Statistics are also available in English, click here.

All stats | Just today | Just this week | Just this month

ÓôáôéóôéêÜ ãéá ôï #macedonia óôï Quakenet áðü NordicBots.

Óôïé÷åßá ãéá ÊõñéáêÞ 27 Ìáúïõ 2018 - 20:40:40
Ãéá ôçí ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï ôùí 1310 çìåñþí, 73 ÷ñÞóôåò óõíïìßëçóáí óôï #macedonia.


ÇìåñÞóéá äñáóôçñéüôçôá (ôéò ôåëåõôáßåò 31 çìÝñåò)
3
15
7
10
53
15
7
2
15
5
7
30
5
23
15
8
61
7
23
30
13
53
15
30
10
30
46
3
23
7
23
30
3
23
13
7
61
15
15
6
30
15
4
30
7
23
23
7
5
15
15
7
4
30
8
15
30
15
9
38
23
7
4
7
23
4
23
7
4
30
5
30
7
2
15
5
38
3
23
1
7
8
15
15
30
3
23
7
23
15
15
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãÝò þñåò
7.8%
3128
5.0%
2003
8.6%
3455
3.7%
1486
3.9%
1567
10.8%
4345
3.6%
1436
2.7%
1065
1.5%
602
2.6%
1053
4.5%
1815
1.7%
684
3.6%
1443
2.8%
1118
3.1%
1233
4.1%
1637
3.5%
1395
2.9%
1160
3.6%
1440
3.3%
1322
4.8%
1907
5.1%
2030
2.8%
1118
4.1%
1626
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò
 ØåõäþíõìïÁñéèìüò ãñáììþíÐüôå;Áñéèìüò ëÝîåùíËÝîåéò áíÜ ãñáììÞ×áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞÔåëåõôáßá åßóïäïòÔõ÷áßá öñÜóç
1 Oakley167866914282.613.612 çìÝñåò ðñéí"paw na peksw ligo battlefield"
2 fishbot343315131183.521.512 çìÝñåò ðñéí"Yes?"
3 catbot32721112953.018.7ÓÞìåñá"* catbot smells fishbot"
4 Norm3028111474.935.4583 çìÝñåò ðñéí":-)"
5 Himmel23122924.020.644 çìÝñåò ðñéí"basika ti rwtaw, les kai 8a 3anamilisw prin to 2014"
6 m35sk20812914.521.71023 çìÝñåò ðñéí"GREEK SUCK MY MACEDONIAN D I C K !"
7 snailbot9315303.321.6881 çìÝñåò ðñéí"lo1!"
8 Oakley[afk]981161.812.052 çìÝñåò ðñéí"http://macedonia.no-ip.org/"
9 ExvsioN77263.713.71226 çìÝñåò ðñéí"PCW ON pme FAST"
10 mungos66122.012.7383 çìÝñåò ðñéí"macedonia, skopjeeee"
11 RUBIN166203.314.0563 çìÝñåò ðñéí"And believe me will be cash"
12 kiss66152.511.2563 çìÝñåò ðñéí"bro you g0 wu and mw with canada info?"
13 jogurt66132.212.7933 çìÝñåò ðñéí"KAJ STE MALAGA"
14 YoloMan_55163.233.4560 çìÝñåò ðñéí"ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ;"
15 mackica5551.09.61179 çìÝñåò ðñéí"zfdhgfdhh"
16 frizer4e_kav532142.813.0226 çìÝñåò ðñéí"edno prasanje kviz ima li na nekoj kanal"
17 stole55132.612.4198 çìÝñåò ðñéí"Am I allowed to post links here?"
18 NeFeLh42251.211.85 çìÝñåò ðñéí"kalhmera:)"
19 bananoflouda4471.814.843 çìÝñåò ðñéí"?adduser Macedonia"
20 |Logitech|41214310.871.026 çìÝñåò ðñéí"Channel Stats: https://www.nordicbots.com/stats.php?cid=83219 Log"
21 wilfred33113.724.7974 çìÝñåò ðñéí"thats not what the encyclopedia says?"
22 domain33124.019.0631 çìÝñåò ðñéí"abe da vi ebam najmiloto vpicka"
23 TheLordGr3331.02.7464 çìÝñåò ðñéí".s"
24 poza6933186.034.01031 çìÝñåò ðñéí"HEJ GREEK SUCK MY MACEDONIAN DICK"
25 top-tipster33268.744.7888 çìÝñåò ðñéí"hey guys! are you interested in sports betting?"
26 dikta3341.38.71189 çìÝñåò ðñéí"monkeys out"
27 CarlosE3341.35.0948 çìÝñåò ðñéí"hi"
28 Oakley|Off336822.7170.044 çìÝñåò ðñéí"[invite] Notice from Q (TheQBot@CServe.quakenet.org): [#hellas] K"
29 Cementclouds2221.02.0266 çìÝñåò ðñéí"hi"
30 Techtronix225628.0160.527 çìÝñåò ðñéí"DiMiTRiS |Logitech| Macedonia fishbot Q Oakley"
31 sign-o2221.02.01142 çìÝñåò ðñéí"ee"
32 Druzliv^m2252.516.0893 çìÝñåò ðñéí"zdravoooo"
33 KILIBE2231.59.0607 çìÝñåò ðñéí"postoi ova mircov"
34 omew21142.05.5866 çìÝñåò ðñéí"lol hi"
35 Debaser2252.514.51005 çìÝñåò ðñéí"boukwne"
36 Srki_mk21121.03.01278 çìÝñåò ðñéí"zdr"
37 Tanja2252.511.0521 çìÝñåò ðñéí"zdravo na site"
38 Zgoden22115.523.51301 çìÝñåò ðñéí"fuck greek :D majkata da vi ja ebam vo gazot"
39 codewarrior1122.011.01258 çìÝñåò ðñéí"FUCK GREECE"
40 deckoo1111.02.0958 çìÝñåò ðñéí"kk"
41 MUGO1122.010.0124 çìÝñåò ðñéí"don matteo"
42 number61133.012.0914 çìÝñåò ðñéí"* number6 lights a cig"
43 Macedonia111414.054.015 çìÝñåò ðñéí"> > > Oh my god fishbot coming up next...yeahhhh < < <"
44 mozok1111.07.0415 çìÝñåò ðñéí",jghkjh"
45 Lady112121.0150.083 çìÝñåò ðñéí"www.greekchat.eu . Apo MiRC /server atlantis.greekchat.eu . Apo A"
46 AndroUser1111.02.015 çìÝñåò ðñéí"He"
47 galaxy1111.06.0896 çìÝñåò ðñéí"zdravo"
48 par1111.06.0496 çìÝñåò ðñéí"skopje"
49 Mr_Faun1111.03.0503 çìÝñåò ðñéí"!op"
50 Oakley[Work]1111.05.0300 çìÝñåò ðñéí"?auth"


Äåí êáôÜöåñáí íá öôÜóïõí üëïé óôçí êïñõöÞ:
teo (1) hionath (1) majche (1) GBL (1) Auslaender (1)
Meh (1) ebac (1) FordMustang (1) gene (1) mib88 (1)
sexceuroman (1) Gad (1) DICK_FOR_GREECE (1) lepotan^^^ (1) fishyy (1)
plusone (1) dfFf (1) lunaa (1) PROSVETA (1) KUR_ZA_GRCI (1)
themistery (1) Morkov4E (1) sladok (1)

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò áíÜ þñá
  0-5 6-11 12-17 18-23
1 Oakley - 8 Norm - 28 Oakley - 66 Oakley - 91
2 Oakley[afk] - 8 m35sk - 8 fishbot - 15 Himmel - 22
3 catbot - 7 YoloMan_ - 5 catbot - 11 fishbot - 13
4 bananoflouda - 4 fishbot - 3 ExvsioN - 7 catbot - 12
5 snailbot - 3 Oakley - 2 RUBIN1 - 6 m35sk - 12
6 fishbot - 3 catbot - 2 kiss - 6 mungos - 6
7 CarlosE - 3 NeFeLh - 2 jogurt - 6 snailbot - 5
8 Oakley|Off - 3 number6 - 1 stole - 5 mackica - 5
9 frizer4e_kav - 3   domain - 3 dikta - 3
10 Techtronix - 2   wilfred - 3 KILIBE - 2
11 galaxy - 1   TheLordGr - 3 NeFeLh - 2
12 deckoo - 1   poza69 - 3 Tanja - 2
13 codewarrior - 1   top-tipster - 3 frizer4e_kav - 2
14 Macedonia - 1   Cementclouds - 2 MUGO - 1
15 mozok - 1   Druzliv^m - 2 AndroUser - 1
16 majche - 1   sign-o - 2 Norm - 1
17 lepotan^^^ - 1   Debaser - 2 Mr_Faun - 1
18 Srki_mk - 1   |Logitech| - 2 teo - 1
19 |Logitech| - 1   Zgoden - 2 mib88 - 1
20 omew - 1   Himmel - 1 gene - 1
21     snailbot - 1 Gad - 1
22     Lady - 1 Meh - 1
23     Norm - 1 FordMustang - 1
24     par - 1 Srki_mk - 1
25     Oakley[Work] - 1 |Logitech| - 1

ÌåãÜëïé áñéèìïß
Oakley: áíïçóßá Þ áðëþò ðïëëÝò áðïñßåò; Ôï 18.0% ôùí ãñáììþí ðåñéåß÷áí åñþôçóç!
Åðßóçò ï/ç Himmel äåí öáßíåôáé íá ãíùñßæåé êáé ðÜñá ðïëëÜ ìå 17.4% åñùôÞóåùí.
Ï/ç m35sk ÷ñçóéìïðïßçóå èáõìáóôéêÜ óå ðïóïóôü 30.0%!
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå ìå 24.6%.
Öáßíåôáé üôé ï/ç m35sk Ý÷åé ìïíßìùò ðáôçìÝíï ôï Caps Lock: 80.0% ÷ñÞóç ÊÅÖÁËÁÉÙÍ.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <m35sk> GREEK SUCK MY DICK!!!
Ï/ç Oakley åßíáé Ýíá ðïëý åðéèåôéêü Üôïìï. ÅðéôÝèçêå óå Üëëïõò 17 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley slaps Himmel

Ï/ç Oakley[afk] äåí ìðüñåóå åðßóçò íá óõãêñáôÞóåé ôá íåýñá ôïõ/ôçò. ÅðéôÝèçêå 4 öïñÝò óå Üëëïõò ÷ñÞóôåò.
Êáíåßò äåí öáßíåôáé íá óõìðáèåß ôïí/ôçí snailbot. Ôïõ åðéôÝèçêáí 5 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley[afk] slaps snailbot

Ï/ç fishbot ìïéÜæåé íá åßíáé åðßóçò áíåðéèýìçôïò. Ôïõ åðéôÝèçêáí 4 öïñÝò.
Ï/ç Himmel öÝñíåé åõôõ÷ßá óôïí êüóìï, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ÷áìüãåëá óå ðïóïóôü 13.0% :)
Åðßóçò ï/ç Oakley ÷áìïãÝëáóå óå ðïóïóôü 6.0%.
Êáíåßò äåí åßíáé êáôóïýöçò óôï #macedonia! Ôé ÷áñïýìåíï êáíÜëé :-)
Ï/ç Norm Ýãñáøå ôéò ìåãáëýôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 35.4 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò óôï #macedonia Þôáí 19.5 ÷áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç Oakley Ýãñáøå ôéò ìéêñüôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 13.6 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç catbot Þôáí åðßóçò ðïëý ëáêùíéêüò, ìå ìÝóï üñï 18.7 ÷áñáêôÞñùí.
Ï/ç Oakley êáôÜöåñå íá ãñÜøåé 428 ëÝîåéò.
Óå áíôßèåóç ìå ôïí/ôçí Oakley, ï/ç Norm áêïëïýèçóå ìå 147 ëÝîåéò.
Ï/ç Techtronix Ýãñáøå êáôÜ ìÝóï üñï 28.00 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò ôïõ êáíáëéïý Þôáí 3.37 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.

Ïé ðéï äçìïöéëåßò ëÝîåéò
 ËÝîç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 greek 19 wilfred
2 stats 16 Oakley
3 MACEDONIAN 6 m35sk
4 loudly 6 fishbot
5 slaps 5 Oakley
6 adduser 5 bananoflouda
7 ΚΑΝΕΙΣ 4 YoloMan_
8 smells 4 catbot
9 addtrigger 4 Oakley
10 quakenet 4 Oakley|Off

Ôï ðéï äçìïöéëÝò øåõäþíõìï
 Øåõäþíõìï Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 fishbot 16 Oakley
2 Oakley 11 fishbot
3 catbot 5 Oakley
4 Macedonia 5 bananoflouda
5 plusone 4 Oakley

Smileys :-)
 Smiley Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 :P 9 Himmel
2 :D 6 mungos
3 :) 5 NeFeLh
4 :-) 2 Gad
5 ): 1 Oakley|Off

Ïé ðéï äçìïöéëåßò äéåõèýíóåéò
 Äéåýèõíóç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 http://macedonia.no-ip.org/ 1 Oakley[afk]
2 http://www.greekchat.eu 1 Lady
3 https://www.youtube.com/watch?v=MsVgnMSONDw 1 lunaa
4 http://www.midnightchat.eu 1 dfFf
5 http://www.macedonia.com 1 Oakley|Off
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great 1 Oakley|Off
7 https://www.nordicbots.com/stats.php?cid=83219 1 |Logitech|
8 http://www.macedonia.info 1 Oakley|Off
9 http://www.top-tipster.com 1 top-tipster
10 https://www.nordicbots.com/log.php?cid=83219 1 |Logitech|
11 http://www.alexanderdergrosse.de/ 1 Oakley|Off
12 http://macedonia.no-ip.org 1 Oakley|Off

Aëëïé åíäéáöÝñïíôåò áñéèìïß
Ï/ç catbot äåí åßíáé êáé ðïëý äçìïöéëÝò Üôïìï. Ôïõ/ôçò Ýêáíáí kick 18 öïñÝò!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     *** catbot was kicked by fishbot

Ï/ç spasitel ìïéÜæåé íá åßíáé Ýíá åðßóçò ìéóçôü Üôïìï. ÄÝ÷ôçêå 17 kicks.
Q: äéêáéïóýíç Þ ðáñÜíïéá; ÐÜíôùò Ýêáíå kick óå 600 Üôïìá.
Óôç äåýôåñç èÝóç, ï/ç |Logitech| Ýêáíå kick óå 34 Üôïìá.
Ï/ç Q Ýäùóå 1808 ops óôï êáíÜëé...
Ï/ç |Logitech| áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 138.
Ï/ç Oakley åßíáé ï óåñßöçò ôïõ êáíáëéïý ìå 1 deops.
Ï/ç |Logitech| Ýäùóå 3448 voices óôï êáíÜëé...
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 1.
Ï/ç |Logitech| áñÝóêåôáé óôï íá áöáéñåß ôá voices ôïõ êüóìïõ. ¸êáíå devoice 2 öïñÝò.
Ï/ç Himmel äåí ðÞãå ðßóù, Ýêáíå devoice óå 1 ÷ñÞóôåò.
Ï/ç catbot ìáò åíçìåñþíåé äéáñêþò ãéá ôï ôé êÜíåé: 32 actions!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * catbot smells fishbot

Åðßóçò ï/ç Oakley ìáò ëÝåé ôé ôñÝ÷åé ìå 29.
Ï/ç Oakley ìïíïëïãåß ðïëý, ãñÜöïíôáò ðÜíù áðü 5 ãñáììÝò óôç óåéñÜ 4 öïñÝò!
Aëëïò Ýíáò ìïíá÷éêüò ÷ñÞóôçò Þôáí ï/ç m35sk ðïõ êáôÜöåñå íá ìïíïëïãÞóåé 1 öïñÝò.
Ï/ç Oakley[afk] äåí ìðïñïýóå íá áðïöáóßóåé áí èá ìåßíåé Þ èá öýãåé áðü ôï êáíÜëé, ìðáßíïíôáò 676 öïñÝò óå áõôü.
Ï/ç Oakley áðïäåß÷èçêå üôé îåðåñíÜåé ôá üñéá, ÷ñçóéìïðïéþíôáò êáôÜ 0.2% Üóåìíï ëåîéëüãéï
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <Oakley> go fuck

Ôåëåõôáßá topics
[#macedonia] Eternal Greek Homeland 4000 greek History and culture www.macedonia.com * http://www.macedonia.info * http://www.alexanderdergrosse.de/ * http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great READ HISTORY! 49 çìÝñåò ðñéí áðü |Logitech| óôéò 02:12
Merry Xmas and a happy new year 49 çìÝñåò ðñéí áðü Oakley óôéò 02:12
Ôï topic äçëþèçêå 99 öïñÝò.
Óõíïëéêüò áñéèìüò ãñáììþí 40068.

Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí ìå ôï pisg v0.72
pisg áðü ôïí Morten Brix Pedersen êáé Üëëïõò
Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí óå 00 þñåò 00 ëåðôÜ êáé 02 äåõôåñüëåðôá

Back to NordicBots.com