Statistics are also available in English, click here.

All stats | Just today | Just this week | Just this month

ÓôáôéóôéêÜ ãéá ôï #macedonia óôï Quakenet áðü NordicBots.

Óôïé÷åßá ãéá ÊõñéáêÞ 19 Áõãïýóôïõ 2018 - 20:00:53
Ãéá ôçí ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï ôùí 1341 çìåñþí, 73 ÷ñÞóôåò óõíïìßëçóáí óôï #macedonia.


ÇìåñÞóéá äñáóôçñéüôçôá (ôéò ôåëåõôáßåò 31 çìÝñåò)
10
1
1
4
1
4
1
8
1
3
1
4
1
2
3
10
1
1
5
1
4
1
12
4
248
91
1
14
3
1
10
1
1
5
1
14
5
22
3
3
5
15
2
3
4
1
19
1
3
2
20
3
4
6
1
251
1
93
11
1
3
266
1
1
3
93
8
1
1
6
1
2
1
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãÝò þñåò
7.6%
3141
5.5%
2264
8.4%
3460
4.2%
1729
3.8%
1574
10.6%
4360
3.5%
1436
2.6%
1076
1.5%
613
2.6%
1059
4.4%
1823
1.7%
707
3.5%
1453
2.8%
1133
3.0%
1235
4.0%
1652
3.4%
1408
2.9%
1174
4.1%
1696
3.3%
1336
4.7%
1923
5.0%
2038
2.8%
1132
4.0%
1642
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò
 ØåõäþíõìïÁñéèìüò ãñáììþíÐüôå;Áñéèìüò ëÝîåùíËÝîåéò áíÜ ãñáììÞ×áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞÔåëåõôáßá åßóïäïòÔõ÷áßá öñÜóç
1 Oakley167866914282.613.64 çìÝñåò ðñéí"[CPU] 4 Intel Pentium III Xeon @ 2502.47 MHz Intel(R) Core(TM) i5"
2 fishbot353315141223.521.66 çìÝñåò ðñéí"Yes?"
3 catbot33821112972.918.622 çìÝñåò ðñéí"* catbot bites Oakley"
4 Norm3028111474.935.4614 çìÝñåò ðñéí":-)"
5 Himmel23122924.020.675 çìÝñåò ðñéí"droping dead, if you want me you know where/how to find me."
6 m35sk20812914.521.71054 çìÝñåò ðñéí"GREEK SUCK MY MACEDONIAN D I C K !"
7 Oakley[afk]981161.812.083 çìÝñåò ðñéí"http://macedonia.no-ip.org/"
8 snailbot9315303.321.6912 çìÝñåò ðñéí"lo1!"
9 ExvsioN77263.713.71257 çìÝñåò ðñéí"PCW ON pme FAST"
10 mungos66122.012.7414 çìÝñåò ðñéí"macedonia, skopjeeee"
11 jogurt66132.212.7964 çìÝñåò ðñéí"KAJ STE MALAGA"
12 RUBIN166203.314.0594 çìÝñåò ðñéí"And believe me will be cash"
13 kiss66152.511.2594 çìÝñåò ðñéí"bro you g0 wu and mw with canada info?"
14 mackica5551.09.61210 çìÝñåò ðñéí"zfdhgfdhh"
15 frizer4e_kav532142.813.0257 çìÝñåò ðñéí"edno prasanje kviz ima li na nekoj kanal"
16 YoloMan_55163.233.4591 çìÝñåò ðñéí"ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ;"
17 stole55132.612.4229 çìÝñåò ðñéí"Am I allowed to post links here?"
18 |Logitech|41214310.871.057 çìÝñåò ðñéí"(Broadcast) Nordicbots would like to wish everyone a happy new ye"
19 bananoflouda4471.814.874 çìÝñåò ðñéí"?adduser Macedonia"
20 NeFeLh42251.211.836 çìÝñåò ðñéí"kalhnyxta :)"
21 CarlosE3341.35.0979 çìÝñåò ðñéí"hi"
22 domain33124.019.0662 çìÝñåò ðñéí"abe da vi ebam najmiloto vpicka"
23 top-tipster33268.744.7919 çìÝñåò ðñéí"hey guys! are you interested in sports betting?"
24 dikta3341.38.71220 çìÝñåò ðñéí"monkeys out"
25 TheLordGr3331.02.7495 çìÝñåò ðñéí".s"
26 Oakley|Off336822.7170.075 çìÝñåò ðñéí"[invite] Notice from Q (TheQBot@CServe.quakenet.org): [#hellas] K"
27 wilfred33113.724.71005 çìÝñåò ðñéí"thats not what the encyclopedia says?"
28 poza6933186.034.01062 çìÝñåò ðñéí"HEJ GREEK SUCK MY MACEDONIAN DICK"
29 KILIBE2231.59.0638 çìÝñåò ðñéí"postoi ova mircov"
30 Cementclouds2221.02.0297 çìÝñåò ðñéí"hi"
31 Debaser2252.514.51036 çìÝñåò ðñéí"boukwne"
32 Tanja2252.511.0552 çìÝñåò ðñéí"zdravo na site"
33 Druzliv^m2252.516.0924 çìÝñåò ðñéí"zdravoooo"
34 Srki_mk21121.03.01309 çìÝñåò ðñéí"zdr"
35 sign-o2221.02.01173 çìÝñåò ðñéí"ee"
36 Zgoden22115.523.51332 çìÝñåò ðñéí"fuck greek :D majkata da vi ja ebam vo gazot"
37 omew21142.05.5897 çìÝñåò ðñéí"lol hi"
38 Techtronix225628.0160.558 çìÝñåò ðñéí"DiMiTRiS |Logitech| Macedonia fishbot Q Oakley"
39 AndroUser1111.02.046 çìÝñåò ðñéí"He"
40 par1111.06.0527 çìÝñåò ðñéí"skopje"
41 hionath1144.034.0149 çìÝñåò ðñéí"Chat W*W*W.*G*R*E*E*K*C*H*A*T.*E*U"
42 Mr_Faun1111.03.0534 çìÝñåò ðñéí"!op"
43 dfFf111111.061.0758 çìÝñåò ðñéí"good afternoon. come to my company in the www.midnightchat.eu"
44 sladok1111.06.01272 çìÝñåò ðñéí"jkbjkj"
45 codewarrior1122.011.01289 çìÝñåò ðñéí"FUCK GREECE"
46 mib881111.06.0518 çìÝñåò ðñéí"zdravo"
47 galaxy1111.06.0927 çìÝñåò ðñéí"zdravo"
48 plusone1111.05.0239 çìÝñåò ðñéí"Aloha"
49 sexceuroman1111.02.01231 çìÝñåò ðñéí"hi"
50 Auslaender1111.02.0429 çìÝñåò ðñéí"hi"


Äåí êáôÜöåñáí íá öôÜóïõí üëïé óôçí êïñõöÞ:
lunaa (1) teo (1) Gad (1) Lady (1) MUGO (1)
Oakley[Work] (1) PROSVETA (1) fishyy (1) FordMustang (1) GBL (1)
DICK_FOR_GREECE (1) KUR_ZA_GRCI (1) ebac (1) majche (1) number6 (1)
deckoo (1) themistery (1) lepotan^^^ (1) mozok (1) gene (1)
Macedonia (1) Morkov4E (1) Meh (1)

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò áíÜ þñá
  0-5 6-11 12-17 18-23
1 Oakley - 8 Norm - 28 Oakley - 66 Oakley - 91
2 Oakley[afk] - 8 m35sk - 8 fishbot - 15 Himmel - 22
3 catbot - 8 YoloMan_ - 5 catbot - 11 fishbot - 14
4 bananoflouda - 4 fishbot - 3 ExvsioN - 7 m35sk - 12
5 CarlosE - 3 Oakley - 2 kiss - 6 catbot - 12
6 fishbot - 3 catbot - 2 jogurt - 6 mungos - 6
7 frizer4e_kav - 3 NeFeLh - 2 RUBIN1 - 6 mackica - 5
8 snailbot - 3 number6 - 1 stole - 5 snailbot - 5
9 Oakley|Off - 3   top-tipster - 3 dikta - 3
10 Techtronix - 2   domain - 3 KILIBE - 2
11 |Logitech| - 1   poza69 - 3 Tanja - 2
12 Srki_mk - 1   wilfred - 3 NeFeLh - 2
13 codewarrior - 1   TheLordGr - 3 frizer4e_kav - 2
14 galaxy - 1   |Logitech| - 2 MUGO - 1
15 mozok - 1   Cementclouds - 2 teo - 1
16 Macedonia - 1   Druzliv^m - 2 Gad - 1
17 lepotan^^^ - 1   Debaser - 2 |Logitech| - 1
18 omew - 1   Zgoden - 2 Srki_mk - 1
19 deckoo - 1   sign-o - 2 fishyy - 1
20 majche - 1   Lady - 1 PROSVETA - 1
21     lunaa - 1 dfFf - 1
22     Auslaender - 1 Mr_Faun - 1
23     Oakley[afk] - 1 Norm - 1
24     Himmel - 1 AndroUser - 1
25     Oakley[Work] - 1 plusone - 1

ÌåãÜëïé áñéèìïß
Oakley: áíïçóßá Þ áðëþò ðïëëÝò áðïñßåò; Ôï 18.0% ôùí ãñáììþí ðåñéåß÷áí åñþôçóç!
Åðßóçò ï/ç Himmel äåí öáßíåôáé íá ãíùñßæåé êáé ðÜñá ðïëëÜ ìå 17.4% åñùôÞóåùí.
Ï/ç m35sk ÷ñçóéìïðïßçóå èáõìáóôéêÜ óå ðïóïóôü 30.0%!
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå ìå 24.6%.
Öáßíåôáé üôé ï/ç m35sk Ý÷åé ìïíßìùò ðáôçìÝíï ôï Caps Lock: 80.0% ÷ñÞóç ÊÅÖÁËÁÉÙÍ.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <m35sk> OOO GREEK SUCK MY DICK
Ï/ç Oakley åßíáé Ýíá ðïëý åðéèåôéêü Üôïìï. ÅðéôÝèçêå óå Üëëïõò 17 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley slaps fishbot

Ï/ç Oakley[afk] äåí ìðüñåóå åðßóçò íá óõãêñáôÞóåé ôá íåýñá ôïõ/ôçò. ÅðéôÝèçêå 4 öïñÝò óå Üëëïõò ÷ñÞóôåò.
Êáíåßò äåí öáßíåôáé íá óõìðáèåß ôïí/ôçí snailbot. Ôïõ åðéôÝèçêáí 5 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley[afk] slaps snailbot

Ï/ç fishbot ìïéÜæåé íá åßíáé åðßóçò áíåðéèýìçôïò. Ôïõ åðéôÝèçêáí 4 öïñÝò.
Ï/ç Himmel öÝñíåé åõôõ÷ßá óôïí êüóìï, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ÷áìüãåëá óå ðïóïóôü 13.0% :)
Åðßóçò ï/ç Oakley ÷áìïãÝëáóå óå ðïóïóôü 6.0%.
Êáíåßò äåí åßíáé êáôóïýöçò óôï #macedonia! Ôé ÷áñïýìåíï êáíÜëé :-)
Ï/ç Norm Ýãñáøå ôéò ìåãáëýôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 35.4 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò óôï #macedonia Þôáí 19.5 ÷áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç Oakley Ýãñáøå ôéò ìéêñüôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 13.6 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç catbot Þôáí åðßóçò ðïëý ëáêùíéêüò, ìå ìÝóï üñï 18.6 ÷áñáêôÞñùí.
Ï/ç Oakley êáôÜöåñå íá ãñÜøåé 428 ëÝîåéò.
Óå áíôßèåóç ìå ôïí/ôçí Oakley, ï/ç Norm áêïëïýèçóå ìå 147 ëÝîåéò.
Ï/ç Techtronix Ýãñáøå êáôÜ ìÝóï üñï 28.00 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò ôïõ êáíáëéïý Þôáí 3.37 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.

Ïé ðéï äçìïöéëåßò ëÝîåéò
 ËÝîç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 greek 19 wilfred
2 stats 16 Oakley
3 loudly 6 fishbot
4 slaps 5 Oakley
5 adduser 5 bananoflouda
6 addtrigger 4 Oakley
7 quakenet 4 Oakley|Off
8 ΚΑΝΕΙΣ 4 YoloMan_
9 smells 4 catbot
10 Notice 3 Oakley|Off

Ôï ðéï äçìïöéëÝò øåõäþíõìï
 Øåõäþíõìï Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 fishbot 16 Oakley
2 Oakley 11 fishbot
3 Macedonia 5 bananoflouda
4 catbot 5 Oakley
5 plusone 4 Oakley

Smileys :-)
 Smiley Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 :P 9 Himmel
2 :D 6 mungos
3 :) 5 NeFeLh
4 :-) 2 Gad
5 ): 1 Oakley|Off

Ïé ðéï äçìïöéëåßò äéåõèýíóåéò
 Äéåýèõíóç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 https://www.nordicbots.com/stats.php?cid=83219 1 |Logitech|
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great 1 Oakley|Off
3 http://macedonia.no-ip.org 1 Oakley|Off
4 http://www.midnightchat.eu 1 dfFf
5 http://www.macedonia.com 1 Oakley|Off
6 https://www.nordicbots.com/log.php?cid=83219 1 |Logitech|
7 https://www.youtube.com/watch?v=MsVgnMSONDw 1 lunaa
8 http://www.alexanderdergrosse.de/ 1 Oakley|Off
9 http://www.top-tipster.com 1 top-tipster
10 http://macedonia.no-ip.org/ 1 Oakley[afk]
11 http://www.greekchat.eu 1 Lady
12 http://www.macedonia.info 1 Oakley|Off

Aëëïé åíäéáöÝñïíôåò áñéèìïß
Ï/ç catbot äåí åßíáé êáé ðïëý äçìïöéëÝò Üôïìï. Ôïõ/ôçò Ýêáíáí kick 19 öïñÝò!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     *** catbot was kicked by fishbot

Ï/ç spasitel ìïéÜæåé íá åßíáé Ýíá åðßóçò ìéóçôü Üôïìï. ÄÝ÷ôçêå 17 kicks.
Q: äéêáéïóýíç Þ ðáñÜíïéá; ÐÜíôùò Ýêáíå kick óå 611 Üôïìá.
Óôç äåýôåñç èÝóç, ï/ç |Logitech| Ýêáíå kick óå 34 Üôïìá.
Ï/ç Q Ýäùóå 1832 ops óôï êáíÜëé...
Ï/ç |Logitech| áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 138.
Ï/ç Oakley åßíáé ï óåñßöçò ôïõ êáíáëéïý ìå 1 deops.
Ï/ç |Logitech| Ýäùóå 3448 voices óôï êáíÜëé...
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 1.
Ï/ç |Logitech| áñÝóêåôáé óôï íá áöáéñåß ôá voices ôïõ êüóìïõ. ¸êáíå devoice 2 öïñÝò.
Ï/ç Himmel äåí ðÞãå ðßóù, Ýêáíå devoice óå 1 ÷ñÞóôåò.
Ï/ç catbot ìáò åíçìåñþíåé äéáñêþò ãéá ôï ôé êÜíåé: 33 actions!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * catbot bites Oakley

Åðßóçò ï/ç Norm ìáò ëÝåé ôé ôñÝ÷åé ìå 29.
Ï/ç Oakley ìïíïëïãåß ðïëý, ãñÜöïíôáò ðÜíù áðü 5 ãñáììÝò óôç óåéñÜ 4 öïñÝò!
Aëëïò Ýíáò ìïíá÷éêüò ÷ñÞóôçò Þôáí ï/ç mungos ðïõ êáôÜöåñå íá ìïíïëïãÞóåé 1 öïñÝò.
Ï/ç Oakley[afk] äåí ìðïñïýóå íá áðïöáóßóåé áí èá ìåßíåé Þ èá öýãåé áðü ôï êáíÜëé, ìðáßíïíôáò 676 öïñÝò óå áõôü.
Ï/ç Oakley áðïäåß÷èçêå üôé îåðåñíÜåé ôá üñéá, ÷ñçóéìïðïéþíôáò êáôÜ 0.2% Üóåìíï ëåîéëüãéï
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <Oakley> go fuck

Ôåëåõôáßá topics
[#macedonia] Eternal Greek Homeland 4000 greek History and culture www.macedonia.com * http://www.macedonia.info * http://www.alexanderdergrosse.de/ * http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great READ HISTORY! 80 çìÝñåò ðñéí áðü |Logitech| óôéò 02:12
Merry Xmas and a happy new year 80 çìÝñåò ðñéí áðü Oakley óôéò 02:12
Ôï topic äçëþèçêå 99 öïñÝò.
Óõíïëéêüò áñéèìüò ãñáììþí 41064.

Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí ìå ôï pisg v0.72
pisg áðü ôïí Morten Brix Pedersen êáé Üëëïõò
Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí óå 00 þñåò 00 ëåðôÜ êáé 03 äåõôåñüëåðôá

Back to NordicBots.com