò êáôÜ 0.2% Üóåìíï ëåîéëüãéï
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <Oakley> go fuck

Ôåëåõôáßá topics
[#macedonia] Eternal Greek Homeland 4000 greek History and culture www.macedonia.com * http://www.macedonia.info * http://www.alexanderdergrosse.de/ * http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great READ HISTORY! 41 çìÝñåò ðñéí áðü |Logitech| óôéò 08:27
Ôï topic äçëþèçêå 100 öïñÝò.
Óõíïëéêüò áñéèìüò ãñáììþí 41785.

Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí ìå ôï pisg v0.72
pisg áðü ôïí Morten Brix Pedersen êáé Üëëïõò
Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí óå 00 þñåò 00 ëåðôÜ êáé 03 äåõôåñüëåðôá

Back to NordicBots.com