Statistics are also available in English, click here.

All stats | Just today | Just this week | Just this month

ÓôáôéóôéêÜ ãéá ôï #macedonia óôï Quakenet áðü NordicBots.

Óôïé÷åßá ãéá ÔåôÜñôç 8 Äåêåìâñßïõ 2021 - 23:17:21
Ãéá ôçí ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï ôùí 1780 çìåñþí, 84 ÷ñÞóôåò óõíïìßëçóáí óôï #macedonia.


ÇìåñÞóéá äñáóôçñéüôçôá (ôéò ôåëåõôáßåò 31 çìÝñåò)
14
4
5
1
10
4
9
1
1
222
2
97
7
2
5
1
6
1
4
8
3
3
5
1
17
7
6
1
16
4
1
4
1
6
1
12
1
3
11
3
1
3
1
3
6
2
3
1
5
4
1
3
1
16
1
1
2
8
3
6
1
7
2
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãÝò þñåò
7.3%
3492
5.0%
2396
7.9%
3748
4.7%
2228
3.9%
1866
9.3%
4428
3.1%
1500
2.4%
1150
1.6%
743
2.6%
1224
4.6%
2206
1.8%
850
3.3%
1573
2.7%
1266
4.2%
2019
3.8%
1804
3.8%
1787
2.9%
1363
4.6%
2171
3.3%
1567
4.4%
2111
4.7%
2216
3.2%
1524
5.0%
2403
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò
 ØåõäþíõìïÁñéèìüò ãñáììþíÐüôå;Áñéèìüò ëÝîåùíËÝîåéò áíÜ ãñáììÞ×áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞÔåëåõôáßá åßóïäïòÔõ÷áßá öñÜóç
1 Oakley174873914492.613.715 çìÝñåò ðñéí"paw na peksw ligo battlefield"
2 fishbot393319141323.421.1130 çìÝñåò ðñéí"Yes?"
3 catbot33821112972.918.6461 çìÝñåò ðñéí"* catbot bites Oakley"
4 Norm3028111474.935.41053 çìÝñåò ðñéí":-)"
5 Himmel23122924.020.6514 çìÝñåò ðñéí"kamia patenda na kanoun relay ta bot sto FB den exei ? :P"
6 m35sk20812914.521.7132 çìÝñåò ðñéí"GREEK SUCK MY MACEDONIAN D I C K !"
7 Oakley[afk]981161.812.0522 çìÝñåò ðñéí"http://macedonia.no-ip.org/"
8 snailbot9315303.321.61351 çìÝñåò ðñéí"lo1!"
9 ExvsioN77263.713.71696 çìÝñåò ðñéí"PCW ON pme FAST"
10 jogurt66132.212.71403 çìÝñåò ðñéí"KAJ STE MALAGA"
11 kiss66152.511.2239 çìÝñåò ðñéí"bro you g0 wu and mw with canada info?"
12 RUBIN166203.314.01033 çìÝñåò ðñéí"And believe me will be cash"
13 mungos66122.012.7853 çìÝñåò ðñéí"macedonia, skopjeeee"
14 frizer4e_kav532142.813.0696 çìÝñåò ðñéí"edno prasanje kviz ima li na nekoj kanal"
15 YoloMan_55163.233.41030 çìÝñåò ðñéí"ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ;"
16 stole55132.612.4668 çìÝñåò ðñéí"Am I allowed to post links here?"
17 mackica5551.09.61649 çìÝñåò ðñéí"zfdhgfdhh"
18 Macedonia413174.216.5159 çìÝñåò ðñéí"> > > Oh my god fishbot coming up next...yeahhhh < < <"
19 |Logitech|41214310.871.011 çìÝñåò ðñéí"Channel Stats: https://www.nordicbots.com/stats.php?cid=83219 Log"
20 bananoflouda4471.814.8397 çìÝñåò ðñéí"?adduser Macedonia"
21 NeFeLh42251.211.8363 çìÝñåò ðñéí"kalhmera:)"
22 wilfred33113.724.71444 çìÝñåò ðñéí"thats not what the encyclopedia says?"
23 domain33124.019.01101 çìÝñåò ðñéí"abe da vi ebam najmiloto vpicka"
24 poza6933186.034.01501 çìÝñåò ðñéí"HEJ GREEK SUCK MY MACEDONIAN DICK"
25 CarlosE3341.35.01418 çìÝñåò ðñéí"hi"
26 TheLordGr3331.02.7934 çìÝñåò ðñéí".s"
27 top-tipster33268.744.71358 çìÝñåò ðñéí"on the site www.top-tipster.com"
28 Kobra^^3362.07.7221 çìÝñåò ðñéí"kkk"
29 Oakley|Off336822.7170.0514 çìÝñåò ðñéí"[invite] Notice from Q (TheQBot@CServe.quakenet.org): [#hellas] K"
30 Tanja31262.08.0145 çìÝñåò ðñéí"Hi"
31 dikta3341.38.71659 çìÝñåò ðñéí"monkeys out"
32 sign-o2221.02.01612 çìÝñåò ðñéí"ee"
33 Cementclouds2221.02.0736 çìÝñåò ðñéí"hi"
34 omew21142.05.51336 çìÝñåò ðñéí"lol hi"
35 Alexandar2221.03.5340 çìÝñåò ðñéí"Zdravo"
36 KILIBE2231.59.01077 çìÝñåò ðñéí"postoi ova mircov"
37 Zgoden22115.523.51771 çìÝñåò ðñéí"fuck greek :D majkata da vi ja ebam vo gazot"
38 Druzliv^m2252.516.01363 çìÝñåò ðñéí"zdravoooo"
39 Srki_mk21121.03.01748 çìÝñåò ðñéí"zdr"
40 Techtronix225628.0160.5497 çìÝñåò ðñéí"ARE YOU LOOKING FOR A IRCD THAT IS DESIGNED FOR GAMING AND TECHNO"
41 Debaser2252.514.51475 çìÝñåò ðñéí"boukwne"
42 Irelia223216.0103.5ÓÞìåñá"Den Vrethikan Apotelesmata."
43 teo1111.02.01603 çìÝñåò ðñéí"hi"
44 par1111.06.0966 çìÝñåò ðñéí"skopje"
45 Denis1111.02.0333 çìÝñåò ðñéí"hi"
46 sexceuroman1111.02.01670 çìÝñåò ðñéí"hi"
47 lunaa1155.043.0667 çìÝñåò ðñéí"https://www.youtube.com/watch?v=MsVgnMSONDw"
48 mozok1111.07.0885 çìÝñåò ðñéí",jghkjh"
49 Lady112121.0150.0553 çìÝñåò ðñéí"www.greekchat.eu . Apo MiRC /server atlantis.greekchat.eu . Apo A"
50 galaxy1111.06.01366 çìÝñåò ðñéí"zdravo"


Äåí êáôÜöåñáí íá öôÜóïõí üëïé óôçí êïñõöÞ:
Meh (1) number6 (1) Oakley[Work] (1) DICK_FOR_GREECE (1) mib88 (1)
Morkov4E (1) Auslaender (1) MUGO (1) dfFf (1) GBL (1)
sladok (1) FordMustang (1) Hyacinthus (1) gene (1) VMaster (1)
Bu (1) KUR_ZA_GRCI (1) Mr_Faun (1) Gad (1) codewarrior (1)
majche (1) AndroUser (1) themistery (1) ebac (1) plusone (1)
PROSVETA (1) nikola (1) Edno_Dete (1) lepotan^^^ (1) Rollex (1)

Åðßóçò, õðÞñîáí êáé Üëëïé 4 ÷ñÞóôåò.

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò áíÜ þñá
  0-5 6-11 12-17 18-23
1 Oakley[afk] - 8 Norm - 28 Oakley - 73 Oakley - 91
2 Oakley - 8 m35sk - 8 fishbot - 19 Himmel - 22
3 catbot - 8 YoloMan_ - 5 catbot - 11 fishbot - 14
4 bananoflouda - 4 fishbot - 3 ExvsioN - 7 m35sk - 12
5 snailbot - 3 Alexandar - 2 RUBIN1 - 6 catbot - 12
6 frizer4e_kav - 3 Oakley - 2 jogurt - 6 mungos - 6
7 CarlosE - 3 NeFeLh - 2 kiss - 6 snailbot - 5
8 Oakley|Off - 3 catbot - 2 stole - 5 mackica - 5
9 fishbot - 3 number6 - 1 TheLordGr - 3 dikta - 3
10 Techtronix - 2   domain - 3 Kobra^^ - 3
11 omew - 1   wilfred - 3 KILIBE - 2
12 |Logitech| - 1   poza69 - 3 frizer4e_kav - 2
13 Macedonia - 1   Macedonia - 3 Tanja - 2
14 galaxy - 1   top-tipster - 3 NeFeLh - 2
15 mozok - 1   Zgoden - 2 Norm - 1
16 Edno_Dete - 1   |Logitech| - 2 Hyacinthus - 1
17 Rollex - 1   Cementclouds - 2 gene - 1
18 lepotan^^^ - 1   sign-o - 2 VMaster - 1
19 deckoo - 1   Irelia - 2 Bu - 1
20 majche - 1   Debaser - 2 dfFf - 1
21 Srki_mk - 1   Druzliv^m - 2 omew - 1
22 codewarrior - 1   Norm - 1 sladok - 1
23     snailbot - 1 |Logitech| - 1
24     GBL - 1 FordMustang - 1
25     Oakley[Work] - 1 mib88 - 1

ÌåãÜëïé áñéèìïß
fishbot: áíïçóßá Þ áðëþò ðïëëÝò áðïñßåò; Ôï 17.9% ôùí ãñáììþí ðåñéåß÷áí åñþôçóç!
Åðßóçò ï/ç Himmel äåí öáßíåôáé íá ãíùñßæåé êáé ðÜñá ðïëëÜ ìå 17.4% åñùôÞóåùí.
Ï/ç m35sk ÷ñçóéìïðïßçóå èáõìáóôéêÜ óå ðïóïóôü 30.0%!
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå ìå 25.9%.
Öáßíåôáé üôé ï/ç m35sk Ý÷åé ìïíßìùò ðáôçìÝíï ôï Caps Lock: 80.0% ÷ñÞóç ÊÅÖÁËÁÉÙÍ.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <m35sk> SUCK MY DICK GREEK
Ï/ç Oakley åßíáé Ýíá ðïëý åðéèåôéêü Üôïìï. ÅðéôÝèçêå óå Üëëïõò 17 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley slaps fishbot

Ï/ç Oakley[afk] äåí ìðüñåóå åðßóçò íá óõãêñáôÞóåé ôá íåýñá ôïõ/ôçò. ÅðéôÝèçêå 4 öïñÝò óå Üëëïõò ÷ñÞóôåò.
Êáíåßò äåí öáßíåôáé íá óõìðáèåß ôïí/ôçí snailbot. Ôïõ åðéôÝèçêáí 5 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley[afk] slaps snailbot

Ï/ç fishbot ìïéÜæåé íá åßíáé åðßóçò áíåðéèýìçôïò. Ôïõ åðéôÝèçêáí 4 öïñÝò.
Ï/ç Himmel öÝñíåé åõôõ÷ßá óôïí êüóìï, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ÷áìüãåëá óå ðïóïóôü 13.0% :)
Åðßóçò ï/ç Oakley ÷áìïãÝëáóå óå ðïóïóôü 5.7%.
Êáíåßò äåí åßíáé êáôóïýöçò óôï #macedonia! Ôé ÷áñïýìåíï êáíÜëé :-)
Ï/ç Norm Ýãñáøå ôéò ìåãáëýôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 35.4 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò óôï #macedonia Þôáí 19.4 ÷áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç Oakley Ýãñáøå ôéò ìéêñüôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 13.7 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç catbot Þôáí åðßóçò ðïëý ëáêùíéêüò, ìå ìÝóï üñï 18.6 ÷áñáêôÞñùí.
Ï/ç Oakley êáôÜöåñå íá ãñÜøåé 449 ëÝîåéò.
Óå áíôßèåóç ìå ôïí/ôçí Oakley, ï/ç Norm áêïëïýèçóå ìå 147 ëÝîåéò.
Ï/ç Techtronix Ýãñáøå êáôÜ ìÝóï üñï 28.00 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò ôïõ êáíáëéïý Þôáí 3.35 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.

Ïé ðéï äçìïöéëåßò ëÝîåéò
 ËÝîç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 greek 19 wilfred
2 stats 16 Oakley
3 loudly 6 fishbot
4 adduser 5 bananoflouda
5 slaps 5 Oakley
6 quakenet 4 Oakley|Off
7 smells 4 catbot
8 ΚΑΝΕΙΣ 4 YoloMan_
9 addtrigger 4 Oakley
10 steals 3 catbot

Ôï ðéï äçìïöéëÝò øåõäþíõìï
 Øåõäþíõìï Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 fishbot 16 Oakley
2 Oakley 11 fishbot
3 catbot 5 Oakley
4 Macedonia 5 bananoflouda
5 plusone 4 Oakley

Smileys :-)
 Smiley Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 :P 9 Himmel
2 :D 6 mungos
3 :) 6 Bu
4 :-) 2 Gad
5 ): 1 Oakley|Off

Ïé ðéï äçìïöéëåßò äéåõèýíóåéò
 Äéåýèõíóç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 http://macedonia.no-ip.org/ 2 Oakley|Off
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great 1 Oakley|Off
3 https://www.youtube.com/watch?v=MsVgnMSONDw 1 lunaa
4 https://www.nordicbots.com/log.php?cid=83219 1 |Logitech|
5 https://www.nordicbots.com/stats.php?cid=83219 1 |Logitech|
6 http://www.macedonia.com 1 Oakley|Off
7 http://www.top-tipster.com 1 top-tipster
8 http://www.macedonia.info 1 Oakley|Off
9 http://www.greekchat.eu 1 Lady
10 http://www.alexanderdergrosse.de/ 1 Oakley|Off
11 http://www.midnightchat.eu 1 dfFf

Aëëïé åíäéáöÝñïíôåò áñéèìïß
Ï/ç AndroUser äåí åßíáé êáé ðïëý äçìïöéëÝò Üôïìï. Ôïõ/ôçò Ýêáíáí kick 29 öïñÝò!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     *** AndroUser was kicked by Q

Ï/ç catbot ìïéÜæåé íá åßíáé Ýíá åðßóçò ìéóçôü Üôïìï. ÄÝ÷ôçêå 19 kicks.
Q: äéêáéïóýíç Þ ðáñÜíïéá; ÐÜíôùò Ýêáíå kick óå 733 Üôïìá.
Óôç äåýôåñç èÝóç, ï/ç |Logitech| Ýêáíå kick óå 45 Üôïìá.
Ï/ç Q Ýäùóå 2210 ops óôï êáíÜëé...
Ï/ç |Logitech| áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 138.
Ï/ç Oakley åßíáé ï óåñßöçò ôïõ êáíáëéïý ìå 2 deops.
Ï/ç |Logitech| Ýäùóå 3448 voices óôï êáíÜëé...
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 3.
Ï/ç |Logitech| áñÝóêåôáé óôï íá áöáéñåß ôá voices ôïõ êüóìïõ. ¸êáíå devoice 2 öïñÝò.
Ï/ç Himmel äåí ðÞãå ðßóù, Ýêáíå devoice óå 1 ÷ñÞóôåò.
Ï/ç catbot ìáò åíçìåñþíåé äéáñêþò ãéá ôï ôé êÜíåé: 33 actions!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * catbot bites Oakley

Åðßóçò ï/ç fishbot ìáò ëÝåé ôé ôñÝ÷åé ìå 31.
Ï/ç Oakley ìïíïëïãåß ðïëý, ãñÜöïíôáò ðÜíù áðü 5 ãñáììÝò óôç óåéñÜ 4 öïñÝò!
Aëëïò Ýíáò ìïíá÷éêüò ÷ñÞóôçò Þôáí ï/ç mungos ðïõ êáôÜöåñå íá ìïíïëïãÞóåé 1 öïñÝò.
Ï/ç Oakley äåí ìðïñïýóå íá áðïöáóßóåé áí èá ìåßíåé Þ èá öýãåé áðü ôï êáíÜëé, ìðáßíïíôáò 793 öïñÝò óå áõôü.
Ï/ç Oakley áðïäåß÷èçêå üôé îåðåñíÜåé ôá üñéá, ÷ñçóéìïðïéþíôáò êáôÜ 0.2% Üóåìíï ëåîéëüãéï
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <Oakley> go fuck

Ôåëåõôáßá topics
[#macedonia] Eternal Greek Homeland 4000 greek History and culture www.macedonia.com * http://www.macedonia.info * http://www.alexanderdergrosse.de/ * http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great READ HISTORY! 26 çìÝñåò ðñéí áðü Q óôéò 03:44
Ôï topic äçëþèçêå 108 öïñÝò.
Óõíïëéêüò áñéèìüò ãñáììþí 47635.

Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí ìå ôï pisg v0.72
pisg áðü ôïí Morten Brix Pedersen êáé Üëëïõò
Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí óå 00 þñåò 00 ëåðôÜ êáé 04 äåõôåñüëåðôá

Back to NordicBots.com