Statistics are also available in English, click here.

All stats | Just today | Just this week | Just this month

ÓôáôéóôéêÜ ãéá ôï #macedonia óôï Quakenet áðü NordicBots.

Óôïé÷åßá ãéá ÔåôÜñôç 23 Ìáúïõ 2018 - 13:09:51
Ãéá ôçí ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï ôùí 1310 çìåñþí, 73 ÷ñÞóôåò óõíïìßëçóáí óôï #macedonia.


ÇìåñÞóéá äñáóôçñéüôçôá (ôéò ôåëåõôáßåò 31 çìÝñåò)
3
15
7
10
53
15
7
2
15
5
7
30
5
23
15
8
61
7
23
30
13
53
15
30
10
30
46
3
23
7
23
30
3
23
13
7
61
15
15
6
30
15
4
30
7
23
23
7
5
15
15
7
4
30
8
15
30
15
9
38
23
7
4
7
23
4
23
7
4
30
5
30
7
2
15
5
38
3
23
1
7
8
15
15
30
3
23
4
15
15
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãÝò þñåò
7.8%
3128
5.0%
2003
8.6%
3455
3.7%
1486
3.9%
1567
10.8%
4345
3.6%
1436
2.7%
1065
1.5%
602
2.6%
1053
4.5%
1815
1.7%
684
3.6%
1443
2.8%
1118
3.1%
1233
4.1%
1637
3.5%
1395
2.9%
1160
3.6%
1440
3.3%
1322
4.8%
1904
5.1%
2030
2.8%
1118
4.1%
1626
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò
 ØåõäþíõìïÁñéèìüò ãñáììþíÐüôå;Áñéèìüò ëÝîåùíËÝîåéò áíÜ ãñáììÞ×áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞÔåëåõôáßá åßóïäïòÔõ÷áßá öñÜóç
1 Oakley167866914282.613.612 çìÝñåò ðñéí"paw na peksw ligo battlefield"
2 fishbot343315131183.521.512 çìÝñåò ðñéí"Yes?"
3 catbot31721111933.018.938 çìÝñåò ðñéí"* catbot smells fishbot"
4 Norm3028111474.935.4583 çìÝñåò ðñéí":-)"
5 Himmel23122924.020.644 çìÝñåò ðñéí"proftes koitousa entometa3u thn sardela mou :P"
6 m35sk20812914.521.71023 çìÝñåò ðñéí"GREEK SUCK MY MACEDONIAN D I C K !"
7 Oakley[afk]981161.812.052 çìÝñåò ðñéí"http://macedonia.no-ip.org/"
8 snailbot9315303.321.6881 çìÝñåò ðñéí"lo1!"
9 ExvsioN77263.713.71226 çìÝñåò ðñéí"PCW ON pme FAST"
10 mungos66122.012.7383 çìÝñåò ðñéí"macedonia, skopjeeee"
11 RUBIN166203.314.0563 çìÝñåò ðñéí"And believe me will be cash"
12 jogurt66132.212.7933 çìÝñåò ðñéí"KAJ STE MALAGA"
13 kiss66152.511.2563 çìÝñåò ðñéí"bro you g0 wu and mw with canada info?"
14 mackica5551.09.61179 çìÝñåò ðñéí"zfdhgfdhh"
15 stole55132.612.4198 çìÝñåò ðñéí"Am I allowed to post links here?"
16 frizer4e_kav532142.813.0226 çìÝñåò ðñéí"edno prasanje kviz ima li na nekoj kanal"
17 YoloMan_55163.233.4560 çìÝñåò ðñéí"ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ;"
18 |Logitech|41214310.871.026 çìÝñåò ðñéí"Channel Stats: https://www.nordicbots.com/stats.php?cid=83219 Log"
19 NeFeLh42251.211.85 çìÝñåò ðñéí"kalhmera:)"
20 bananoflouda4471.814.843 çìÝñåò ðñéí"?adduser Macedonia"
21 TheLordGr3331.02.7464 çìÝñåò ðñéí".s"
22 Oakley|Off336822.7170.044 çìÝñåò ðñéí"[invite] Notice from Q (TheQBot@CServe.quakenet.org): [#hellas] K"
23 domain33124.019.0631 çìÝñåò ðñéí"abe da vi ebam najmiloto vpicka"
24 poza6933186.034.01031 çìÝñåò ðñéí"HEJ GREEK SUCK MY MACEDONIAN DICK"
25 CarlosE3341.35.0948 çìÝñåò ðñéí"hi"
26 dikta3341.38.71189 çìÝñåò ðñéí"monkeys out"
27 top-tipster33268.744.7888 çìÝñåò ðñéí"on the site www.top-tipster.com"
28 wilfred33113.724.7974 çìÝñåò ðñéí"thats not what the encyclopedia says?"
29 KILIBE2231.59.0607 çìÝñåò ðñéí"postoi ova mircov"
30 Srki_mk21121.03.01278 çìÝñåò ðñéí"zdr"
31 Druzliv^m2252.516.0893 çìÝñåò ðñéí"zdravoooo"
32 Techtronix225628.0160.527 çìÝñåò ðñéí"ARE YOU LOOKING FOR A IRCD THAT IS DESIGNED FOR GAMING AND TECHNO"
33 Cementclouds2221.02.0266 çìÝñåò ðñéí"hi"
34 Debaser2252.514.51005 çìÝñåò ðñéí"boukwne"
35 omew21142.05.5866 çìÝñåò ðñéí"lol hi"
36 Tanja2252.511.0521 çìÝñåò ðñéí"zdravo na site"
37 sign-o2221.02.01142 çìÝñåò ðñéí"ee"
38 Zgoden22115.523.51301 çìÝñåò ðñéí"fuck greek :D majkata da vi ja ebam vo gazot"
39 sexceuroman1111.02.01200 çìÝñåò ðñéí"hi"
40 plusone1111.05.0208 çìÝñåò ðñéí"Aloha"
41 FordMustang1111.07.01108 çìÝñåò ðñéí"ccccccc"
42 mib881111.06.0487 çìÝñåò ðñéí"zdravo"
43 Auslaender1111.02.0398 çìÝñåò ðñéí"hi"
44 hionath1144.034.0118 çìÝñåò ðñéí"Chat W*W*W.*G*R*E*E*K*C*H*A*T.*E*U"
45 teo1111.02.01133 çìÝñåò ðñéí"hi"
46 AndroUser1111.02.015 çìÝñåò ðñéí"He"
47 themistery1100.01.01121 çìÝñåò ðñéí"."
48 par1111.06.0496 çìÝñåò ðñéí"skopje"
49 fishyy1111.06.029 çìÝñåò ðñéí"zdravo"
50 Oakley[Work]1111.05.0300 çìÝñåò ðñéí"?auth"


Äåí êáôÜöåñáí íá öôÜóïõí üëïé óôçí êïñõöÞ:
ebac (1) KUR_ZA_GRCI (1) Gad (1) mozok (1) gene (1)
majche (1) Mr_Faun (1) number6 (1) DICK_FOR_GREECE (1) lunaa (1)
Meh (1) lepotan^^^ (1) MUGO (1) Lady (1) sladok (1)
PROSVETA (1) Macedonia (1) dfFf (1) galaxy (1) Morkov4E (1)
GBL (1) codewarrior (1) deckoo (1)

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò áíÜ þñá
  0-5 6-11 12-17 18-23
1 Oakley[afk] - 8 Norm - 28 Oakley - 66 Oakley - 91
2 Oakley - 8 m35sk - 8 fishbot - 15 Himmel - 22
3 catbot - 7 YoloMan_ - 5 catbot - 11 fishbot - 13
4 bananoflouda - 4 fishbot - 3 ExvsioN - 7 m35sk - 12
5 Oakley|Off - 3 catbot - 2 RUBIN1 - 6 catbot - 11
6 CarlosE - 3 NeFeLh - 2 jogurt - 6 mungos - 6
7 snailbot - 3 Oakley - 2 kiss - 6 mackica - 5
8 fishbot - 3 number6 - 1 stole - 5 snailbot - 5
9 frizer4e_kav - 3   TheLordGr - 3 dikta - 3
10 Techtronix - 2   domain - 3 KILIBE - 2
11 mozok - 1   poza69 - 3 Tanja - 2
12 Srki_mk - 1   top-tipster - 3 NeFeLh - 2
13 majche - 1   wilfred - 3 frizer4e_kav - 2
14 |Logitech| - 1   Druzliv^m - 2 mib88 - 1
15 lepotan^^^ - 1   |Logitech| - 2 plusone - 1
16 omew - 1   Cementclouds - 2 FordMustang - 1
17 Macedonia - 1   Debaser - 2 teo - 1
18 galaxy - 1   sign-o - 2 AndroUser - 1
19 deckoo - 1   Zgoden - 2 Norm - 1
20 codewarrior - 1   sexceuroman - 1 fishyy - 1
21     Auslaender - 1 Gad - 1
22     Oakley[afk] - 1 Srki_mk - 1
23     hionath - 1 Mr_Faun - 1
24     par - 1 gene - 1
25     Norm - 1 |Logitech| - 1

ÌåãÜëïé áñéèìïß
Oakley: áíïçóßá Þ áðëþò ðïëëÝò áðïñßåò; Ôï 18.0% ôùí ãñáììþí ðåñéåß÷áí åñþôçóç!
Åðßóçò ï/ç Himmel äåí öáßíåôáé íá ãíùñßæåé êáé ðÜñá ðïëëÜ ìå 17.4% åñùôÞóåùí.
Ï/ç m35sk ÷ñçóéìïðïßçóå èáõìáóôéêÜ óå ðïóïóôü 30.0%!
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå ìå 24.6%.
Öáßíåôáé üôé ï/ç m35sk Ý÷åé ìïíßìùò ðáôçìÝíï ôï Caps Lock: 80.0% ÷ñÞóç ÊÅÖÁËÁÉÙÍ.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <m35sk> OOO GREEK SUCK MY DICK
Ï/ç Oakley åßíáé Ýíá ðïëý åðéèåôéêü Üôïìï. ÅðéôÝèçêå óå Üëëïõò 17 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley slaps DiMiTRiS

Ï/ç Oakley[afk] äåí ìðüñåóå åðßóçò íá óõãêñáôÞóåé ôá íåýñá ôïõ/ôçò. ÅðéôÝèçêå 4 öïñÝò óå Üëëïõò ÷ñÞóôåò.
Êáíåßò äåí öáßíåôáé íá óõìðáèåß ôïí/ôçí snailbot. Ôïõ åðéôÝèçêáí 5 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley[afk] slaps snailbot

Ï/ç fishbot ìïéÜæåé íá åßíáé åðßóçò áíåðéèýìçôïò. Ôïõ åðéôÝèçêáí 4 öïñÝò.
Ï/ç Himmel öÝñíåé åõôõ÷ßá óôïí êüóìï, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ÷áìüãåëá óå ðïóïóôü 13.0% :)
Åðßóçò ï/ç Oakley ÷áìïãÝëáóå óå ðïóïóôü 6.0%.
Êáíåßò äåí åßíáé êáôóïýöçò óôï #macedonia! Ôé ÷áñïýìåíï êáíÜëé :-)
Ï/ç Norm Ýãñáøå ôéò ìåãáëýôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 35.4 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò óôï #macedonia Þôáí 19.5 ÷áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç Oakley Ýãñáøå ôéò ìéêñüôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 13.6 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç catbot Þôáí åðßóçò ðïëý ëáêùíéêüò, ìå ìÝóï üñï 18.9 ÷áñáêôÞñùí.
Ï/ç Oakley êáôÜöåñå íá ãñÜøåé 428 ëÝîåéò.
Óå áíôßèåóç ìå ôïí/ôçí Oakley, ï/ç Norm áêïëïýèçóå ìå 147 ëÝîåéò.
Ï/ç Techtronix Ýãñáøå êáôÜ ìÝóï üñï 28.00 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò ôïõ êáíáëéïý Þôáí 3.37 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.

Ïé ðéï äçìïöéëåßò ëÝîåéò
 ËÝîç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 greek 19 wilfred
2 stats 16 Oakley
3 MACEDONIAN 6 m35sk
4 loudly 6 fishbot
5 adduser 5 bananoflouda
6 slaps 5 Oakley
7 addtrigger 4 Oakley
8 quakenet 4 Oakley|Off
9 ΚΑΝΕΙΣ 4 YoloMan_
10 smells 4 catbot

Ôï ðéï äçìïöéëÝò øåõäþíõìï
 Øåõäþíõìï Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 fishbot 16 Oakley
2 Oakley 11 fishbot
3 Macedonia 5 bananoflouda
4 catbot 5 Oakley
5 plusone 4 Oakley

Smileys :-)
 Smiley Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 :P 9 Himmel
2 :D 6 mungos
3 :) 5 NeFeLh
4 :-) 2 Gad
5 ): 1 Oakley|Off

Ïé ðéï äçìïöéëåßò äéåõèýíóåéò
 Äéåýèõíóç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 http://www.macedonia.info 1 Oakley|Off
2 http://www.greekchat.eu 1 Lady
3 https://www.nordicbots.com/stats.php?cid=83219 1 |Logitech|
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great 1 Oakley|Off
5 https://www.nordicbots.com/log.php?cid=83219 1 |Logitech|
6 http://www.top-tipster.com 1 top-tipster
7 http://www.midnightchat.eu 1 dfFf
8 http://macedonia.no-ip.org/ 1 Oakley[afk]
9 http://www.alexanderdergrosse.de/ 1 Oakley|Off
10 http://www.macedonia.com 1 Oakley|Off
11 http://macedonia.no-ip.org 1 Oakley|Off
12 https://www.youtube.com/watch?v=MsVgnMSONDw 1 lunaa

Aëëïé åíäéáöÝñïíôåò áñéèìïß
Ï/ç spasitel äåí åßíáé êáé ðïëý äçìïöéëÝò Üôïìï. Ôïõ/ôçò Ýêáíáí kick 17 öïñÝò!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     *** spasitel was kicked by Q

Ï/ç catbot ìïéÜæåé íá åßíáé Ýíá åðßóçò ìéóçôü Üôïìï. ÄÝ÷ôçêå 17 kicks.
Q: äéêáéïóýíç Þ ðáñÜíïéá; ÐÜíôùò Ýêáíå kick óå 600 Üôïìá.
Óôç äåýôåñç èÝóç, ï/ç |Logitech| Ýêáíå kick óå 34 Üôïìá.
Ï/ç Q Ýäùóå 1808 ops óôï êáíÜëé...
Ï/ç |Logitech| áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 138.
Ï/ç Oakley åßíáé ï óåñßöçò ôïõ êáíáëéïý ìå 1 deops.
Ï/ç |Logitech| Ýäùóå 3448 voices óôï êáíÜëé...
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 1.
Ï/ç |Logitech| áñÝóêåôáé óôï íá áöáéñåß ôá voices ôïõ êüóìïõ. ¸êáíå devoice 2 öïñÝò.
Ï/ç Himmel äåí ðÞãå ðßóù, Ýêáíå devoice óå 1 ÷ñÞóôåò.
Ï/ç catbot ìáò åíçìåñþíåé äéáñêþò ãéá ôï ôé êÜíåé: 31 actions!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * catbot smells fishbot

Åðßóçò ï/ç Oakley ìáò ëÝåé ôé ôñÝ÷åé ìå 29.
Ï/ç Oakley ìïíïëïãåß ðïëý, ãñÜöïíôáò ðÜíù áðü 5 ãñáììÝò óôç óåéñÜ 4 öïñÝò!
Aëëïò Ýíáò ìïíá÷éêüò ÷ñÞóôçò Þôáí ï/ç jogurt ðïõ êáôÜöåñå íá ìïíïëïãÞóåé 1 öïñÝò.
Ï/ç Oakley[afk] äåí ìðïñïýóå íá áðïöáóßóåé áí èá ìåßíåé Þ èá öýãåé áðü ôï êáíÜëé, ìðáßíïíôáò 676 öïñÝò óå áõôü.
Ï/ç Oakley áðïäåß÷èçêå üôé îåðåñíÜåé ôá üñéá, ÷ñçóéìïðïéþíôáò êáôÜ 0.2% Üóåìíï ëåîéëüãéï
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <Oakley> go fuck

Ôåëåõôáßá topics
[#macedonia] Eternal Greek Homeland 4000 greek History and culture www.macedonia.com * http://www.macedonia.info * http://www.alexanderdergrosse.de/ * http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great READ HISTORY! 49 çìÝñåò ðñéí áðü |Logitech| óôéò 02:12
Merry Xmas and a happy new year 49 çìÝñåò ðñéí áðü Oakley óôéò 02:12
Ôï topic äçëþèçêå 99 öïñÝò.
Óõíïëéêüò áñéèìüò ãñáììþí 40065.

Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí ìå ôï pisg v0.72
pisg áðü ôïí Morten Brix Pedersen êáé Üëëïõò
Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí óå 00 þñåò 00 ëåðôÜ êáé 04 äåõôåñüëåðôá

Back to NordicBots.com