Statistics are also available in English, click here.

All stats | Just today | Just this week | Just this month

ÓôáôéóôéêÜ ãéá ôï #macedonia óôï Quakenet áðü NordicBots.

Óôïé÷åßá ãéá ÊõñéáêÞ 24 Ïêôùâñßïõ 2021 - 15:13:22
Ãéá ôçí ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï ôùí 1750 çìåñþí, 84 ÷ñÞóôåò óõíïìßëçóáí óôï #macedonia.


ÇìåñÞóéá äñáóôçñéüôçôá (ôéò ôåëåõôáßåò 31 çìÝñåò)
7
9
6
6
8
9
15
8
18
6
26
25
56
18
31
12
12
32
6
18
31
43
22
18
31
18
11
12
3
12
6
6
18
24
25
18
18
12
23
43
28
8
6
9
9
10
15
15
1
3
9
6
9
12
3
3
6
12
12
18
3
3
6
15
3
3
9
4
6
3
3
7
6
15
5
6
9
4
6
6
3
9
9
28
8
18
6
7
18
3
1
3
7
6
15
2
6
10
15
3
6
6
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãÝò þñåò
6.9%
3273
5.0%
2382
7.9%
3744
4.7%
2219
3.9%
1863
9.4%
4425
3.2%
1498
2.4%
1143
1.6%
732
2.6%
1212
4.7%
2196
1.8%
836
3.3%
1571
2.7%
1261
4.3%
2015
3.8%
1800
3.8%
1775
2.9%
1356
4.6%
2154
3.3%
1545
4.4%
2098
4.7%
2213
3.2%
1504
5.1%
2395
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò
 ØåõäþíõìïÁñéèìüò ãñáììþíÐüôå;Áñéèìüò ëÝîåùíËÝîåéò áíÜ ãñáììÞ×áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞÔåëåõôáßá åßóïäïòÔõ÷áßá öñÜóç
1 Oakley174873914492.613.714 çìÝñåò ðñéí"[Global Msg] Kala Xristougenna kai xronia polla. Merry Xmas to al"
2 fishbot393319141323.421.1100 çìÝñåò ðñéí"Yes?"
3 catbot33821112972.918.6431 çìÝñåò ðñéí"* catbot smells fishbot"
4 Norm3028111474.935.41023 çìÝñåò ðñéí":-)"
5 Himmel23122924.020.6484 çìÝñåò ðñéí"basika ti rwtaw, les kai 8a 3anamilisw prin to 2014"
6 m35sk20812914.521.7102 çìÝñåò ðñéí"GREEK SUCK MY MACEDONIAN D I C K !"
7 snailbot9315303.321.61321 çìÝñåò ðñéí"lo1!"
8 Oakley[afk]981161.812.0492 çìÝñåò ðñéí"http://macedonia.no-ip.org/"
9 ExvsioN77263.713.71666 çìÝñåò ðñéí"PCW ON pme FAST"
10 mungos66122.012.7823 çìÝñåò ðñéí"macedonia, skopjeeee"
11 jogurt66132.212.71373 çìÝñåò ðñéí"KAJ STE MALAGA"
12 kiss66152.511.2209 çìÝñåò ðñéí"bro you g0 wu and mw with canada info?"
13 RUBIN166203.314.01003 çìÝñåò ðñéí"And believe me will be cash"
14 mackica5551.09.61619 çìÝñåò ðñéí"zfdhgfdhh"
15 YoloMan_55163.233.41000 çìÝñåò ðñéí"ΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΔΩ ;"
16 stole55132.612.4638 çìÝñåò ðñéí"Am I allowed to post links here?"
17 frizer4e_kav532142.813.0666 çìÝñåò ðñéí"edno prasanje kviz ima li na nekoj kanal"
18 Macedonia413174.216.5129 çìÝñåò ðñéí"> > > Oh my god fishbot coming up next...yeahhhh < < <"
19 bananoflouda4471.814.8367 çìÝñåò ðñéí"?adduser Macedonia"
20 |Logitech|41214310.871.01 çìÝñá ðñéí"(Broadcast) Nordicbots would like to wish everyone a happy new ye"
21 NeFeLh42251.211.8333 çìÝñåò ðñéí"kalhmera:)"
22 domain33124.019.01071 çìÝñåò ðñéí"abe da vi ebam najmiloto vpicka"
23 Tanja31262.08.0115 çìÝñåò ðñéí"Hi"
24 CarlosE3341.35.01388 çìÝñåò ðñéí"hi"
25 top-tipster33268.744.71328 çìÝñåò ðñéí"at the moment with one betting tip you can win 75 euros!"
26 dikta3341.38.71629 çìÝñåò ðñéí"monkeys out"
27 Kobra^^3362.07.7191 çìÝñåò ðñéí"kkk"
28 wilfred33113.724.71414 çìÝñåò ðñéí"thats not what the encyclopedia says?"
29 poza6933186.034.01471 çìÝñåò ðñéí"HEJ GREEK SUCK MY MACEDONIAN DICK"
30 Oakley|Off336822.7170.0484 çìÝñåò ðñéí"[invite] Notice from Q (TheQBot@CServe.quakenet.org): [#hellas] K"
31 TheLordGr3331.02.7904 çìÝñåò ðñéí".s"
32 Irelia223216.0103.5ÓÞìåñá"Oakley Eida Ton/Thn SoUkSoU (souksou@SoukSou.users.undernet.org)"
33 Debaser2252.514.51445 çìÝñåò ðñéí"boukwne"
34 sign-o2221.02.01582 çìÝñåò ðñéí"ee"
35 Cementclouds2221.02.0706 çìÝñåò ðñéí"hi"
36 omew21142.05.51306 çìÝñåò ðñéí"lol hi"
37 Alexandar2221.03.5310 çìÝñåò ðñéí"Zdravo"
38 Srki_mk21121.03.01718 çìÝñåò ðñéí"zdr"
39 Techtronix225628.0160.5467 çìÝñåò ðñéí"ARE YOU LOOKING FOR A IRCD THAT IS DESIGNED FOR GAMING AND TECHNO"
40 Zgoden22115.523.51741 çìÝñåò ðñéí"fuck greek :D majkata da vi ja ebam vo gazot"
41 Druzliv^m2252.516.01333 çìÝñåò ðñéí"zdravoooo"
42 KILIBE2231.59.01047 çìÝñåò ðñéí"postoi ova mircov"
43 sladok1111.06.01681 çìÝñåò ðñéí"jkbjkj"
44 Rollex1111.02.0156 çìÝñåò ðñéí"Ji"
45 mib881111.06.0927 çìÝñåò ðñéí"zdravo"
46 Meh1111.07.0490 çìÝñåò ðñéí"retards"
47 lunaa1155.043.0637 çìÝñåò ðñéí"https://www.youtube.com/watch?v=MsVgnMSONDw"
48 DICK_FOR_GREECE1144.017.01474 çìÝñåò ðñéí"EAT EAT THAT DICK"
49 Oakley[Work]1111.05.0740 çìÝñåò ðñéí"?auth"
50 majche1111.02.01564 çìÝñåò ðñéí"hi"


Äåí êáôÜöåñáí íá öôÜóïõí üëïé óôçí êïñõöÞ:
number6 (1) fishyy (1) Edno_Dete (1) Lady (1) dfFf (1)
AndroUser (1) galaxy (1) MUGO (1) FordMustang (1) KUR_ZA_GRCI (1)
codewarrior (1) plusone (1) Morkov4E (1) gene (1) deckoo (1)
mozok (1) teo (1) VMaster (1) Hyacinthus (1) Auslaender (1)
Mr_Faun (1) themistery (1) Bu (1) Denis (1) ebac (1)
hionath (1) lepotan^^^ (1) PROSVETA (1) Urke (1) GBL (1)

Åðßóçò, õðÞñîáí êáé Üëëïé 4 ÷ñÞóôåò.

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò áíÜ þñá
  0-5 6-11 12-17 18-23
1 catbot - 8 Norm - 28 Oakley - 73 Oakley - 91
2 Oakley[afk] - 8 m35sk - 8 fishbot - 19 Himmel - 22
3 Oakley - 8 YoloMan_ - 5 catbot - 11 fishbot - 14
4 bananoflouda - 4 fishbot - 3 ExvsioN - 7 catbot - 12
5 frizer4e_kav - 3 catbot - 2 RUBIN1 - 6 m35sk - 12
6 Oakley|Off - 3 NeFeLh - 2 jogurt - 6 mungos - 6
7 fishbot - 3 Oakley - 2 kiss - 6 mackica - 5
8 CarlosE - 3 Alexandar - 2 stole - 5 snailbot - 5
9 snailbot - 3 number6 - 1 TheLordGr - 3 Kobra^^ - 3
10 Techtronix - 2   poza69 - 3 dikta - 3
11 lepotan^^^ - 1   wilfred - 3 frizer4e_kav - 2
12 |Logitech| - 1   top-tipster - 3 KILIBE - 2
13 deckoo - 1   Macedonia - 3 NeFeLh - 2
14 Srki_mk - 1   domain - 3 Tanja - 2
15 mozok - 1   Druzliv^m - 2 nikola - 1
16 codewarrior - 1   Zgoden - 2 Gad - 1
17 galaxy - 1   |Logitech| - 2 Urke - 1
18 Macedonia - 1   Cementclouds - 2 PROSVETA - 1
19 Edno_Dete - 1   sign-o - 2 Norm - 1
20 majche - 1   Irelia - 2 Denis - 1
21 omew - 1   Debaser - 2 Bu - 1
22 Rollex - 1   Himmel - 1 Mr_Faun - 1
23     sexceuroman - 1 Hyacinthus - 1
24     par - 1 |Logitech| - 1
25     GBL - 1 VMaster - 1

ÌåãÜëïé áñéèìïß
fishbot: áíïçóßá Þ áðëþò ðïëëÝò áðïñßåò; Ôï 17.9% ôùí ãñáììþí ðåñéåß÷áí åñþôçóç!
Åðßóçò ï/ç Himmel äåí öáßíåôáé íá ãíùñßæåé êáé ðÜñá ðïëëÜ ìå 17.4% åñùôÞóåùí.
Ï/ç m35sk ÷ñçóéìïðïßçóå èáõìáóôéêÜ óå ðïóïóôü 30.0%!
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå ìå 25.9%.
Öáßíåôáé üôé ï/ç m35sk Ý÷åé ìïíßìùò ðáôçìÝíï ôï Caps Lock: 80.0% ÷ñÞóç ÊÅÖÁËÁÉÙÍ.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <m35sk> GREEK SUCK MY DICK!!!
Ï/ç Oakley åßíáé Ýíá ðïëý åðéèåôéêü Üôïìï. ÅðéôÝèçêå óå Üëëïõò 17 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley slaps catbot around a bit with a large trout

Ï/ç Oakley[afk] äåí ìðüñåóå åðßóçò íá óõãêñáôÞóåé ôá íåýñá ôïõ/ôçò. ÅðéôÝèçêå 4 öïñÝò óå Üëëïõò ÷ñÞóôåò.
Êáíåßò äåí öáßíåôáé íá óõìðáèåß ôïí/ôçí snailbot. Ôïõ åðéôÝèçêáí 5 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley[afk] slaps snailbot

Ï/ç Himmel ìïéÜæåé íá åßíáé åðßóçò áíåðéèýìçôïò. Ôïõ åðéôÝèçêáí 4 öïñÝò.
Ï/ç Himmel öÝñíåé åõôõ÷ßá óôïí êüóìï, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ÷áìüãåëá óå ðïóïóôü 13.0% :)
Åðßóçò ï/ç Oakley ÷áìïãÝëáóå óå ðïóïóôü 5.7%.
Êáíåßò äåí åßíáé êáôóïýöçò óôï #macedonia! Ôé ÷áñïýìåíï êáíÜëé :-)
Ï/ç Norm Ýãñáøå ôéò ìåãáëýôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 35.4 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò óôï #macedonia Þôáí 19.4 ÷áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç Oakley Ýãñáøå ôéò ìéêñüôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 13.7 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç catbot Þôáí åðßóçò ðïëý ëáêùíéêüò, ìå ìÝóï üñï 18.6 ÷áñáêôÞñùí.
Ï/ç Oakley êáôÜöåñå íá ãñÜøåé 449 ëÝîåéò.
Óå áíôßèåóç ìå ôïí/ôçí Oakley, ï/ç Norm áêïëïýèçóå ìå 147 ëÝîåéò.
Ï/ç Techtronix Ýãñáøå êáôÜ ìÝóï üñï 28.00 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò ôïõ êáíáëéïý Þôáí 3.35 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.

Ïé ðéï äçìïöéëåßò ëÝîåéò
 ËÝîç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 greek 19 wilfred
2 stats 16 Oakley
3 loudly 6 fishbot
4 slaps 5 Oakley
5 adduser 5 bananoflouda
6 addtrigger 4 Oakley
7 smells 4 catbot
8 ΚΑΝΕΙΣ 4 YoloMan_
9 quakenet 4 Oakley|Off
10 tasty 3 catbot

Ôï ðéï äçìïöéëÝò øåõäþíõìï
 Øåõäþíõìï Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 fishbot 16 Oakley
2 Oakley 11 fishbot
3 Macedonia 5 bananoflouda
4 catbot 5 Oakley
5 plusone 4 Oakley

Smileys :-)
 Smiley Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 :P 9 Himmel
2 :D 6 mungos
3 :) 6 Bu
4 :-) 2 Gad
5 ): 1 Oakley|Off

Ïé ðéï äçìïöéëåßò äéåõèýíóåéò
 Äéåýèõíóç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 http://macedonia.no-ip.org/ 2 Oakley|Off
2 http://www.macedonia.com 1 Oakley|Off
3 http://www.macedonia.info 1 Oakley|Off
4 http://www.alexanderdergrosse.de/ 1 Oakley|Off
5 https://www.nordicbots.com/log.php?cid=83219 1 |Logitech|
6 http://www.greekchat.eu 1 Lady
7 http://www.top-tipster.com 1 top-tipster
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great 1 Oakley|Off
9 https://www.youtube.com/watch?v=MsVgnMSONDw 1 lunaa
10 http://www.midnightchat.eu 1 dfFf
11 https://www.nordicbots.com/stats.php?cid=83219 1 |Logitech|

Aëëïé åíäéáöÝñïíôåò áñéèìïß
Ï/ç AndroUser äåí åßíáé êáé ðïëý äçìïöéëÝò Üôïìï. Ôïõ/ôçò Ýêáíáí kick 28 öïñÝò!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     *** AndroUser was kicked by Q

Ï/ç catbot ìïéÜæåé íá åßíáé Ýíá åðßóçò ìéóçôü Üôïìï. ÄÝ÷ôçêå 19 kicks.
Q: äéêáéïóýíç Þ ðáñÜíïéá; ÐÜíôùò Ýêáíå kick óå 727 Üôïìá.
Óôç äåýôåñç èÝóç, ï/ç |Logitech| Ýêáíå kick óå 44 Üôïìá.
Ï/ç Q Ýäùóå 2191 ops óôï êáíÜëé...
Ï/ç |Logitech| áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 138.
Ï/ç Oakley åßíáé ï óåñßöçò ôïõ êáíáëéïý ìå 2 deops.
Ï/ç |Logitech| Ýäùóå 3448 voices óôï êáíÜëé...
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 3.
Ï/ç |Logitech| áñÝóêåôáé óôï íá áöáéñåß ôá voices ôïõ êüóìïõ. ¸êáíå devoice 2 öïñÝò.
Ï/ç Himmel äåí ðÞãå ðßóù, Ýêáíå devoice óå 1 ÷ñÞóôåò.
Ï/ç catbot ìáò åíçìåñþíåé äéáñêþò ãéá ôï ôé êÜíåé: 33 actions!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * catbot smells fishbot

Åðßóçò ï/ç fishbot ìáò ëÝåé ôé ôñÝ÷åé ìå 31.
Ï/ç Oakley ìïíïëïãåß ðïëý, ãñÜöïíôáò ðÜíù áðü 5 ãñáììÝò óôç óåéñÜ 4 öïñÝò!
Aëëïò Ýíáò ìïíá÷éêüò ÷ñÞóôçò Þôáí ï/ç ExvsioN ðïõ êáôÜöåñå íá ìïíïëïãÞóåé 1 öïñÝò.
Ï/ç Oakley äåí ìðïñïýóå íá áðïöáóßóåé áí èá ìåßíåé Þ èá öýãåé áðü ôï êáíÜëé, ìðáßíïíôáò 776 öïñÝò óå áõôü.
Ï/ç Oakley áðïäåß÷èçêå üôé îåðåñíÜåé ôá üñéá, ÷ñçóéìïðïéþíôáò êáôÜ 0.2% Üóåìíï ëåîéëüãéï
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <Oakley> go fuck

Ôåëåõôáßá topics
[#macedonia] Eternal Greek Homeland 4000 greek History and culture www.macedonia.com * http://www.macedonia.info * http://www.alexanderdergrosse.de/ * http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great READ HISTORY! 87 çìÝñåò ðñéí áðü Q óôéò 01:36
Ôï topic äçëþèçêå 107 öïñÝò.
Óõíïëéêüò áñéèìüò ãñáììþí 47210.

Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí ìå ôï pisg v0.72
pisg áðü ôïí Morten Brix Pedersen êáé Üëëïõò
Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí óå 00 þñåò 00 ëåðôÜ êáé 03 äåõôåñüëåðôá

Back to NordicBots.com