Statistics are also available in English, click here.

All stats | Just today | Just this week | Just this month

ÓôáôéóôéêÜ ãéá ôï #macedonia óôï Quakenet áðü NordicBots.

Óôïé÷åßá ãéá ÔåôÜñôç 21 Öåâñïõáñßïõ 2018 - 21:35:27
Ãéá ôçí ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï ôùí 1277 çìåñþí, 70 ÷ñÞóôåò óõíïìßëçóáí óôï #macedonia.


ÇìåñÞóéá äñáóôçñéüôçôá (ôéò ôåëåõôáßåò 31 çìÝñåò)
9
8
17
8
14
8
10
8
8
11
2
2
2
7
2
2
8
5
4
5
5
4
2
5
2
4
5
5
10
20
2
5
3
8
9
14
8
2
12
14
14
2
2
7
17
2
13
8
22
5
11
11
20
7
8
11
1
2
12
2
31
5
8
5
35
25
11
62
18
17
2
31
19
42
5
5
12
22
11
3
5
2
3
8
5
5
8
10
17
11
6
11
5
4
11
3
8
12
8
14
2
8
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãÝò þñåò
7.8%
3118
5.0%
2001
8.6%
3447
3.7%
1480
3.9%
1564
10.9%
4342
3.6%
1434
2.7%
1062
1.5%
593
2.6%
1036
4.5%
1812
1.7%
683
3.6%
1432
2.8%
1115
3.1%
1231
4.1%
1624
3.5%
1386
2.9%
1148
3.6%
1433
3.3%
1311
4.8%
1899
5.1%
2025
2.7%
1090
4.0%
1614
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò
 ØåõäþíõìïÁñéèìüò ãñáììþíÐüôå;Áñéèìüò ëÝîåùíËÝîåéò áíÜ ãñáììÞ×áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞÔåëåõôáßá åßóïäïòÔõ÷áßá öñÜóç
1 Oakley164863914232.613.6ÓÞìåñá"paw na peksw ligo battlefield"
2 catbot31721111933.018.95 çìÝñåò ðñéí"* catbot smells fishbot"
3 fishbot303314101053.522.116 çìÝñåò ðñéí"Yes?"
4 Norm3028111474.935.4550 çìÝñåò ðñéí":-)"
5 Himmel23122924.020.611 çìÝñåò ðñéí"basika ti rwtaw, les kai 8a 3anamilisw prin to 2014"
6 m35sk20812914.521.7990 çìÝñåò ðñéí"MAMU VI EBAM PEDERSKA SVE DA VI EBAM GRCKO I CIGANSKO"
7 snailbot9315303.321.6848 çìÝñåò ðñéí"lo1!"
8 Oakley[afk]981161.812.019 çìÝñåò ðñéí"http://macedonia.no-ip.org/"
9 ExvsioN77263.713.71193 çìÝñåò ðñéí"PCW ON pme FAST"
10 RUBIN166203.314.0530 çìÝñåò ðñéí"And believe me will be cash"
11 mungos66122.012.7350 çìÝñåò ðñéí"macedonia, skopjeeee"
12 jogurt66132.212.7900 çìÝñåò ðñéí"KAJ STE MALAGA"
13 kiss66152.511.2530 çìÝñåò ðñéí"bro you g0 wu and mw with canada info?"
14 YoloMan_55163.233.4527 çìÝñåò ðñéí"ΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΔΩ ;"
15 stole55132.612.4165 çìÝñåò ðñéí"Am I allowed to post links here?"
16 mackica5551.09.61146 çìÝñåò ðñéí"zfdhgfdhh"
17 frizer4e_kav532142.813.0193 çìÝñåò ðñéí"edno prasanje kviz ima li na nekoj kanal"
18 |Logitech|41214310.871.0ÓÞìåñá"Channel Stats: https://www.nordicbots.com/stats.php?cid=83219 Log"
19 bananoflouda4471.814.810 çìÝñåò ðñéí"?adduser Macedonia"
20 CarlosE3341.35.0915 çìÝñåò ðñéí"hi"
21 dikta3341.38.71156 çìÝñåò ðñéí"monkeys out"
22 top-tipster33268.744.7855 çìÝñåò ðñéí"on the site www.top-tipster.com"
23 Oakley|Off336822.7170.011 çìÝñåò ðñéí"[invite] Notice from Q (TheQBot@CServe.quakenet.org): [#hellas] K"
24 poza6933186.034.0998 çìÝñåò ðñéí"HEJ GREEK SUCK MY MACEDONIAN DICK"
25 wilfred33113.724.7941 çìÝñåò ðñéí"thats not what the encyclopedia says?"
26 domain33124.019.0598 çìÝñåò ðñéí"abe da vi ebam najmiloto vpicka"
27 TheLordGr3331.02.7431 çìÝñåò ðñéí".s"
28 Druzliv^m2252.516.0860 çìÝñåò ðñéí"zdravoooo"
29 Srki_mk21121.03.01245 çìÝñåò ðñéí"zdr"
30 KILIBE2231.59.0574 çìÝñåò ðñéí"postoi ova mircov"
31 Cementclouds2221.02.0233 çìÝñåò ðñéí"hi"
32 Zgoden22115.523.51268 çìÝñåò ðñéí"fuck greek :D majkata da vi ja ebam vo gazot"
33 omew21142.05.5833 çìÝñåò ðñéí"uh oh"
34 Debaser2252.514.5972 çìÝñåò ðñéí"boukwne"
35 sign-o2221.02.01109 çìÝñåò ðñéí"ee"
36 Tanja2252.511.0488 çìÝñåò ðñéí"zdravo na site"
37 sladok1111.06.01208 çìÝñåò ðñéí"jkbjkj"
38 MUGO1122.010.091 çìÝñåò ðñéí"don matteo"
39 gene112121.0115.0177 çìÝñåò ðñéí"hello lads, just a question to where i can't seem to find an answ"
40 plusone1111.05.0175 çìÝñåò ðñéí"Aloha"
41 number61133.012.0881 çìÝñåò ðñéí"* number6 lights a cig"
42 Oakley[Work]1111.05.0267 çìÝñåò ðñéí"?auth"
43 GBL1133.014.0598 çìÝñåò ðñéí"fuck your moma"
44 lunaa1155.043.0164 çìÝñåò ðñéí"https://www.youtube.com/watch?v=MsVgnMSONDw"
45 Mr_Faun1111.03.0470 çìÝñåò ðñéí"!op"
46 hionath1144.034.085 çìÝñåò ðñéí"Chat W*W*W.*G*R*E*E*K*C*H*A*T.*E*U"
47 DICK_FOR_GREECE1144.017.01001 çìÝñåò ðñéí"EAT EAT THAT DICK"
48 KUR_ZA_GRCI1144.019.01001 çìÝñåò ðñéí"CITAJTE I SITETE SE"
49 mib881111.06.0454 çìÝñåò ðñéí"zdravo"
50 codewarrior1122.011.01225 çìÝñåò ðñéí"FUCK GREECE"


Äåí êáôÜöåñáí íá öôÜóïõí üëïé óôçí êïñõöÞ:
Meh (1) sexceuroman (1) ebac (1) deckoo (1) AndroUser (1)
Gad (1) PROSVETA (1) galaxy (1) Morkov4E (1) lepotan^^^ (1)
majche (1) par (1) mozok (1) Macedonia (1) themistery (1)
FordMustang (1) Auslaender (1) dfFf (1) Lady (1) teo (1)

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò áíÜ þñá
  0-5 6-11 12-17 18-23
1 Oakley - 8 Norm - 28 Oakley - 63 Oakley - 91
2 Oakley[afk] - 8 m35sk - 8 fishbot - 14 Himmel - 22
3 catbot - 7 YoloMan_ - 5 catbot - 11 m35sk - 12
4 bananoflouda - 4 fishbot - 3 ExvsioN - 7 catbot - 11
5 Oakley|Off - 3 catbot - 2 RUBIN1 - 6 fishbot - 10
6 frizer4e_kav - 3 Oakley - 2 jogurt - 6 mungos - 6
7 snailbot - 3 number6 - 1 kiss - 6 mackica - 5
8 fishbot - 3   stole - 5 snailbot - 5
9 CarlosE - 3   top-tipster - 3 dikta - 3
10 deckoo - 1   poza69 - 3 Tanja - 2
11 galaxy - 1   wilfred - 3 frizer4e_kav - 2
12 omew - 1   domain - 3 KILIBE - 2
13 majche - 1   TheLordGr - 3 AndroUser - 1
14 lepotan^^^ - 1   Debaser - 2 Gad - 1
15 mozok - 1   sign-o - 2 PROSVETA - 1
16 Macedonia - 1   |Logitech| - 2 omew - 1
17 |Logitech| - 1   Druzliv^m - 2 FordMustang - 1
18 codewarrior - 1   Cementclouds - 2 Norm - 1
19 Srki_mk - 1   Zgoden - 2 dfFf - 1
20     ebac - 1 teo - 1
21     Oakley[afk] - 1 sladok - 1
22     Morkov4E - 1 |Logitech| - 1
23     Himmel - 1 MUGO - 1
24     par - 1 gene - 1
25     themistery - 1 plusone - 1

ÌåãÜëïé áñéèìïß
Oakley: áíïçóßá Þ áðëþò ðïëëÝò áðïñßåò; Ôï 18.3% ôùí ãñáììþí ðåñéåß÷áí åñþôçóç!
Åðßóçò ï/ç Himmel äåí öáßíåôáé íá ãíùñßæåé êáé ðÜñá ðïëëÜ ìå 17.4% åñùôÞóåùí.
Ï/ç m35sk ÷ñçóéìïðïßçóå èáõìáóôéêÜ óå ðïóïóôü 30.0%!
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå ìå 25.0%.
Öáßíåôáé üôé ï/ç m35sk Ý÷åé ìïíßìùò ðáôçìÝíï ôï Caps Lock: 80.0% ÷ñÞóç ÊÅÖÁËÁÉÙÍ.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <m35sk> GREEK SUCK MY MACEDONIAN D I C K !
Ï/ç Oakley åßíáé Ýíá ðïëý åðéèåôéêü Üôïìï. ÅðéôÝèçêå óå Üëëïõò 15 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley slaps Himmel-

Ï/ç Oakley[afk] äåí ìðüñåóå åðßóçò íá óõãêñáôÞóåé ôá íåýñá ôïõ/ôçò. ÅðéôÝèçêå 4 öïñÝò óå Üëëïõò ÷ñÞóôåò.
Êáíåßò äåí öáßíåôáé íá óõìðáèåß ôïí/ôçí snailbot. Ôïõ åðéôÝèçêáí 5 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley slaps snailbot

Ï/ç Himmel ìïéÜæåé íá åßíáé åðßóçò áíåðéèýìçôïò. Ôïõ åðéôÝèçêáí 4 öïñÝò.
Ï/ç Himmel öÝñíåé åõôõ÷ßá óôïí êüóìï, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ÷áìüãåëá óå ðïóïóôü 13.0% :)
Åðßóçò ï/ç Oakley ÷áìïãÝëáóå óå ðïóïóôü 6.1%.
Êáíåßò äåí åßíáé êáôóïýöçò óôï #macedonia! Ôé ÷áñïýìåíï êáíÜëé :-)
Ï/ç Norm Ýãñáøå ôéò ìåãáëýôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 35.4 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò óôï #macedonia Þôáí 19.0 ÷áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç Oakley Ýãñáøå ôéò ìéêñüôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 13.6 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç catbot Þôáí åðßóçò ðïëý ëáêùíéêüò, ìå ìÝóï üñï 18.9 ÷áñáêôÞñùí.
Ï/ç Oakley êáôÜöåñå íá ãñÜøåé 423 ëÝîåéò.
Óå áíôßèåóç ìå ôïí/ôçí Oakley, ï/ç Norm áêïëïýèçóå ìå 147 ëÝîåéò.
Ï/ç Oakley|Off Ýãñáøå êáôÜ ìÝóï üñï 22.67 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò ôïõ êáíáëéïý Þôáí 3.30 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.

Ïé ðéï äçìïöéëåßò ëÝîåéò
 ËÝîç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 greek 19 wilfred
2 stats 16 Oakley
3 MACEDONIAN 6 m35sk
4 adduser 5 bananoflouda
5 quakenet 4 Oakley|Off
6 addtrigger 4 Oakley
7 ΚΑΝΕΙΣ 4 YoloMan_
8 loudly 4 fishbot
9 smells 4 catbot
10 large 3 Oakley

Ôï ðéï äçìïöéëÝò øåõäþíõìï
 Øåõäþíõìï Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 fishbot 14 catbot
2 Oakley 11 fishbot
3 catbot 5 Oakley
4 Macedonia 5 bananoflouda
5 plusone 4 Oakley

Smileys :-)
 Smiley Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 :P 9 Himmel
2 :D 6 mungos
3 :) 2 kiss
4 :-) 2 Gad
5 ): 1 Oakley|Off

Ïé ðéï äçìïöéëåßò äéåõèýíóåéò
 Äéåýèõíóç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 http://www.greekchat.eu 1 Lady
2 http://www.top-tipster.com 1 top-tipster
3 http://macedonia.no-ip.org 1 Oakley|Off
4 http://macedonia.no-ip.org/ 1 Oakley[afk]
5 http://www.macedonia.com 1 Oakley|Off
6 http://www.midnightchat.eu 1 dfFf
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great 1 Oakley|Off
8 https://www.nordicbots.com/stats.php?cid=83219 1 |Logitech|
9 http://www.alexanderdergrosse.de/ 1 Oakley|Off
10 https://www.nordicbots.com/log.php?cid=83219 1 |Logitech|
11 https://www.youtube.com/watch?v=MsVgnMSONDw 1 lunaa
12 http://www.macedonia.info 1 Oakley|Off

Aëëïé åíäéáöÝñïíôåò áñéèìïß
Ï/ç catbot äåí åßíáé êáé ðïëý äçìïöéëÝò Üôïìï. Ôïõ/ôçò Ýêáíáí kick 17 öïñÝò!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     *** catbot was kicked by fishbot

Ï/ç spasitel ìïéÜæåé íá åßíáé Ýíá åðßóçò ìéóçôü Üôïìï. ÄÝ÷ôçêå 17 kicks.
Q: äéêáéïóýíç Þ ðáñÜíïéá; ÐÜíôùò Ýêáíå kick óå 587 Üôïìá.
Óôç äåýôåñç èÝóç, ï/ç |Logitech| Ýêáíå kick óå 33 Üôïìá.
Ï/ç Q Ýäùóå 1786 ops óôï êáíÜëé...
Ï/ç |Logitech| áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 138.
Ï/ç Oakley åßíáé ï óåñßöçò ôïõ êáíáëéïý ìå 1 deops.
Ï/ç |Logitech| Ýäùóå 3448 voices óôï êáíÜëé...
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 1.
Ï/ç |Logitech| áñÝóêåôáé óôï íá áöáéñåß ôá voices ôïõ êüóìïõ. ¸êáíå devoice 2 öïñÝò.
Ï/ç Himmel äåí ðÞãå ðßóù, Ýêáíå devoice óå 1 ÷ñÞóôåò.
Ï/ç catbot ìáò åíçìåñþíåé äéáñêþò ãéá ôï ôé êÜíåé: 31 actions!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * catbot smells fishbot

Åðßóçò ï/ç Norm ìáò ëÝåé ôé ôñÝ÷åé ìå 29.
Ï/ç Oakley ìïíïëïãåß ðïëý, ãñÜöïíôáò ðÜíù áðü 5 ãñáììÝò óôç óåéñÜ 4 öïñÝò!
Aëëïò Ýíáò ìïíá÷éêüò ÷ñÞóôçò Þôáí ï/ç m35sk ðïõ êáôÜöåñå íá ìïíïëïãÞóåé 1 öïñÝò.
Ï/ç Oakley[afk] äåí ìðïñïýóå íá áðïöáóßóåé áí èá ìåßíåé Þ èá öýãåé áðü ôï êáíÜëé, ìðáßíïíôáò 676 öïñÝò óå áõôü.
Ï/ç Oakley áðïäåß÷èçêå üôé îåðåñíÜåé ôá üñéá, ÷ñçóéìïðïéþíôáò êáôÜ 0.2% Üóåìíï ëåîéëüãéï
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <Oakley> go fuck

Ôåëåõôáßá topics
[#macedonia] Eternal Greek Homeland 4000 greek History and culture www.macedonia.com * http://www.macedonia.info * http://www.alexanderdergrosse.de/ * http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great READ HISTORY! 16 çìÝñåò ðñéí áðü |Logitech| óôéò 02:12
Merry Xmas and a happy new year 16 çìÝñåò ðñéí áðü Oakley óôéò 02:12
Ôï topic äçëþèçêå 99 öïñÝò.
Óõíïëéêüò áñéèìüò ãñáììþí 39880.

Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí ìå ôï pisg v0.72
pisg áðü ôïí Morten Brix Pedersen êáé Üëëïõò
Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí óå 00 þñåò 00 ëåðôÜ êáé 02 äåõôåñüëåðôá

Back to NordicBots.com