Statistics are also available in English, click here.

All stats | Just today | Just this week | Just this month

ÓôáôéóôéêÜ ãéá ôï #macedonia óôï Quakenet áðü NordicBots.

Óôïé÷åßá ãéá ÊõñéáêÞ 20 Ìáúïõ 2018 - 1:21:17
Ãéá ôçí ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï ôùí 1308 çìåñþí, 73 ÷ñÞóôåò óõíïìßëçóáí óôï #macedonia.


ÇìåñÞóéá äñáóôçñéüôçôá (ôéò ôåëåõôáßåò 31 çìÝñåò)
5
15
23
5
38
3
15
7
10
53
15
7
2
15
5
7
30
5
23
15
8
61
7
23
30
13
53
15
30
10
30
46
3
23
7
23
30
3
23
13
7
61
15
15
6
30
15
4
30
7
23
23
7
5
15
15
7
4
30
8
15
30
15
9
38
23
7
4
7
23
4
23
7
4
30
5
30
7
2
15
5
38
3
23
1
7
4
30
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãÝò þñåò
7.8%
3126
5.0%
2003
8.6%
3455
3.7%
1486
3.9%
1567
10.8%
4345
3.6%
1436
2.7%
1063
1.5%
602
2.6%
1053
4.5%
1814
1.7%
684
3.6%
1441
2.8%
1118
3.1%
1231
4.1%
1637
3.5%
1395
2.9%
1160
3.6%
1440
3.3%
1322
4.8%
1904
5.1%
2028
2.8%
1118
4.1%
1626
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò
 ØåõäþíõìïÁñéèìüò ãñáììþíÐüôå;Áñéèìüò ëÝîåùíËÝîåéò áíÜ ãñáììÞ×áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞÔåëåõôáßá åßóïäïòÔõ÷áßá öñÜóç
1 Oakley167866914282.613.610 çìÝñåò ðñéí"Nicks: [Oakley|afk ¤ Oakley]"
2 fishbot343315131183.521.510 çìÝñåò ðñéí"Yes?"
3 catbot31721111933.018.936 çìÝñåò ðñéí"* catbot smells fishbot"
4 Norm3028111474.935.4581 çìÝñåò ðñéí":-)"
5 Himmel23122924.020.642 çìÝñåò ðñéí"droping dead, if you want me you know where/how to find me."
6 m35sk20812914.521.71021 çìÝñåò ðñéí"GREEK SUCK MY MACEDONIAN D I C K !"
7 Oakley[afk]981161.812.050 çìÝñåò ðñéí"http://macedonia.no-ip.org/"
8 snailbot9315303.321.6879 çìÝñåò ðñéí"lo1!"
9 ExvsioN77263.713.71224 çìÝñåò ðñéí"PCW ON pme FAST"
10 RUBIN166203.314.0561 çìÝñåò ðñéí"And believe me will be cash"
11 jogurt66132.212.7931 çìÝñåò ðñéí"KAJ STE MALAGA"
12 mungos66122.012.7381 çìÝñåò ðñéí"macedonia, skopjeeee"
13 kiss66152.511.2561 çìÝñåò ðñéí"bro you g0 wu and mw with canada info?"
14 frizer4e_kav532142.813.0224 çìÝñåò ðñéí"edno prasanje kviz ima li na nekoj kanal"
15 YoloMan_55163.233.4558 çìÝñåò ðñéí"ΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΔΩ ;"
16 mackica5551.09.61177 çìÝñåò ðñéí"zfdhgfdhh"
17 stole55132.612.4196 çìÝñåò ðñéí"Am I allowed to post links here?"
18 |Logitech|41214310.871.024 çìÝñåò ðñéí"Channel Stats: https://www.nordicbots.com/stats.php?cid=83219 Log"
19 bananoflouda4471.814.841 çìÝñåò ðñéí"?adduser Macedonia"
20 NeFeLh42251.211.83 çìÝñåò ðñéí"kalhmera:)"
21 CarlosE3341.35.0946 çìÝñåò ðñéí"hi"
22 Oakley|Off336822.7170.042 çìÝñåò ðñéí"[invite] Notice from Q (TheQBot@CServe.quakenet.org): [#hellas] K"
23 domain33124.019.0629 çìÝñåò ðñéí"abe da vi ebam najmiloto vpicka"
24 wilfred33113.724.7972 çìÝñåò ðñéí"thats not what the encyclopedia says?"
25 poza6933186.034.01029 çìÝñåò ðñéí"HEJ GREEK SUCK MY MACEDONIAN DICK"
26 dikta3341.38.71187 çìÝñåò ðñéí"monkeys out"
27 top-tipster33268.744.7886 çìÝñåò ðñéí"at the moment with one betting tip you can win 75 euros!"
28 TheLordGr3331.02.7462 çìÝñåò ðñéí".s"
29 omew21142.05.5864 çìÝñåò ðñéí"uh oh"
30 Debaser2252.514.51003 çìÝñåò ðñéí"boukwne"
31 Techtronix225628.0160.525 çìÝñåò ðñéí"DiMiTRiS |Logitech| Macedonia fishbot Q Oakley"
32 Cementclouds2221.02.0264 çìÝñåò ðñéí"hi"
33 Zgoden22115.523.51299 çìÝñåò ðñéí"fuck greek :D majkata da vi ja ebam vo gazot"
34 Tanja2252.511.0519 çìÝñåò ðñéí"zdravo na site"
35 sign-o2221.02.01140 çìÝñåò ðñéí"ee"
36 KILIBE2231.59.0605 çìÝñåò ðñéí"postoi ova mircov"
37 Druzliv^m2252.516.0891 çìÝñåò ðñéí"zdravoooo"
38 Srki_mk21121.03.01276 çìÝñåò ðñéí"zdr"
39 lunaa1155.043.0195 çìÝñåò ðñéí"https://www.youtube.com/watch?v=MsVgnMSONDw"
40 Lady112121.0150.081 çìÝñåò ðñéí"www.greekchat.eu . Apo MiRC /server atlantis.greekchat.eu . Apo A"
41 PROSVETA1111.06.0501 çìÝñåò ðñéí"Hello!"
42 Auslaender1111.02.0396 çìÝñåò ðñéí"hi"
43 mozok1111.07.0413 çìÝñåò ðñéí",jghkjh"
44 codewarrior1122.011.01256 çìÝñåò ðñéí"FUCK GREECE"
45 MUGO1122.010.0122 çìÝñåò ðñéí"don matteo"
46 number61133.012.0912 çìÝñåò ðñéí"* number6 lights a cig"
47 GBL1133.014.0629 çìÝñåò ðñéí"fuck your moma"
48 themistery1100.01.01119 çìÝñåò ðñéí"."
49 sladok1111.06.01239 çìÝñåò ðñéí"jkbjkj"
50 Meh1111.07.048 çìÝñåò ðñéí"retards"


Äåí êáôÜöåñáí íá öôÜóïõí üëïé óôçí êïñõöÞ:
gene (1) dfFf (1) majche (1) Morkov4E (1) AndroUser (1)
Oakley[Work] (1) FordMustang (1) Macedonia (1) plusone (1) sexceuroman (1)
Gad (1) DICK_FOR_GREECE (1) hionath (1) par (1) galaxy (1)
KUR_ZA_GRCI (1) deckoo (1) lepotan^^^ (1) fishyy (1) teo (1)
ebac (1) mib88 (1) Mr_Faun (1)

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò áíÜ þñá
  0-5 6-11 12-17 18-23
1 Oakley[afk] - 8 Norm - 28 Oakley - 66 Oakley - 91
2 Oakley - 8 m35sk - 8 fishbot - 15 Himmel - 22
3 catbot - 7 YoloMan_ - 5 catbot - 11 fishbot - 13
4 bananoflouda - 4 fishbot - 3 ExvsioN - 7 m35sk - 12
5 CarlosE - 3 catbot - 2 RUBIN1 - 6 catbot - 11
6 Oakley|Off - 3 Oakley - 2 jogurt - 6 mungos - 6
7 frizer4e_kav - 3 NeFeLh - 2 kiss - 6 mackica - 5
8 snailbot - 3 number6 - 1 stole - 5 snailbot - 5
9 fishbot - 3   wilfred - 3 dikta - 3
10 Techtronix - 2   domain - 3 frizer4e_kav - 2
11 omew - 1   poza69 - 3 Tanja - 2
12 mozok - 1   top-tipster - 3 KILIBE - 2
13 codewarrior - 1   TheLordGr - 3 NeFeLh - 2
14 majche - 1   Zgoden - 2 omew - 1
15 |Logitech| - 1   |Logitech| - 2 MUGO - 1
16 Macedonia - 1   Cementclouds - 2 PROSVETA - 1
17 Srki_mk - 1   Debaser - 2 |Logitech| - 1
18 galaxy - 1   sign-o - 2 gene - 1
19 deckoo - 1   Druzliv^m - 2 dfFf - 1
20 lepotan^^^ - 1   Himmel - 1 Meh - 1
21     GBL - 1 sladok - 1
22     lunaa - 1 FordMustang - 1
23     Lady - 1 plusone - 1
24     Oakley[afk] - 1 Gad - 1
25     Auslaender - 1 AndroUser - 1

ÌåãÜëïé áñéèìïß
Oakley: áíïçóßá Þ áðëþò ðïëëÝò áðïñßåò; Ôï 18.0% ôùí ãñáììþí ðåñéåß÷áí åñþôçóç!
Åðßóçò ï/ç Himmel äåí öáßíåôáé íá ãíùñßæåé êáé ðÜñá ðïëëÜ ìå 17.4% åñùôÞóåùí.
Ï/ç m35sk ÷ñçóéìïðïßçóå èáõìáóôéêÜ óå ðïóïóôü 30.0%!
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå ìå 24.6%.
Öáßíåôáé üôé ï/ç m35sk Ý÷åé ìïíßìùò ðáôçìÝíï ôï Caps Lock: 80.0% ÷ñÞóç ÊÅÖÁËÁÉÙÍ.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <m35sk> GREEK HUCKER
Ï/ç Oakley åßíáé Ýíá ðïëý åðéèåôéêü Üôïìï. ÅðéôÝèçêå óå Üëëïõò 17 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley slaps fishbot

Ï/ç Oakley[afk] äåí ìðüñåóå åðßóçò íá óõãêñáôÞóåé ôá íåýñá ôïõ/ôçò. ÅðéôÝèçêå 4 öïñÝò óå Üëëïõò ÷ñÞóôåò.
Êáíåßò äåí öáßíåôáé íá óõìðáèåß ôïí/ôçí snailbot. Ôïõ åðéôÝèçêáí 5 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley slaps snailbot

Ï/ç Himmel ìïéÜæåé íá åßíáé åðßóçò áíåðéèýìçôïò. Ôïõ åðéôÝèçêáí 4 öïñÝò.
Ï/ç Himmel öÝñíåé åõôõ÷ßá óôïí êüóìï, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ÷áìüãåëá óå ðïóïóôü 13.0% :)
Åðßóçò ï/ç Oakley ÷áìïãÝëáóå óå ðïóïóôü 6.0%.
Êáíåßò äåí åßíáé êáôóïýöçò óôï #macedonia! Ôé ÷áñïýìåíï êáíÜëé :-)
Ï/ç Norm Ýãñáøå ôéò ìåãáëýôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 35.4 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò óôï #macedonia Þôáí 19.5 ÷áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç Oakley Ýãñáøå ôéò ìéêñüôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 13.6 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç catbot Þôáí åðßóçò ðïëý ëáêùíéêüò, ìå ìÝóï üñï 18.9 ÷áñáêôÞñùí.
Ï/ç Oakley êáôÜöåñå íá ãñÜøåé 428 ëÝîåéò.
Óå áíôßèåóç ìå ôïí/ôçí Oakley, ï/ç Norm áêïëïýèçóå ìå 147 ëÝîåéò.
Ï/ç Techtronix Ýãñáøå êáôÜ ìÝóï üñï 28.00 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò ôïõ êáíáëéïý Þôáí 3.37 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.

Ïé ðéï äçìïöéëåßò ëÝîåéò
 ËÝîç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 greek 19 wilfred
2 stats 16 Oakley
3 MACEDONIAN 6 m35sk
4 loudly 6 fishbot
5 slaps 5 Oakley
6 adduser 5 bananoflouda
7 quakenet 4 Oakley|Off
8 smells 4 catbot
9 ΚΑΝΕΙΣ 4 YoloMan_
10 addtrigger 4 Oakley

Ôï ðéï äçìïöéëÝò øåõäþíõìï
 Øåõäþíõìï Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 fishbot 16 Oakley
2 Oakley 11 fishbot
3 Macedonia 5 bananoflouda
4 catbot 5 Oakley
5 plusone 4 Oakley

Smileys :-)
 Smiley Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 :P 9 Himmel
2 :D 6 mungos
3 :) 5 NeFeLh
4 :-) 2 Gad
5 ): 1 Oakley|Off

Ïé ðéï äçìïöéëåßò äéåõèýíóåéò
 Äéåýèõíóç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 http://www.top-tipster.com 1 top-tipster
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great 1 Oakley|Off
3 http://www.greekchat.eu 1 Lady
4 https://www.youtube.com/watch?v=MsVgnMSONDw 1 lunaa
5 http://macedonia.no-ip.org/ 1 Oakley[afk]
6 https://www.nordicbots.com/log.php?cid=83219 1 |Logitech|
7 http://macedonia.no-ip.org 1 Oakley|Off
8 http://www.macedonia.info 1 Oakley|Off
9 http://www.alexanderdergrosse.de/ 1 Oakley|Off
10 http://www.midnightchat.eu 1 dfFf
11 http://www.macedonia.com 1 Oakley|Off
12 https://www.nordicbots.com/stats.php?cid=83219 1 |Logitech|

Aëëïé åíäéáöÝñïíôåò áñéèìïß
Ï/ç catbot äåí åßíáé êáé ðïëý äçìïöéëÝò Üôïìï. Ôïõ/ôçò Ýêáíáí kick 17 öïñÝò!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     *** catbot was kicked by fishbot

Ï/ç spasitel ìïéÜæåé íá åßíáé Ýíá åðßóçò ìéóçôü Üôïìï. ÄÝ÷ôçêå 17 kicks.
Q: äéêáéïóýíç Þ ðáñÜíïéá; ÐÜíôùò Ýêáíå kick óå 600 Üôïìá.
Óôç äåýôåñç èÝóç, ï/ç |Logitech| Ýêáíå kick óå 34 Üôïìá.
Ï/ç Q Ýäùóå 1807 ops óôï êáíÜëé...
Ï/ç |Logitech| áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 138.
Ï/ç Oakley åßíáé ï óåñßöçò ôïõ êáíáëéïý ìå 1 deops.
Ï/ç |Logitech| Ýäùóå 3448 voices óôï êáíÜëé...
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 1.
Ï/ç |Logitech| áñÝóêåôáé óôï íá áöáéñåß ôá voices ôïõ êüóìïõ. ¸êáíå devoice 2 öïñÝò.
Ï/ç Himmel äåí ðÞãå ðßóù, Ýêáíå devoice óå 1 ÷ñÞóôåò.
Ï/ç catbot ìáò åíçìåñþíåé äéáñêþò ãéá ôï ôé êÜíåé: 31 actions!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * catbot smells fishbot

Åðßóçò ï/ç Norm ìáò ëÝåé ôé ôñÝ÷åé ìå 29.
Ï/ç Oakley ìïíïëïãåß ðïëý, ãñÜöïíôáò ðÜíù áðü 5 ãñáììÝò óôç óåéñÜ 4 öïñÝò!
Aëëïò Ýíáò ìïíá÷éêüò ÷ñÞóôçò Þôáí ï/ç ExvsioN ðïõ êáôÜöåñå íá ìïíïëïãÞóåé 1 öïñÝò.
Ï/ç Oakley[afk] äåí ìðïñïýóå íá áðïöáóßóåé áí èá ìåßíåé Þ èá öýãåé áðü ôï êáíÜëé, ìðáßíïíôáò 676 öïñÝò óå áõôü.
Ï/ç Oakley áðïäåß÷èçêå üôé îåðåñíÜåé ôá üñéá, ÷ñçóéìïðïéþíôáò êáôÜ 0.2% Üóåìíï ëåîéëüãéï
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <Oakley> go fuck

Ôåëåõôáßá topics
[#macedonia] Eternal Greek Homeland 4000 greek History and culture www.macedonia.com * http://www.macedonia.info * http://www.alexanderdergrosse.de/ * http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great READ HISTORY! 47 çìÝñåò ðñéí áðü |Logitech| óôéò 02:12
Merry Xmas and a happy new year 47 çìÝñåò ðñéí áðü Oakley óôéò 02:12
Ôï topic äçëþèçêå 99 öïñÝò.
Óõíïëéêüò áñéèìüò ãñáììþí 40054.

Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí ìå ôï pisg v0.72
pisg áðü ôïí Morten Brix Pedersen êáé Üëëïõò
Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí óå 00 þñåò 00 ëåðôÜ êáé 03 äåõôåñüëåðôá

Back to NordicBots.com