Statistics are also available in English, click here.

All stats | Just today | Just this week | Just this month

ÓôáôéóôéêÜ ãéá ôï #macedonia óôï Quakenet áðü NordicBots.

Óôïé÷åßá ãéá Ôñßôç 13 Öåâñïõáñßïõ 2018 - 15:46:40
Ãéá ôçí ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï ôùí 1277 çìåñþí, 70 ÷ñÞóôåò óõíïìßëçóáí óôï #macedonia.


ÇìåñÞóéá äñáóôçñéüôçôá (ôéò ôåëåõôáßåò 31 çìÝñåò)
9
8
17
8
14
8
10
8
8
11
2
2
2
7
2
2
8
5
4
5
5
4
2
5
2
4
5
5
10
20
2
5
3
8
9
14
8
2
12
14
14
2
2
7
17
2
13
8
22
5
11
11
20
7
8
11
1
2
12
2
31
5
8
5
35
25
11
62
18
17
2
31
19
42
5
5
12
22
11
3
5
2
3
8
5
5
8
10
17
11
6
11
5
4
11
3
8
9
14
2
8
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãÝò þñåò
7.8%
3118
5.0%
2001
8.6%
3447
3.7%
1480
3.9%
1564
10.9%
4342
3.6%
1434
2.7%
1062
1.5%
593
2.6%
1036
4.5%
1812
1.7%
683
3.6%
1432
2.8%
1115
3.1%
1231
4.1%
1624
3.5%
1386
2.9%
1148
3.6%
1433
3.3%
1311
4.8%
1896
5.1%
2025
2.7%
1090
4.0%
1614
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò
 ØåõäþíõìïÁñéèìüò ãñáììþíÐüôå;Áñéèìüò ëÝîåùíËÝîåéò áíÜ ãñáììÞ×áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞÔåëåõôáßá åßóïäïòÔõ÷áßá öñÜóç
1 Oakley164863914232.613.6ÓÞìåñá"[CPU] 4 Intel Pentium III Xeon @ 2502.47 MHz Intel(R) Core(TM) i5"
2 catbot31721111933.018.95 çìÝñåò ðñéí"* catbot looks sad because he can't see fishbot"
3 Norm3028111474.935.4550 çìÝñåò ðñéí":-)"
4 fishbot303314101053.522.116 çìÝñåò ðñéí"trouted!"
5 Himmel23122924.020.611 çìÝñåò ðñéí"kai 30 pou 8a se kanw egw, 8a poiasoume kala noumera"
6 m35sk20812914.521.7990 çìÝñåò ðñéí"GREEK SUCK MY MACEDONIAN D I C K !"
7 snailbot9315303.321.6848 çìÝñåò ðñéí"lo1!"
8 Oakley[afk]981161.812.019 çìÝñåò ðñéí"http://macedonia.no-ip.org/"
9 ExvsioN77263.713.71193 çìÝñåò ðñéí"PCW ON pme FAST"
10 RUBIN166203.314.0530 çìÝñåò ðñéí"And believe me will be cash"
11 kiss66152.511.2530 çìÝñåò ðñéí"bro you g0 wu and mw with canada info?"
12 jogurt66132.212.7900 çìÝñåò ðñéí"KAJ STE MALAGA"
13 mungos66122.012.7350 çìÝñåò ðñéí"macedonia, skopjeeee"
14 mackica5551.09.61146 çìÝñåò ðñéí"zfdhgfdhh"
15 YoloMan_55163.233.4527 çìÝñåò ðñéí"ΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΔΩ ;"
16 frizer4e_kav532142.813.0193 çìÝñåò ðñéí"edno prasanje kviz ima li na nekoj kanal"
17 stole55132.612.4165 çìÝñåò ðñéí"Am I allowed to post links here?"
18 bananoflouda4471.814.810 çìÝñåò ðñéí"?adduser Macedonia"
19 |Logitech|41214310.871.012 çìÝñåò ðñéí"Channel Stats: https://www.nordicbots.com/stats.php?cid=83219 Log"
20 Oakley|Off336822.7170.011 çìÝñåò ðñéí"[invite] Notice from Q (TheQBot@CServe.quakenet.org): [#hellas] K"
21 dikta3341.38.71156 çìÝñåò ðñéí"monkeys out"
22 poza6933186.034.0998 çìÝñåò ðñéí"HEJ GREEK SUCK MY MACEDONIAN DICK"
23 CarlosE3341.35.0915 çìÝñåò ðñéí"hi"
24 domain33124.019.0598 çìÝñåò ðñéí"abe da vi ebam najmiloto vpicka"
25 wilfred33113.724.7941 çìÝñåò ðñéí"thats not what the encyclopedia says?"
26 top-tipster33268.744.7855 çìÝñåò ðñéí"on the site www.top-tipster.com"
27 TheLordGr3331.02.7431 çìÝñåò ðñéí".s"
28 Debaser2252.514.5972 çìÝñåò ðñéí"boukwne"
29 omew21142.05.5833 çìÝñåò ðñéí"uh oh"
30 Druzliv^m2252.516.0860 çìÝñåò ðñéí"zdravoooo"
31 KILIBE2231.59.0574 çìÝñåò ðñéí"postoi ova mircov"
32 Zgoden22115.523.51268 çìÝñåò ðñéí"fuck greek :D majkata da vi ja ebam vo gazot"
33 Tanja2252.511.0488 çìÝñåò ðñéí"zdravo na site"
34 Cementclouds2221.02.0233 çìÝñåò ðñéí"hi"
35 sign-o2221.02.01109 çìÝñåò ðñéí"ee"
36 Srki_mk21121.03.01245 çìÝñåò ðñéí"zdr"
37 Meh1111.07.017 çìÝñåò ðñéí"retards"
38 mozok1111.07.0382 çìÝñåò ðñéí",jghkjh"
39 number61133.012.0881 çìÝñåò ðñéí"* number6 lights a cig"
40 hionath1144.034.085 çìÝñåò ðñéí"Chat W*W*W.*G*R*E*E*K*C*H*A*T.*E*U"
41 codewarrior1122.011.01225 çìÝñåò ðñéí"FUCK GREECE"
42 sexceuroman1111.02.01167 çìÝñåò ðñéí"hi"
43 majche1111.02.01091 çìÝñåò ðñéí"hi"
44 ebac1111.05.0818 çìÝñåò ðñéí"penis"
45 DICK_FOR_GREECE1144.017.01001 çìÝñåò ðñéí"EAT EAT THAT DICK"
46 teo1111.02.01100 çìÝñåò ðñéí"hi"
47 FordMustang1111.07.01075 çìÝñåò ðñéí"ccccccc"
48 galaxy1111.06.0863 çìÝñåò ðñéí"zdravo"
49 Macedonia111414.054.0ÓÞìåñá"> > > Oh my god fishbot coming up next...yeahhhh < < <"
50 Oakley[Work]1111.05.0267 çìÝñåò ðñéí"?auth"


Äåí êáôÜöåñáí íá öôÜóïõí üëïé óôçí êïñõöÞ:
Gad (1) GBL (1) plusone (1) gene (1) AndroUser (1)
PROSVETA (1) deckoo (1) lepotan^^^ (1) MUGO (1) Mr_Faun (1)
Lady (1) Morkov4E (1) par (1) lunaa (1) Auslaender (1)
themistery (1) KUR_ZA_GRCI (1) sladok (1) mib88 (1) dfFf (1)

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò áíÜ þñá
  0-5 6-11 12-17 18-23
1 Oakley - 8 Norm - 28 Oakley - 63 Oakley - 91
2 Oakley[afk] - 8 m35sk - 8 fishbot - 14 Himmel - 22
3 catbot - 7 YoloMan_ - 5 catbot - 11 m35sk - 12
4 bananoflouda - 4 fishbot - 3 ExvsioN - 7 catbot - 11
5 fishbot - 3 Oakley - 2 RUBIN1 - 6 fishbot - 10
6 CarlosE - 3 catbot - 2 kiss - 6 mungos - 6
7 Oakley|Off - 3 number6 - 1 jogurt - 6 mackica - 5
8 snailbot - 3   stole - 5 snailbot - 5
9 frizer4e_kav - 3   poza69 - 3 dikta - 3
10 omew - 1   domain - 3 frizer4e_kav - 2
11 Macedonia - 1   top-tipster - 3 Tanja - 2
12 galaxy - 1   wilfred - 3 KILIBE - 2
13 majche - 1   TheLordGr - 3 omew - 1
14 mozok - 1   Druzliv^m - 2 Gad - 1
15 codewarrior - 1   Debaser - 2 FordMustang - 1
16 Srki_mk - 1   Cementclouds - 2 teo - 1
17 |Logitech| - 1   sign-o - 2 Meh - 1
18 deckoo - 1   |Logitech| - 2 Norm - 1
19 lepotan^^^ - 1   Zgoden - 2 Srki_mk - 1
20     DICK_FOR_GREECE - 1 |Logitech| - 1
21     Himmel - 1 mib88 - 1
22     ebac - 1 dfFf - 1
23     Oakley[Work] - 1 sladok - 1
24     sexceuroman - 1 PROSVETA - 1
25     hionath - 1 plusone - 1

ÌåãÜëïé áñéèìïß
Oakley: áíïçóßá Þ áðëþò ðïëëÝò áðïñßåò; Ôï 18.3% ôùí ãñáììþí ðåñéåß÷áí åñþôçóç!
Åðßóçò ï/ç Himmel äåí öáßíåôáé íá ãíùñßæåé êáé ðÜñá ðïëëÜ ìå 17.4% åñùôÞóåùí.
Ï/ç m35sk ÷ñçóéìïðïßçóå èáõìáóôéêÜ óå ðïóïóôü 30.0%!
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå ìå 25.0%.
Öáßíåôáé üôé ï/ç m35sk Ý÷åé ìïíßìùò ðáôçìÝíï ôï Caps Lock: 80.0% ÷ñÞóç ÊÅÖÁËÁÉÙÍ.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <m35sk> OOO GREEK SUCK MY DICK
Ï/ç Oakley åßíáé Ýíá ðïëý åðéèåôéêü Üôïìï. ÅðéôÝèçêå óå Üëëïõò 15 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley slaps Himmel

Ï/ç Oakley[afk] äåí ìðüñåóå åðßóçò íá óõãêñáôÞóåé ôá íåýñá ôïõ/ôçò. ÅðéôÝèçêå 4 öïñÝò óå Üëëïõò ÷ñÞóôåò.
Êáíåßò äåí öáßíåôáé íá óõìðáèåß ôïí/ôçí snailbot. Ôïõ åðéôÝèçêáí 5 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley slaps snailbot

Ï/ç Himmel ìïéÜæåé íá åßíáé åðßóçò áíåðéèýìçôïò. Ôïõ åðéôÝèçêáí 4 öïñÝò.
Ï/ç Himmel öÝñíåé åõôõ÷ßá óôïí êüóìï, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ÷áìüãåëá óå ðïóïóôü 13.0% :)
Åðßóçò ï/ç Oakley ÷áìïãÝëáóå óå ðïóïóôü 6.1%.
Êáíåßò äåí åßíáé êáôóïýöçò óôï #macedonia! Ôé ÷áñïýìåíï êáíÜëé :-)
Ï/ç Norm Ýãñáøå ôéò ìåãáëýôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 35.4 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò óôï #macedonia Þôáí 19.0 ÷áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç Oakley Ýãñáøå ôéò ìéêñüôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 13.6 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç catbot Þôáí åðßóçò ðïëý ëáêùíéêüò, ìå ìÝóï üñï 18.9 ÷áñáêôÞñùí.
Ï/ç Oakley êáôÜöåñå íá ãñÜøåé 423 ëÝîåéò.
Óå áíôßèåóç ìå ôïí/ôçí Oakley, ï/ç Norm áêïëïýèçóå ìå 147 ëÝîåéò.
Ï/ç Oakley|Off Ýãñáøå êáôÜ ìÝóï üñï 22.67 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò ôïõ êáíáëéïý Þôáí 3.30 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.

Ïé ðéï äçìïöéëåßò ëÝîåéò
 ËÝîç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 greek 19 wilfred
2 stats 16 Oakley
3 MACEDONIAN 6 m35sk
4 adduser 5 bananoflouda
5 quakenet 4 Oakley|Off
6 addtrigger 4 Oakley
7 ΚΑΝΕΙΣ 4 YoloMan_
8 smells 4 catbot
9 loudly 4 fishbot
10 large 3 Oakley

Ôï ðéï äçìïöéëÝò øåõäþíõìï
 Øåõäþíõìï Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 fishbot 14 catbot
2 Oakley 11 fishbot
3 catbot 5 Oakley
4 Macedonia 5 bananoflouda
5 plusone 4 Oakley

Smileys :-)
 Smiley Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 :P 9 Himmel
2 :D 6 mungos
3 :-) 2 Gad
4 :) 2 kiss
5 ): 1 Oakley|Off

Ïé ðéï äçìïöéëåßò äéåõèýíóåéò
 Äéåýèõíóç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 https://www.nordicbots.com/log.php?cid=83219 1 |Logitech|
2 http://www.alexanderdergrosse.de/ 1 Oakley|Off
3 http://www.macedonia.com 1 Oakley|Off
4 http://www.greekchat.eu 1 Lady
5 http://www.top-tipster.com 1 top-tipster
6 https://www.nordicbots.com/stats.php?cid=83219 1 |Logitech|
7 http://www.midnightchat.eu 1 dfFf
8 http://macedonia.no-ip.org/ 1 Oakley[afk]
9 http://www.macedonia.info 1 Oakley|Off
10 http://macedonia.no-ip.org 1 Oakley|Off
11 https://www.youtube.com/watch?v=MsVgnMSONDw 1 lunaa
12 http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great 1 Oakley|Off

Aëëïé åíäéáöÝñïíôåò áñéèìïß
Ï/ç spasitel äåí åßíáé êáé ðïëý äçìïöéëÝò Üôïìï. Ôïõ/ôçò Ýêáíáí kick 17 öïñÝò!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     *** spasitel was kicked by Q

Ï/ç catbot ìïéÜæåé íá åßíáé Ýíá åðßóçò ìéóçôü Üôïìï. ÄÝ÷ôçêå 17 kicks.
Q: äéêáéïóýíç Þ ðáñÜíïéá; ÐÜíôùò Ýêáíå kick óå 587 Üôïìá.
Óôç äåýôåñç èÝóç, ï/ç |Logitech| Ýêáíå kick óå 33 Üôïìá.
Ï/ç Q Ýäùóå 1785 ops óôï êáíÜëé...
Ï/ç |Logitech| áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 138.
Ï/ç Oakley åßíáé ï óåñßöçò ôïõ êáíáëéïý ìå 1 deops.
Ï/ç |Logitech| Ýäùóå 3448 voices óôï êáíÜëé...
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 1.
Ï/ç |Logitech| áñÝóêåôáé óôï íá áöáéñåß ôá voices ôïõ êüóìïõ. ¸êáíå devoice 2 öïñÝò.
Ï/ç Himmel äåí ðÞãå ðßóù, Ýêáíå devoice óå 1 ÷ñÞóôåò.
Ï/ç catbot ìáò åíçìåñþíåé äéáñêþò ãéá ôï ôé êÜíåé: 31 actions!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * catbot looks sad because he can't see fishbot

Åðßóçò ï/ç Norm ìáò ëÝåé ôé ôñÝ÷åé ìå 29.
Ï/ç Oakley ìïíïëïãåß ðïëý, ãñÜöïíôáò ðÜíù áðü 5 ãñáììÝò óôç óåéñÜ 4 öïñÝò!
Aëëïò Ýíáò ìïíá÷éêüò ÷ñÞóôçò Þôáí ï/ç m35sk ðïõ êáôÜöåñå íá ìïíïëïãÞóåé 1 öïñÝò.
Ï/ç Oakley[afk] äåí ìðïñïýóå íá áðïöáóßóåé áí èá ìåßíåé Þ èá öýãåé áðü ôï êáíÜëé, ìðáßíïíôáò 676 öïñÝò óå áõôü.
Ï/ç Oakley áðïäåß÷èçêå üôé îåðåñíÜåé ôá üñéá, ÷ñçóéìïðïéþíôáò êáôÜ 0.2% Üóåìíï ëåîéëüãéï
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <Oakley> go fuck

Ôåëåõôáßá topics
[#macedonia] Eternal Greek Homeland 4000 greek History and culture www.macedonia.com * http://www.macedonia.info * http://www.alexanderdergrosse.de/ * http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great READ HISTORY! 16 çìÝñåò ðñéí áðü |Logitech| óôéò 02:12
Merry Xmas and a happy new year 16 çìÝñåò ðñéí áðü Oakley óôéò 02:12
Ôï topic äçëþèçêå 99 öïñÝò.
Óõíïëéêüò áñéèìüò ãñáììþí 39877.

Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí ìå ôï pisg v0.72
pisg áðü ôïí Morten Brix Pedersen êáé Üëëïõò
Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí óå 00 þñåò 00 ëåðôÜ êáé 02 äåõôåñüëåðôá

Back to NordicBots.com