Statistics are also available in English, click here.

All stats | Just today | Just this week | Just this month

ÓôáôéóôéêÜ ãéá ôï #macedonia óôï Quakenet áðü NordicBots.

Óôïé÷åßá ãéá ÓÜââáôï 27 Öåâñïõáñßïõ 2021 - 4:29:46
Ãéá ôçí ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï ôùí 1660 çìåñþí, 83 ÷ñÞóôåò óõíïìßëçóáí óôï #macedonia.


ÇìåñÞóéá äñáóôçñéüôçôá (ôéò ôåëåõôáßåò 31 çìÝñåò)
8
1
4
11
7
1
3
2
5
1
12
1
1
8
2
2
13
1
1
4
4
10
1
1
3
10
1
11
1
17
2
8
1
461
99
7
1
8
3
16
2
6
1
3
3
15
2
8
3
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãÝò þñåò
7.0%
3256
5.0%
2333
8.1%
3729
4.8%
2213
4.0%
1852
9.5%
4399
3.2%
1480
2.4%
1128
1.5%
715
2.5%
1179
4.6%
2147
1.7%
794
3.3%
1533
2.6%
1223
3.7%
1731
3.8%
1747
3.8%
1745
2.9%
1337
4.6%
2125
3.3%
1504
4.4%
2058
4.7%
2185
3.2%
1477
5.1%
2370
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò
 ØåõäþíõìïÁñéèìüò ãñáììþíÐüôå;Áñéèìüò ëÝîåùíËÝîåéò áíÜ ãñáììÞ×áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞÔåëåõôáßá åßóïäïòÔõ÷áßá öñÜóç
1 Oakley172871914452.613.74 çìÝñåò ðñéí"Nicks: [Oakley|afk ¤ Oakley]"
2 fishbot393319141323.421.110 çìÝñåò ðñéí"Yes?"
3 catbot33821112972.918.6341 çìÝñåò ðñéí"* catbot smells fishbot"
4 Norm3028111474.935.4933 çìÝñåò ðñéí":-)"
5 Himmel23122924.020.6394 çìÝñåò ðñéí"proftes koitousa entometa3u thn sardela mou :P"
6 m35sk20812914.521.712 çìÝñåò ðñéí"GREEK SUCK MY MACEDONIAN D I C K !"
7 Oakley[afk]981161.812.0402 çìÝñåò ðñéí"http://macedonia.no-ip.org/"
8 snailbot9315303.321.61231 çìÝñåò ðñéí"lo1!"
9 ExvsioN77263.713.71576 çìÝñåò ðñéí"PCW ON pme FAST"
10 kiss66152.511.2119 çìÝñåò ðñéí"bro you g0 wu and mw with canada info?"
11 RUBIN166203.314.0913 çìÝñåò ðñéí"And believe me will be cash"
12 jogurt66132.212.71283 çìÝñåò ðñéí"KAJ STE MALAGA"
13 mungos66122.012.7733 çìÝñåò ðñéí"macedonia, skopjeeee"
14 YoloMan_55163.233.4910 çìÝñåò ðñéí"ΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΔΩ ;"
15 mackica5551.09.61529 çìÝñåò ðñéí"zfdhgfdhh"
16 stole55132.612.4548 çìÝñåò ðñéí"Am I allowed to post links here?"
17 frizer4e_kav532142.813.0576 çìÝñåò ðñéí"edno prasanje kviz ima li na nekoj kanal"
18 |Logitech|41214310.871.028 çìÝñåò ðñéí"Channel Stats: https://www.nordicbots.com/stats.php?cid=83219 Log"
19 bananoflouda4471.814.8277 çìÝñåò ðñéí"?adduser Macedonia"
20 Macedonia413174.216.539 çìÝñåò ðñéí"> > > Oh my god fishbot coming up next...yeahhhh < < <"
21 NeFeLh42251.211.8243 çìÝñåò ðñéí"kalhmera:)"
22 Kobra^^3362.07.7101 çìÝñåò ðñéí"kkk"
23 Oakley|Off336822.7170.0394 çìÝñåò ðñéí"[invite] Notice from Q (TheQBot@CServe.quakenet.org): [#hellas] K"
24 poza6933186.034.01381 çìÝñåò ðñéí"HEJ GREEK SUCK MY MACEDONIAN DICK"
25 CarlosE3341.35.01298 çìÝñåò ðñéí"hi"
26 wilfred33113.724.71324 çìÝñåò ðñéí"thats not what the encyclopedia says?"
27 Tanja31262.08.025 çìÝñåò ðñéí"Hi"
28 domain33124.019.0981 çìÝñåò ðñéí"abe da vi ebam najmiloto vpicka"
29 dikta3341.38.71539 çìÝñåò ðñéí"monkeys out"
30 top-tipster33268.744.71238 çìÝñåò ðñéí"on the site www.top-tipster.com"
31 TheLordGr3331.02.7814 çìÝñåò ðñéí".s"
32 sign-o2221.02.01492 çìÝñåò ðñéí"ee"
33 Srki_mk21121.03.01628 çìÝñåò ðñéí"zdr"
34 Cementclouds2221.02.0616 çìÝñåò ðñéí"hi"
35 Alexandar2221.03.5220 çìÝñåò ðñéí"Zdravo"
36 Druzliv^m2252.516.01243 çìÝñåò ðñéí"zdravoooo"
37 Debaser2252.514.51355 çìÝñåò ðñéí"boukwne"
38 omew21142.05.51216 çìÝñåò ðñéí"uh oh"
39 Techtronix225628.0160.5377 çìÝñåò ðñéí"ARE YOU LOOKING FOR A IRCD THAT IS DESIGNED FOR GAMING AND TECHNO"
40 KILIBE2231.59.0957 çìÝñåò ðñéí"postoi ova mircov"
41 Zgoden22115.523.51651 çìÝñåò ðñéí"fuck greek :D majkata da vi ja ebam vo gazot"
42 sexceuroman1111.02.01550 çìÝñåò ðñéí"hi"
43 MUGO1122.010.0474 çìÝñåò ðñéí"don matteo"
44 lunaa1155.043.0547 çìÝñåò ðñéí"https://www.youtube.com/watch?v=MsVgnMSONDw"
45 VMaster1111.01.0241 çìÝñåò ðñéí"n"
46 FordMustang1111.07.01458 çìÝñåò ðñéí"ccccccc"
47 majche1111.02.01474 çìÝñåò ðñéí"hi"
48 lepotan^^^1111.02.01484 çìÝñåò ðñéí"hi"
49 number61133.012.01264 çìÝñåò ðñéí"* number6 lights a cig"
50 Denis1111.02.0213 çìÝñåò ðñéí"hi"


Äåí êáôÜöåñáí íá öôÜóïõí üëïé óôçí êïñõöÞ:
Edno_Dete (1) Lady (1) gene (1) codewarrior (1) Bu (1)
Morkov4E (1) sladok (1) themistery (1) plusone (1) Urke (1)
Hyacinthus (1) GBL (1) Oakley[Work] (1) mozok (1) par (1)
hionath (1) ebac (1) teo (1) Gad (1) Rollex (1)
AndroUser (1) dfFf (1) fishyy (1) DICK_FOR_GREECE (1) PROSVETA (1)
Mr_Faun (1) KUR_ZA_GRCI (1) galaxy (1) Auslaender (1) Meh (1)

Åðßóçò, õðÞñîáí êáé Üëëïé 3 ÷ñÞóôåò.

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò áíÜ þñá
  0-5 6-11 12-17 18-23
1 Oakley - 8 Norm - 28 Oakley - 71 Oakley - 91
2 Oakley[afk] - 8 m35sk - 8 fishbot - 19 Himmel - 22
3 catbot - 8 YoloMan_ - 5 catbot - 11 fishbot - 14
4 bananoflouda - 4 fishbot - 3 ExvsioN - 7 catbot - 12
5 fishbot - 3 Oakley - 2 kiss - 6 m35sk - 12
6 CarlosE - 3 NeFeLh - 2 jogurt - 6 mungos - 6
7 Oakley|Off - 3 catbot - 2 RUBIN1 - 6 mackica - 5
8 frizer4e_kav - 3 Alexandar - 2 stole - 5 snailbot - 5
9 snailbot - 3 number6 - 1 wilfred - 3 dikta - 3
10 Techtronix - 2   domain - 3 Kobra^^ - 3
11 Macedonia - 1   Macedonia - 3 Tanja - 2
12 Rollex - 1   TheLordGr - 3 KILIBE - 2
13 deckoo - 1   top-tipster - 3 NeFeLh - 2
14 galaxy - 1   poza69 - 3 frizer4e_kav - 2
15 lepotan^^^ - 1   Zgoden - 2 AndroUser - 1
16 Edno_Dete - 1   sign-o - 2 dfFf - 1
17 |Logitech| - 1   |Logitech| - 2 fishyy - 1
18 Srki_mk - 1   Debaser - 2 Gad - 1
19 codewarrior - 1   Cementclouds - 2 teo - 1
20 majche - 1   Druzliv^m - 2 mib88 - 1
21 mozok - 1   DICK_FOR_GREECE - 1 Meh - 1
22 omew - 1   Tanja - 1 nikola - 1
23     hionath - 1 Mr_Faun - 1
24     ebac - 1 PROSVETA - 1
25     Auslaender - 1 Denis - 1

ÌåãÜëïé áñéèìïß
fishbot: áíïçóßá Þ áðëþò ðïëëÝò áðïñßåò; Ôï 17.9% ôùí ãñáììþí ðåñéåß÷áí åñþôçóç!
Åðßóçò ï/ç Himmel äåí öáßíåôáé íá ãíùñßæåé êáé ðÜñá ðïëëÜ ìå 17.4% åñùôÞóåùí.
Ï/ç m35sk ÷ñçóéìïðïßçóå èáõìáóôéêÜ óå ðïóïóôü 30.0%!
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå ìå 25.0%.
Öáßíåôáé üôé ï/ç m35sk Ý÷åé ìïíßìùò ðáôçìÝíï ôï Caps Lock: 80.0% ÷ñÞóç ÊÅÖÁËÁÉÙÍ.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <m35sk> GREEK SUCKERS
Ï/ç Oakley åßíáé Ýíá ðïëý åðéèåôéêü Üôïìï. ÅðéôÝèçêå óå Üëëïõò 17 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley slaps catbot around a bit with a large trout

Ï/ç Oakley[afk] äåí ìðüñåóå åðßóçò íá óõãêñáôÞóåé ôá íåýñá ôïõ/ôçò. ÅðéôÝèçêå 4 öïñÝò óå Üëëïõò ÷ñÞóôåò.
Êáíåßò äåí öáßíåôáé íá óõìðáèåß ôïí/ôçí snailbot. Ôïõ åðéôÝèçêáí 5 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley[afk] slaps snailbot

Ï/ç fishbot ìïéÜæåé íá åßíáé åðßóçò áíåðéèýìçôïò. Ôïõ åðéôÝèçêáí 4 öïñÝò.
Ï/ç Himmel öÝñíåé åõôõ÷ßá óôïí êüóìï, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ÷áìüãåëá óå ðïóïóôü 13.0% :)
Åðßóçò ï/ç Oakley ÷áìïãÝëáóå óå ðïóïóôü 5.8%.
Êáíåßò äåí åßíáé êáôóïýöçò óôï #macedonia! Ôé ÷áñïýìåíï êáíÜëé :-)
Ï/ç Norm Ýãñáøå ôéò ìåãáëýôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 35.4 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò óôï #macedonia Þôáí 19.1 ÷áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç Oakley Ýãñáøå ôéò ìéêñüôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 13.7 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç catbot Þôáí åðßóçò ðïëý ëáêùíéêüò, ìå ìÝóï üñï 18.6 ÷áñáêôÞñùí.
Ï/ç Oakley êáôÜöåñå íá ãñÜøåé 445 ëÝîåéò.
Óå áíôßèåóç ìå ôïí/ôçí Oakley, ï/ç Norm áêïëïýèçóå ìå 147 ëÝîåéò.
Ï/ç Techtronix Ýãñáøå êáôÜ ìÝóï üñï 28.00 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò ôïõ êáíáëéïý Þôáí 3.31 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.

Ïé ðéï äçìïöéëåßò ëÝîåéò
 ËÝîç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 greek 19 wilfred
2 stats 16 Oakley
3 loudly 6 fishbot
4 adduser 5 bananoflouda
5 slaps 5 Oakley
6 ΚΑΝΕΙΣ 4 YoloMan_
7 addtrigger 4 Oakley
8 quakenet 4 Oakley|Off
9 smells 4 catbot
10 large 3 Oakley

Ôï ðéï äçìïöéëÝò øåõäþíõìï
 Øåõäþíõìï Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 fishbot 16 Oakley
2 Oakley 11 fishbot
3 Macedonia 5 bananoflouda
4 catbot 5 Oakley
5 plusone 4 Oakley

Smileys :-)
 Smiley Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 :P 9 Himmel
2 :) 6 Bu
3 :D 6 mungos
4 :-) 2 Gad
5 ): 1 Oakley|Off

Ïé ðéï äçìïöéëåßò äéåõèýíóåéò
 Äéåýèõíóç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 http://macedonia.no-ip.org/ 2 Oakley|Off
2 https://www.nordicbots.com/stats.php?cid=83219 1 |Logitech|
3 http://www.greekchat.eu 1 Lady
4 http://www.alexanderdergrosse.de/ 1 Oakley|Off
5 http://www.top-tipster.com 1 top-tipster
6 http://www.midnightchat.eu 1 dfFf
7 http://www.macedonia.com 1 Oakley|Off
8 http://www.macedonia.info 1 Oakley|Off
9 https://www.nordicbots.com/log.php?cid=83219 1 |Logitech|
10 https://www.youtube.com/watch?v=MsVgnMSONDw 1 lunaa
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great 1 Oakley|Off

Aëëïé åíäéáöÝñïíôåò áñéèìïß
Ï/ç AndroUser äåí åßíáé êáé ðïëý äçìïöéëÝò Üôïìï. Ôïõ/ôçò Ýêáíáí kick 23 öïñÝò!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     *** AndroUser was kicked by Q

Ï/ç catbot ìïéÜæåé íá åßíáé Ýíá åðßóçò ìéóçôü Üôïìï. ÄÝ÷ôçêå 19 kicks.
Q: äéêáéïóýíç Þ ðáñÜíïéá; ÐÜíôùò Ýêáíå kick óå 708 Üôïìá.
Óôç äåýôåñç èÝóç, ï/ç |Logitech| Ýêáíå kick óå 38 Üôïìá.
Ï/ç Q Ýäùóå 2144 ops óôï êáíÜëé...
Ï/ç |Logitech| áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 138.
Ï/ç Oakley åßíáé ï óåñßöçò ôïõ êáíáëéïý ìå 1 deops.
Ï/ç |Logitech| Ýäùóå 3448 voices óôï êáíÜëé...
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 2.
Ï/ç |Logitech| áñÝóêåôáé óôï íá áöáéñåß ôá voices ôïõ êüóìïõ. ¸êáíå devoice 2 öïñÝò.
Ï/ç Himmel äåí ðÞãå ðßóù, Ýêáíå devoice óå 1 ÷ñÞóôåò.
Ï/ç catbot ìáò åíçìåñþíåé äéáñêþò ãéá ôï ôé êÜíåé: 33 actions!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * catbot smells fishbot

Åðßóçò ï/ç fishbot ìáò ëÝåé ôé ôñÝ÷åé ìå 31.
Ï/ç Oakley ìïíïëïãåß ðïëý, ãñÜöïíôáò ðÜíù áðü 5 ãñáììÝò óôç óåéñÜ 4 öïñÝò!
Aëëïò Ýíáò ìïíá÷éêüò ÷ñÞóôçò Þôáí ï/ç ExvsioN ðïõ êáôÜöåñå íá ìïíïëïãÞóåé 1 öïñÝò.
Ï/ç Oakley äåí ìðïñïýóå íá áðïöáóßóåé áí èá ìåßíåé Þ èá öýãåé áðü ôï êáíÜëé, ìðáßíïíôáò 729 öïñÝò óå áõôü.
Ï/ç Oakley áðïäåß÷èçêå üôé îåðåñíÜåé ôá üñéá, ÷ñçóéìïðïéþíôáò êáôÜ 0.2% Üóåìíï ëåîéëüãéï
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <Oakley> go fuck

Ôåëåõôáßá topics
[#macedonia] Eternal Greek Homeland 4000 greek History and culture www.macedonia.com * http://www.macedonia.info * http://www.alexanderdergrosse.de/ * http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great READ HISTORY! 66 çìÝñåò ðñéí áðü Q óôéò 19:20
Ôï topic äçëþèçêå 106 öïñÝò.
Óõíïëéêüò áñéèìüò ãñáììþí 46260.

Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí ìå ôï pisg v0.72
pisg áðü ôïí Morten Brix Pedersen êáé Üëëïõò
Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí óå 00 þñåò 00 ëåðôÜ êáé 03 äåõôåñüëåðôá

Back to NordicBots.com