Statistics are also available in English, click here.

All stats | Just today | Just this week | Just this month

ÓôáôéóôéêÜ ãéá ôï #macedonia óôï Quakenet áðü NordicBots.

Óôïé÷åßá ãéá ÔåôÜñôç 20 Öåâñïõáñßïõ 2019 - 10:48:18
Ãéá ôçí ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï ôùí 1422 çìåñþí, 76 ÷ñÞóôåò óõíïìßëçóáí óôï #macedonia.


ÇìåñÞóéá äñáóôçñéüôçôá (ôéò ôåëåõôáßåò 31 çìÝñåò)
1
3
2
2
2
2
4
1
7
1
1
4
1
3
2
220
100
2
5
1
2
2
2
2
6
2
6
1
5
1
2
3
4
1
7
1
1
3
1
9
2
1
2
2
1
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãÝò þñåò
7.6%
3171
5.4%
2275
8.3%
3466
4.1%
1731
3.8%
1578
10.4%
4364
3.4%
1438
2.6%
1086
1.5%
627
2.6%
1077
4.4%
1843
1.7%
714
3.5%
1467
2.7%
1147
3.5%
1462
4.0%
1677
3.4%
1439
2.8%
1187
4.2%
1737
3.3%
1380
4.7%
1977
5.0%
2094
2.8%
1190
4.0%
1661
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò
 ØåõäþíõìïÁñéèìüò ãñáììþíÐüôå;Áñéèìüò ëÝîåùíËÝîåéò áíÜ ãñáììÞ×áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞÔåëåõôáßá åßóïäïòÔõ÷áßá öñÜóç
1 Oakley169868914302.513.519 çìÝñåò ðñéí"[CPU] 4 Intel Pentium III Xeon @ 2502.47 MHz Intel(R) Core(TM) i5"
2 fishbot353315141223.521.687 çìÝñåò ðñéí"Yes?"
3 catbot33821112972.918.6103 çìÝñåò ðñéí"* catbot smells fishbot"
4 Norm3028111474.935.4695 çìÝñåò ðñéí":-)"
5 Himmel23122924.020.6156 çìÝñåò ðñéí"basika ti rwtaw, les kai 8a 3anamilisw prin to 2014"
6 m35sk20812914.521.71135 çìÝñåò ðñéí"GREEK SUCK MY MACEDONIAN D I C K !"
7 snailbot9315303.321.6993 çìÝñåò ðñéí"lo1!"
8 Oakley[afk]981161.812.0164 çìÝñåò ðñéí"http://macedonia.no-ip.org/"
9 ExvsioN77263.713.71338 çìÝñåò ðñéí"PCW ON pme FAST"
10 RUBIN166203.314.0675 çìÝñåò ðñéí"And believe me will be cash"
11 mungos66122.012.7495 çìÝñåò ðñéí"macedonia, skopjeeee"
12 kiss66152.511.2675 çìÝñåò ðñéí"bro you g0 wu and mw with canada info?"
13 jogurt66132.212.71045 çìÝñåò ðñéí"KAJ STE MALAGA"
14 frizer4e_kav532142.813.0338 çìÝñåò ðñéí"edno prasanje kviz ima li na nekoj kanal"
15 YoloMan_55163.233.4672 çìÝñåò ðñéí"ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ;"
16 stole55132.612.4310 çìÝñåò ðñéí"Am I allowed to post links here?"
17 mackica5551.09.61291 çìÝñåò ðñéí"zfdhgfdhh"
18 |Logitech|41214310.871.043 çìÝñåò ðñéí"Channel Stats: https://www.nordicbots.com/stats.php?cid=83219 Log"
19 NeFeLh42251.211.85 çìÝñåò ðñéí"kalhmera:)"
20 bananoflouda4471.814.839 çìÝñåò ðñéí"?adduser Macedonia"
21 top-tipster33268.744.71000 çìÝñåò ðñéí"at the moment with one betting tip you can win 75 euros!"
22 poza6933186.034.01143 çìÝñåò ðñéí"HEJ GREEK SUCK MY MACEDONIAN DICK"
23 TheLordGr3331.02.7576 çìÝñåò ðñéí".s"
24 dikta3341.38.71301 çìÝñåò ðñéí"monkeys out"
25 Oakley|Off336822.7170.0156 çìÝñåò ðñéí"[invite] Notice from Q (TheQBot@CServe.quakenet.org): [#hellas] K"
26 domain33124.019.0743 çìÝñåò ðñéí"abe da vi ebam najmiloto vpicka"
27 CarlosE3341.35.01060 çìÝñåò ðñéí"hi"
28 wilfred33113.724.71086 çìÝñåò ðñéí"thats not what the encyclopedia says?"
29 Tanja2252.511.0633 çìÝñåò ðñéí"zdravo na site"
30 sign-o2221.02.01254 çìÝñåò ðñéí"ee"
31 KILIBE2231.59.0719 çìÝñåò ðñéí"postoi ova mircov"
32 Druzliv^m2252.516.01005 çìÝñåò ðñéí"zdravoooo"
33 Zgoden22115.523.51413 çìÝñåò ðñéí"fuck greek :D majkata da vi ja ebam vo gazot"
34 Cementclouds2221.02.0378 çìÝñåò ðñéí"hi"
35 Debaser2252.514.51117 çìÝñåò ðñéí"boukwne"
36 omew21142.05.5978 çìÝñåò ðñéí"lol hi"
37 Srki_mk21121.03.01390 çìÝñåò ðñéí"zdr"
38 Techtronix225628.0160.5139 çìÝñåò ðñéí"ARE YOU LOOKING FOR A IRCD THAT IS DESIGNED FOR GAMING AND TECHNO"
39 Mr_Faun1111.03.0615 çìÝñåò ðñéí"!op"
40 gene112121.0115.0322 çìÝñåò ðñéí"hello lads, just a question to where i can't seem to find an answ"
41 Urke1188.056.042 çìÝñåò ðñéí"Macedonian history, not Gayreek. Fuck you gypsy assholes"
42 number61133.012.01026 çìÝñåò ðñéí"* number6 lights a cig"
43 Gad1122.09.0290 çìÝñåò ðñéí"Hello :-)"
44 hionath1144.034.0230 çìÝñåò ðñéí"Chat W*W*W.*G*R*E*E*K*C*H*A*T.*E*U"
45 Morkov4E1144.020.0972 çìÝñåò ðñéí"Raboti li ova cudo ?"
46 plusone1111.05.0320 çìÝñåò ðñéí"Aloha"
47 PROSVETA1111.06.0615 çìÝñåò ðñéí"Hello!"
48 Oakley[Work]1111.05.0412 çìÝñåò ðñéí"?auth"
49 par1111.06.0608 çìÝñåò ðñéí"skopje"
50 ebac1111.05.0963 çìÝñåò ðñéí"penis"


Äåí êáôÜöåñáí íá öôÜóïõí üëïé óôçí êïñõöÞ:
deckoo (1) fishyy (1) GBL (1) themistery (1) mozok (1)
dfFf (1) teo (1) majche (1) Auslaender (1) Lady (1)
sexceuroman (1) galaxy (1) MUGO (1) AndroUser (1) Meh (1)
Macedonia (1) lepotan^^^ (1) VMaster (1) lunaa (1) mib88 (1)
codewarrior (1) sladok (1) KUR_ZA_GRCI (1) DICK_FOR_GREECE (1) Hyacinthus (1)
FordMustang (1)

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò áíÜ þñá
  0-5 6-11 12-17 18-23
1 Oakley[afk] - 8 Norm - 28 Oakley - 68 Oakley - 91
2 catbot - 8 m35sk - 8 fishbot - 15 Himmel - 22
3 Oakley - 8 YoloMan_ - 5 catbot - 11 fishbot - 14
4 bananoflouda - 4 fishbot - 3 ExvsioN - 7 catbot - 12
5 CarlosE - 3 catbot - 2 jogurt - 6 m35sk - 12
6 fishbot - 3 Oakley - 2 kiss - 6 mungos - 6
7 snailbot - 3 NeFeLh - 2 RUBIN1 - 6 mackica - 5
8 frizer4e_kav - 3 number6 - 1 stole - 5 snailbot - 5
9 Oakley|Off - 3   wilfred - 3 dikta - 3
10 Techtronix - 2   poza69 - 3 frizer4e_kav - 2
11 codewarrior - 1   TheLordGr - 3 KILIBE - 2
12 galaxy - 1   domain - 3 NeFeLh - 2
13 Macedonia - 1   top-tipster - 3 Tanja - 2
14 omew - 1   Debaser - 2 mib88 - 1
15 lepotan^^^ - 1   Druzliv^m - 2 sladok - 1
16 Srki_mk - 1   Zgoden - 2 FordMustang - 1
17 deckoo - 1   Cementclouds - 2 Hyacinthus - 1
18 |Logitech| - 1   |Logitech| - 2 MUGO - 1
19 mozok - 1   sign-o - 2 AndroUser - 1
20 majche - 1   lunaa - 1 Meh - 1
21     Himmel - 1 omew - 1
22     Oakley[afk] - 1 VMaster - 1
23     DICK_FOR_GREECE - 1 Srki_mk - 1
24     KUR_ZA_GRCI - 1 Norm - 1
25     sexceuroman - 1 fishyy - 1

ÌåãÜëïé áñéèìïß
Oakley: áíïçóßá Þ áðëþò ðïëëÝò áðïñßåò; Ôï 17.8% ôùí ãñáììþí ðåñéåß÷áí åñþôçóç!
Åðßóçò ï/ç Himmel äåí öáßíåôáé íá ãíùñßæåé êáé ðÜñá ðïëëÜ ìå 17.4% åñùôÞóåùí.
Ï/ç m35sk ÷ñçóéìïðïßçóå èáõìáóôéêÜ óå ðïóïóôü 30.0%!
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå ìå 25.4%.
Öáßíåôáé üôé ï/ç m35sk Ý÷åé ìïíßìùò ðáôçìÝíï ôï Caps Lock: 80.0% ÷ñÞóç ÊÅÖÁËÁÉÙÍ.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <m35sk> GREEK SUCK MY MACEDONIAN D I C K !
Ï/ç Oakley åßíáé Ýíá ðïëý åðéèåôéêü Üôïìï. ÅðéôÝèçêå óå Üëëïõò 17 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley slaps Himmel

Ï/ç Oakley[afk] äåí ìðüñåóå åðßóçò íá óõãêñáôÞóåé ôá íåýñá ôïõ/ôçò. ÅðéôÝèçêå 4 öïñÝò óå Üëëïõò ÷ñÞóôåò.
Êáíåßò äåí öáßíåôáé íá óõìðáèåß ôïí/ôçí snailbot. Ôïõ åðéôÝèçêáí 5 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley slaps snailbot

Ï/ç Himmel ìïéÜæåé íá åßíáé åðßóçò áíåðéèýìçôïò. Ôïõ åðéôÝèçêáí 4 öïñÝò.
Ï/ç Himmel öÝñíåé åõôõ÷ßá óôïí êüóìï, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ÷áìüãåëá óå ðïóïóôü 13.0% :)
Åðßóçò ï/ç Oakley ÷áìïãÝëáóå óå ðïóïóôü 5.9%.
Êáíåßò äåí åßíáé êáôóïýöçò óôï #macedonia! Ôé ÷áñïýìåíï êáíÜëé :-)
Ï/ç Norm Ýãñáøå ôéò ìåãáëýôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 35.4 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò óôï #macedonia Þôáí 19.4 ÷áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç Oakley Ýãñáøå ôéò ìéêñüôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 13.5 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç catbot Þôáí åðßóçò ðïëý ëáêùíéêüò, ìå ìÝóï üñï 18.6 ÷áñáêôÞñùí.
Ï/ç Oakley êáôÜöåñå íá ãñÜøåé 430 ëÝîåéò.
Óå áíôßèåóç ìå ôïí/ôçí Oakley, ï/ç Norm áêïëïýèçóå ìå 147 ëÝîåéò.
Ï/ç Techtronix Ýãñáøå êáôÜ ìÝóï üñï 28.00 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò ôïõ êáíáëéïý Þôáí 3.36 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.

Ïé ðéï äçìïöéëåßò ëÝîåéò
 ËÝîç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 greek 19 wilfred
2 stats 16 Oakley
3 loudly 6 fishbot
4 adduser 5 bananoflouda
5 slaps 5 Oakley
6 addtrigger 4 Oakley
7 ΚΑΝΕΙΣ 4 YoloMan_
8 smells 4 catbot
9 quakenet 4 Oakley|Off
10 large 3 Oakley

Ôï ðéï äçìïöéëÝò øåõäþíõìï
 Øåõäþíõìï Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 fishbot 16 Oakley
2 Oakley 11 fishbot
3 Macedonia 5 bananoflouda
4 catbot 5 Oakley
5 plusone 4 Oakley

Smileys :-)
 Smiley Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 :P 9 Himmel
2 :D 6 mungos
3 :) 5 NeFeLh
4 :-) 2 Gad
5 ): 1 Oakley|Off

Ïé ðéï äçìïöéëåßò äéåõèýíóåéò
 Äéåýèõíóç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great 1 Oakley|Off
2 http://macedonia.no-ip.org/ 1 Oakley[afk]
3 http://www.macedonia.com 1 Oakley|Off
4 http://www.top-tipster.com 1 top-tipster
5 https://www.youtube.com/watch?v=MsVgnMSONDw 1 lunaa
6 http://macedonia.no-ip.org 1 Oakley|Off
7 http://www.greekchat.eu 1 Lady
8 http://www.macedonia.info 1 Oakley|Off
9 https://www.nordicbots.com/stats.php?cid=83219 1 |Logitech|
10 http://www.midnightchat.eu 1 dfFf
11 https://www.nordicbots.com/log.php?cid=83219 1 |Logitech|
12 http://www.alexanderdergrosse.de/ 1 Oakley|Off

Aëëïé åíäéáöÝñïíôåò áñéèìïß
Ï/ç catbot äåí åßíáé êáé ðïëý äçìïöéëÝò Üôïìï. Ôïõ/ôçò Ýêáíáí kick 19 öïñÝò!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     *** catbot was kicked by fishbot

Ï/ç AndroUser ìïéÜæåé íá åßíáé Ýíá åðßóçò ìéóçôü Üôïìï. ÄÝ÷ôçêå 18 kicks.
Q: äéêáéïóýíç Þ ðáñÜíïéá; ÐÜíôùò Ýêáíå kick óå 627 Üôïìá.
Óôç äåýôåñç èÝóç, ï/ç |Logitech| Ýêáíå kick óå 35 Üôïìá.
Ï/ç Q Ýäùóå 1896 ops óôï êáíÜëé...
Ï/ç |Logitech| áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 138.
Ï/ç Oakley åßíáé ï óåñßöçò ôïõ êáíáëéïý ìå 1 deops.
Ï/ç |Logitech| Ýäùóå 3448 voices óôï êáíÜëé...
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 1.
Ï/ç |Logitech| áñÝóêåôáé óôï íá áöáéñåß ôá voices ôïõ êüóìïõ. ¸êáíå devoice 2 öïñÝò.
Ï/ç Himmel äåí ðÞãå ðßóù, Ýêáíå devoice óå 1 ÷ñÞóôåò.
Ï/ç catbot ìáò åíçìåñþíåé äéáñêþò ãéá ôï ôé êÜíåé: 33 actions!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * catbot smells fishbot

Åðßóçò ï/ç fishbot ìáò ëÝåé ôé ôñÝ÷åé ìå 29.
Ï/ç Oakley ìïíïëïãåß ðïëý, ãñÜöïíôáò ðÜíù áðü 5 ãñáììÝò óôç óåéñÜ 4 öïñÝò!
Aëëïò Ýíáò ìïíá÷éêüò ÷ñÞóôçò Þôáí ï/ç m35sk ðïõ êáôÜöåñå íá ìïíïëïãÞóåé 1 öïñÝò.
Ï/ç Oakley[afk] äåí ìðïñïýóå íá áðïöáóßóåé áí èá ìåßíåé Þ èá öýãåé áðü ôï êáíÜëé, ìðáßíïíôáò 676 öïñÝò óå áõôü.
Ï/ç Oakley áðïäåß÷èçêå üôé îåðåñíÜåé ôá üñéá, ÷ñçóéìïðïéþíôáò êáôÜ 0.2% Üóåìíï ëåîéëüãéï
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <Oakley> go fuck

Ôåëåõôáßá topics
[#macedonia] Eternal Greek Homeland 4000 greek History and culture www.macedonia.com * http://www.macedonia.info * http://www.alexanderdergrosse.de/ * http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great READ HISTORY! 43 çìÝñåò ðñéí áðü |Logitech| óôéò 08:27
Ôï topic äçëþèçêå 100 öïñÝò.
Óõíïëéêüò áñéèìüò ãñáììþí 41788.

Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí ìå ôï pisg v0.72
pisg áðü ôïí Morten Brix Pedersen êáé Üëëïõò
Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí óå 00 þñåò 00 ëåðôÜ êáé 03 äåõôåñüëåðôá

Back to NordicBots.com