Statistics are also available in English, click here.

All stats | Just today | Just this week | Just this month

ÓôáôéóôéêÜ ãéá ôï #macedonia óôï Quakenet áðü NordicBots.

Óôïé÷åßá ãéá ÐáñáóêåõÞ 28 Öåâñïõáñßïõ 2020 - 17:33:24
Ãéá ôçí ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï ôùí 1533 çìåñþí, 79 ÷ñÞóôåò óõíïìßëçóáí óôï #macedonia.


ÇìåñÞóéá äñáóôçñéüôçôá (ôéò ôåëåõôáßåò 31 çìÝñåò)
8
2
5
1
6
1
7
1
3
6
1
2
12
1
2
1
227
96
2
1
8
1
1
4
1
6
1
4
8
1
1
8
1
1
7
1
1
12
1
2
7
3
227
3
2
94
9
1
2
10
2
1
217
2
93
3
1
2
10
3
1
7
1
1
10
1
2
10
1
2
7
1
4
1
6
1
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãÝò þñåò
7.2%
3201
5.2%
2312
7.8%
3475
4.4%
1953
4.1%
1806
9.8%
4372
3.3%
1451
2.5%
1103
1.5%
676
2.5%
1115
4.7%
2107
1.6%
731
3.4%
1490
2.6%
1175
3.8%
1690
3.8%
1693
3.8%
1701
2.8%
1261
4.1%
1808
3.2%
1441
4.5%
2007
4.8%
2127
3.2%
1428
5.3%
2334
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò
 ØåõäþíõìïÁñéèìüò ãñáììþíÐüôå;Áñéèìüò ëÝîåùíËÝîåéò áíÜ ãñáììÞ×áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞÔåëåõôáßá åßóïäïòÔõ÷áßá öñÜóç
1 Oakley170869914432.613.810 çìÝñåò ðñéí"[Global Msg] Kala Xristougenna kai xronia polla. Merry Xmas to al"
2 fishbot353315141223.521.6198 çìÝñåò ðñéí"Yes?"
3 catbot33821112972.918.6214 çìÝñåò ðñéí"* catbot smells fishbot"
4 Norm3028111474.935.4806 çìÝñåò ðñéí":-)"
5 Himmel23122924.020.6267 çìÝñåò ðñéí"kai 30 pou 8a se kanw egw, 8a poiasoume kala noumera"
6 m35sk20812914.521.71246 çìÝñåò ðñéí"GREEK SUCK MY MACEDONIAN D I C K !"
7 Oakley[afk]981161.812.0275 çìÝñåò ðñéí"http://macedonia.no-ip.org/"
8 snailbot9315303.321.61104 çìÝñåò ðñéí"lo1!"
9 ExvsioN77263.713.71449 çìÝñåò ðñéí"PCW ON pme FAST"
10 mungos66122.012.7606 çìÝñåò ðñéí"macedonia, skopjeeee"
11 jogurt66132.212.71156 çìÝñåò ðñéí"KAJ STE MALAGA"
12 kiss66152.511.2786 çìÝñåò ðñéí"bro you g0 wu and mw with canada info?"
13 RUBIN166203.314.0786 çìÝñåò ðñéí"And believe me will be cash"
14 YoloMan_55163.233.4783 çìÝñåò ðñéí"ΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΔΩ ;"
15 frizer4e_kav532142.813.0449 çìÝñåò ðñéí"edno prasanje kviz ima li na nekoj kanal"
16 stole55132.612.4421 çìÝñåò ðñéí"Am I allowed to post links here?"
17 mackica5551.09.61402 çìÝñåò ðñéí"zfdhgfdhh"
18 bananoflouda4471.814.8150 çìÝñåò ðñéí"?adduser Macedonia"
19 NeFeLh42251.211.8116 çìÝñåò ðñéí"kalhmera:)"
20 |Logitech|41214310.871.023 çìÝñåò ðñéí"(Broadcast) Nordicbots would like to wish everyone a happy new ye"
21 Oakley|Off336822.7170.0267 çìÝñåò ðñéí"[invite] Notice from Q (TheQBot@CServe.quakenet.org): [#hellas] K"
22 wilfred33113.724.71197 çìÝñåò ðñéí"thats not what the encyclopedia says?"
23 Tanja31262.08.017 çìÝñåò ðñéí"Hi"
24 poza6933186.034.01254 çìÝñåò ðñéí"HEJ GREEK SUCK MY MACEDONIAN DICK"
25 dikta3341.38.71412 çìÝñåò ðñéí"monkeys out"
26 CarlosE3341.35.01171 çìÝñåò ðñéí"hi"
27 top-tipster33268.744.71111 çìÝñåò ðñéí"on the site www.top-tipster.com"
28 domain33124.019.0854 çìÝñåò ðñéí"abe da vi ebam najmiloto vpicka"
29 TheLordGr3331.02.7687 çìÝñåò ðñéí".s"
30 Srki_mk21121.03.01501 çìÝñåò ðñéí"zdr"
31 Zgoden22115.523.51524 çìÝñåò ðñéí"fuck greek :D majkata da vi ja ebam vo gazot"
32 Druzliv^m2252.516.01116 çìÝñåò ðñéí"zdravoooo"
33 Techtronix225628.0160.5250 çìÝñåò ðñéí"ARE YOU LOOKING FOR A IRCD THAT IS DESIGNED FOR GAMING AND TECHNO"
34 KILIBE2231.59.0830 çìÝñåò ðñéí"postoi ova mircov"
35 Debaser2252.514.51228 çìÝñåò ðñéí"boukwne"
36 Alexandar2221.03.593 çìÝñåò ðñéí"Zdravo"
37 Cementclouds2221.02.0489 çìÝñåò ðñéí"hi"
38 omew21142.05.51089 çìÝñåò ðñéí"lol hi"
39 sign-o2221.02.01365 çìÝñåò ðñéí"ee"
40 Hyacinthus1111.02.0185 çìÝñåò ðñéí"hi"
41 VMaster1111.01.0114 çìÝñåò ðñéí"n"
42 Urke1188.056.0153 çìÝñåò ðñéí"Macedonian history, not Gayreek. Fuck you gypsy assholes"
43 GBL1133.014.0854 çìÝñåò ðñéí"fuck your moma"
44 Gad1122.09.0401 çìÝñåò ðñéí"Hello :-)"
45 mozok1111.07.0638 çìÝñåò ðñéí",jghkjh"
46 par1111.06.0719 çìÝñåò ðñéí"skopje"
47 majche1111.02.01347 çìÝñåò ðñéí"hi"
48 Mr_Faun1111.03.0726 çìÝñåò ðñéí"!op"
49 Denis1111.02.086 çìÝñåò ðñéí"hi"
50 FordMustang1111.07.01331 çìÝñåò ðñéí"ccccccc"


Äåí êáôÜöåñáí íá öôÜóïõí üëïé óôçí êïñõöÞ:
themistery (1) sexceuroman (1) mib88 (1) galaxy (1) sladok (1)
Macedonia (1) Auslaender (1) PROSVETA (1) Morkov4E (1) fishyy (1)
hionath (1) lepotan^^^ (1) plusone (1) teo (1) lunaa (1)
Oakley[Work] (1) gene (1) codewarrior (1) Lady (1) KUR_ZA_GRCI (1)
deckoo (1) MUGO (1) dfFf (1) AndroUser (1) ebac (1)
number6 (1) Rollex (1) Meh (1) DICK_FOR_GREECE (1)

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò áíÜ þñá
  0-5 6-11 12-17 18-23
1 Oakley[afk] - 8 Norm - 28 Oakley - 69 Oakley - 91
2 Oakley - 8 m35sk - 8 fishbot - 15 Himmel - 22
3 catbot - 8 YoloMan_ - 5 catbot - 11 fishbot - 14
4 bananoflouda - 4 fishbot - 3 ExvsioN - 7 m35sk - 12
5 CarlosE - 3 NeFeLh - 2 jogurt - 6 catbot - 12
6 frizer4e_kav - 3 Oakley - 2 RUBIN1 - 6 mungos - 6
7 Oakley|Off - 3 catbot - 2 kiss - 6 snailbot - 5
8 snailbot - 3 Alexandar - 2 stole - 5 mackica - 5
9 fishbot - 3 number6 - 1 poza69 - 3 dikta - 3
10 Techtronix - 2   wilfred - 3 KILIBE - 2
11 Macedonia - 1   TheLordGr - 3 NeFeLh - 2
12 galaxy - 1   domain - 3 Tanja - 2
13 majche - 1   top-tipster - 3 frizer4e_kav - 2
14 mozok - 1   Druzliv^m - 2 fishyy - 1
15 Srki_mk - 1   Zgoden - 2 PROSVETA - 1
16 omew - 1   sign-o - 2 sladok - 1
17 Rollex - 1   Cementclouds - 2 mib88 - 1
18 deckoo - 1   |Logitech| - 2 FordMustang - 1
19 |Logitech| - 1   Debaser - 2 Denis - 1
20 codewarrior - 1   Morkov4E - 1 Mr_Faun - 1
21 lepotan^^^ - 1   Auslaender - 1 Gad - 1
22     Himmel - 1 Srki_mk - 1
23     sexceuroman - 1 Urke - 1
24     themistery - 1 VMaster - 1
25     Oakley[afk] - 1 Hyacinthus - 1

ÌåãÜëïé áñéèìïß
Oakley: áíïçóßá Þ áðëþò ðïëëÝò áðïñßåò; Ôï 17.6% ôùí ãñáììþí ðåñéåß÷áí åñþôçóç!
Åðßóçò ï/ç Himmel äåí öáßíåôáé íá ãíùñßæåé êáé ðÜñá ðïëëÜ ìå 17.4% åñùôÞóåùí.
Ï/ç m35sk ÷ñçóéìïðïßçóå èáõìáóôéêÜ óå ðïóïóôü 30.0%!
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå ìå 25.3%.
Öáßíåôáé üôé ï/ç m35sk Ý÷åé ìïíßìùò ðáôçìÝíï ôï Caps Lock: 80.0% ÷ñÞóç ÊÅÖÁËÁÉÙÍ.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <m35sk> GREEK SUCKERS
Ï/ç Oakley åßíáé Ýíá ðïëý åðéèåôéêü Üôïìï. ÅðéôÝèçêå óå Üëëïõò 17 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley slaps Himmel

Ï/ç Oakley[afk] äåí ìðüñåóå åðßóçò íá óõãêñáôÞóåé ôá íåýñá ôïõ/ôçò. ÅðéôÝèçêå 4 öïñÝò óå Üëëïõò ÷ñÞóôåò.
Êáíåßò äåí öáßíåôáé íá óõìðáèåß ôïí/ôçí snailbot. Ôïõ åðéôÝèçêáí 5 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley slaps snailbot

Ï/ç Himmel ìïéÜæåé íá åßíáé åðßóçò áíåðéèýìçôïò. Ôïõ åðéôÝèçêáí 4 öïñÝò.
Ï/ç Himmel öÝñíåé åõôõ÷ßá óôïí êüóìï, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ÷áìüãåëá óå ðïóïóôü 13.0% :)
Åðßóçò ï/ç Oakley ÷áìïãÝëáóå óå ðïóïóôü 5.9%.
Êáíåßò äåí åßíáé êáôóïýöçò óôï #macedonia! Ôé ÷áñïýìåíï êáíÜëé :-)
Ï/ç Norm Ýãñáøå ôéò ìåãáëýôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 35.4 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò óôï #macedonia Þôáí 19.4 ÷áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç Oakley Ýãñáøå ôéò ìéêñüôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 13.8 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç catbot Þôáí åðßóçò ðïëý ëáêùíéêüò, ìå ìÝóï üñï 18.6 ÷áñáêôÞñùí.
Ï/ç Oakley êáôÜöåñå íá ãñÜøåé 443 ëÝîåéò.
Óå áíôßèåóç ìå ôïí/ôçí Oakley, ï/ç Norm áêïëïýèçóå ìå 147 ëÝîåéò.
Ï/ç Techtronix Ýãñáøå êáôÜ ìÝóï üñï 28.00 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò ôïõ êáíáëéïý Þôáí 3.35 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.

Ïé ðéï äçìïöéëåßò ëÝîåéò
 ËÝîç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 greek 19 wilfred
2 stats 16 Oakley
3 loudly 6 fishbot
4 adduser 5 bananoflouda
5 slaps 5 Oakley
6 ΚΑΝΕΙΣ 4 YoloMan_
7 addtrigger 4 Oakley
8 quakenet 4 Oakley|Off
9 smells 4 catbot
10 Notice 3 Oakley|Off

Ôï ðéï äçìïöéëÝò øåõäþíõìï
 Øåõäþíõìï Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 fishbot 16 Oakley
2 Oakley 11 fishbot
3 Macedonia 5 bananoflouda
4 catbot 5 Oakley
5 plusone 4 Oakley

Smileys :-)
 Smiley Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 :P 9 Himmel
2 :D 6 mungos
3 :) 5 NeFeLh
4 :-) 2 Gad
5 ): 1 Oakley|Off

Ïé ðéï äçìïöéëåßò äéåõèýíóåéò
 Äéåýèõíóç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 http://macedonia.no-ip.org/ 2 Oakley|Off
2 http://www.alexanderdergrosse.de/ 1 Oakley|Off
3 http://www.greekchat.eu 1 Lady
4 http://www.macedonia.com 1 Oakley|Off
5 http://www.top-tipster.com 1 top-tipster
6 http://www.midnightchat.eu 1 dfFf
7 https://www.nordicbots.com/stats.php?cid=83219 1 |Logitech|
8 https://www.nordicbots.com/log.php?cid=83219 1 |Logitech|
9 http://www.macedonia.info 1 Oakley|Off
10 https://www.youtube.com/watch?v=MsVgnMSONDw 1 lunaa
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great 1 Oakley|Off

Aëëïé åíäéáöÝñïíôåò áñéèìïß
Ï/ç AndroUser äåí åßíáé êáé ðïëý äçìïöéëÝò Üôïìï. Ôïõ/ôçò Ýêáíáí kick 21 öïñÝò!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     *** AndroUser was kicked by Q

Ï/ç catbot ìïéÜæåé íá åßíáé Ýíá åðßóçò ìéóçôü Üôïìï. ÄÝ÷ôçêå 19 kicks.
Q: äéêáéïóýíç Þ ðáñÜíïéá; ÐÜíôùò Ýêáíå kick óå 660 Üôïìá.
Óôç äåýôåñç èÝóç, ï/ç |Logitech| Ýêáíå kick óå 36 Üôïìá.
Ï/ç Q Ýäùóå 2001 ops óôï êáíÜëé...
Ï/ç |Logitech| áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 138.
Ï/ç Oakley åßíáé ï óåñßöçò ôïõ êáíáëéïý ìå 1 deops.
Ï/ç |Logitech| Ýäùóå 3448 voices óôï êáíÜëé...
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 2.
Ï/ç |Logitech| áñÝóêåôáé óôï íá áöáéñåß ôá voices ôïõ êüóìïõ. ¸êáíå devoice 2 öïñÝò.
Ï/ç Himmel äåí ðÞãå ðßóù, Ýêáíå devoice óå 1 ÷ñÞóôåò.
Ï/ç catbot ìáò åíçìåñþíåé äéáñêþò ãéá ôï ôé êÜíåé: 33 actions!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * catbot smells fishbot

Åðßóçò ï/ç Norm ìáò ëÝåé ôé ôñÝ÷åé ìå 29.
Ï/ç Oakley ìïíïëïãåß ðïëý, ãñÜöïíôáò ðÜíù áðü 5 ãñáììÝò óôç óåéñÜ 4 öïñÝò!
Aëëïò Ýíáò ìïíá÷éêüò ÷ñÞóôçò Þôáí ï/ç mungos ðïõ êáôÜöåñå íá ìïíïëïãÞóåé 1 öïñÝò.
Ï/ç Oakley[afk] äåí ìðïñïýóå íá áðïöáóßóåé áí èá ìåßíåé Þ èá öýãåé áðü ôï êáíÜëé, ìðáßíïíôáò 676 öïñÝò óå áõôü.
Ï/ç Oakley áðïäåß÷èçêå üôé îåðåñíÜåé ôá üñéá, ÷ñçóéìïðïéþíôáò êáôÜ 0.2% Üóåìíï ëåîéëüãéï
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <Oakley> go fuck

Ôåëåõôáßá topics
[#macedonia] Eternal Greek Homeland 4000 greek History and culture www.macedonia.com * http://www.macedonia.info * http://www.alexanderdergrosse.de/ * http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great READ HISTORY! 23 çìÝñåò ðñéí áðü |Logitech| óôéò 18:41
Ôï topic äçëþèçêå 105 öïñÝò.
Óõíïëéêüò áñéèìüò ãñáììþí 44457.

Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí ìå ôï pisg v0.72
pisg áðü ôïí Morten Brix Pedersen êáé Üëëïõò
Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí óå 00 þñåò 00 ëåðôÜ êáé 03 äåõôåñüëåðôá

Back to NordicBots.com