Statistics are also available in English, click here.

All stats | Just today | Just this week | Just this month

ÓôáôéóôéêÜ ãéá ôï #macedonia óôï Quakenet áðü NordicBots.

Óôïé÷åßá ãéá ÐÝìðôç 8 Íïåìâñßïõ 2018 - 22:29:43
Ãéá ôçí ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï ôùí 1374 çìåñþí, 74 ÷ñÞóôåò óõíïìßëçóáí óôï #macedonia.


ÇìåñÞóéá äñáóôçñéüôçôá (ôéò ôåëåõôáßåò 31 çìÝñåò)
6
24
14
56
9
36
2
8
11
36
8
15
24
16
20
7
28
10
16
24
11
36
8
12
16
8
24
9
24
12
11
20
16
8
25
88
12
6
24
8
16
16
6
24
14
56
12
24
16
8
9
20
16
8
32
13
16
16
12
8
2
8
6
16
8
1
4
9
20
16
4
16
6
24
14
48
8
4
16
7
8
4
16
7
4
16
8
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãÝò þñåò
7.6%
3161
5.5%
2267
8.4%
3462
4.2%
1731
3.8%
1574
10.6%
4364
3.5%
1438
2.6%
1083
1.5%
621
2.6%
1068
4.4%
1834
1.7%
712
3.5%
1458
2.8%
1146
3.0%
1237
4.0%
1656
3.4%
1420
2.8%
1178
4.2%
1719
3.3%
1357
4.7%
1957
5.0%
2078
2.9%
1185
4.0%
1652
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò
 ØåõäþíõìïÁñéèìüò ãñáììþíÐüôå;Áñéèìüò ëÝîåùíËÝîåéò áíÜ ãñáììÞ×áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞÔåëåõôáßá åßóïäïòÔõ÷áßá öñÜóç
1 Oakley169868914302.513.5ÓÞìåñá"[CPU] 4 Intel Pentium III Xeon @ 2502.47 MHz Intel(R) Core(TM) i5"
2 fishbot353315141223.521.639 çìÝñåò ðñéí"Yes?"
3 catbot33821112972.918.655 çìÝñåò ðñéí"* catbot smells fishbot"
4 Norm3028111474.935.4647 çìÝñåò ðñéí":-)"
5 Himmel23122924.020.6108 çìÝñåò ðñéí"kanenas allos alive paizei edw `h @@ria ?"
6 m35sk20812914.521.71087 çìÝñåò ðñéí"GREEK SUCK MY MACEDONIAN D I C K !"
7 Oakley[afk]981161.812.0116 çìÝñåò ðñéí"http://macedonia.no-ip.org/"
8 snailbot9315303.321.6945 çìÝñåò ðñéí"lo1!"
9 ExvsioN77263.713.71290 çìÝñåò ðñéí"PCW ON pme FAST"
10 RUBIN166203.314.0627 çìÝñåò ðñéí"And believe me will be cash"
11 mungos66122.012.7447 çìÝñåò ðñéí"macedonia, skopjeeee"
12 kiss66152.511.2627 çìÝñåò ðñéí"bro you g0 wu and mw with canada info?"
13 jogurt66132.212.7997 çìÝñåò ðñéí"KAJ STE MALAGA"
14 stole55132.612.4262 çìÝñåò ðñéí"Am I allowed to post links here?"
15 YoloMan_55163.233.4624 çìÝñåò ðñéí"ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ;"
16 mackica5551.09.61243 çìÝñåò ðñéí"zfdhgfdhh"
17 frizer4e_kav532142.813.0290 çìÝñåò ðñéí"edno prasanje kviz ima li na nekoj kanal"
18 NeFeLh42251.211.869 çìÝñåò ðñéí"kalhnyxta :)"
19 |Logitech|41214310.871.020 çìÝñåò ðñéí"(Broadcast) Nordicbots would like to wish everyone a happy new ye"
20 bananoflouda4471.814.8107 çìÝñåò ðñéí"?adduser Macedonia"
21 dikta3341.38.71253 çìÝñåò ðñéí"monkeys out"
22 wilfred33113.724.71038 çìÝñåò ðñéí"thats not what the encyclopedia says?"
23 top-tipster33268.744.7952 çìÝñåò ðñéí"on the site www.top-tipster.com"
24 domain33124.019.0695 çìÝñåò ðñéí"abe da vi ebam najmiloto vpicka"
25 CarlosE3341.35.01012 çìÝñåò ðñéí"hi"
26 Oakley|Off336822.7170.0108 çìÝñåò ðñéí"[invite] Notice from Q (TheQBot@CServe.quakenet.org): [#hellas] K"
27 poza6933186.034.01095 çìÝñåò ðñéí"HEJ GREEK SUCK MY MACEDONIAN DICK"
28 TheLordGr3331.02.7528 çìÝñåò ðñéí".s"
29 sign-o2221.02.01206 çìÝñåò ðñéí"ee"
30 Srki_mk21121.03.01342 çìÝñåò ðñéí"zdr"
31 Zgoden22115.523.51365 çìÝñåò ðñéí"fuck greek :D majkata da vi ja ebam vo gazot"
32 omew21142.05.5930 çìÝñåò ðñéí"uh oh"
33 Debaser2252.514.51069 çìÝñåò ðñéí"boukwne"
34 Tanja2252.511.0585 çìÝñåò ðñéí"zdravo na site"
35 Cementclouds2221.02.0330 çìÝñåò ðñéí"hi"
36 Techtronix225628.0160.591 çìÝñåò ðñéí"DiMiTRiS |Logitech| Macedonia fishbot Q Oakley"
37 Druzliv^m2252.516.0957 çìÝñåò ðñéí"zdravoooo"
38 KILIBE2231.59.0671 çìÝñåò ðñéí"postoi ova mircov"
39 Morkov4E1144.020.0924 çìÝñåò ðñéí"Raboti li ova cudo ?"
40 codewarrior1122.011.01322 çìÝñåò ðñéí"FUCK GREECE"
41 deckoo1111.02.01022 çìÝñåò ðñéí"kk"
42 KUR_ZA_GRCI1144.019.01098 çìÝñåò ðñéí"CITAJTE I SITETE SE"
43 gene112121.0115.0274 çìÝñåò ðñéí"hello lads, just a question to where i can't seem to find an answ"
44 Oakley[Work]1111.05.0364 çìÝñåò ðñéí"?auth"
45 Hyacinthus1111.02.026 çìÝñåò ðñéí"hi"
46 lunaa1155.043.0261 çìÝñåò ðñéí"https://www.youtube.com/watch?v=MsVgnMSONDw"
47 PROSVETA1111.06.0567 çìÝñåò ðñéí"Hello!"
48 teo1111.02.01197 çìÝñåò ðñéí"hi"
49 FordMustang1111.07.01172 çìÝñåò ðñéí"ccccccc"
50 plusone1111.05.0272 çìÝñåò ðñéí"Aloha"


Äåí êáôÜöåñáí íá öôÜóïõí üëïé óôçí êïñõöÞ:
DICK_FOR_GREECE (1) Meh (1) majche (1) MUGO (1) dfFf (1)
Auslaender (1) Gad (1) Macedonia (1) galaxy (1) par (1)
themistery (1) mib88 (1) Mr_Faun (1) lepotan^^^ (1) hionath (1)
number6 (1) sladok (1) AndroUser (1) mozok (1) fishyy (1)
Lady (1) ebac (1) GBL (1) sexceuroman (1)

Ïé ðéï åíåñãïß ÷ñÞóôåò áíÜ þñá
  0-5 6-11 12-17 18-23
1 Oakley - 8 Norm - 28 Oakley - 68 Oakley - 91
2 Oakley[afk] - 8 m35sk - 8 fishbot - 15 Himmel - 22
3 catbot - 8 YoloMan_ - 5 catbot - 11 fishbot - 14
4 bananoflouda - 4 fishbot - 3 ExvsioN - 7 m35sk - 12
5 Oakley|Off - 3 NeFeLh - 2 kiss - 6 catbot - 12
6 fishbot - 3 Oakley - 2 RUBIN1 - 6 mungos - 6
7 snailbot - 3 catbot - 2 jogurt - 6 snailbot - 5
8 frizer4e_kav - 3 number6 - 1 stole - 5 mackica - 5
9 CarlosE - 3   wilfred - 3 dikta - 3
10 Techtronix - 2   poza69 - 3 NeFeLh - 2
11 majche - 1   TheLordGr - 3 Tanja - 2
12 Macedonia - 1   top-tipster - 3 KILIBE - 2
13 galaxy - 1   domain - 3 frizer4e_kav - 2
14 codewarrior - 1   Cementclouds - 2 FordMustang - 1
15 Srki_mk - 1   sign-o - 2 teo - 1
16 deckoo - 1   Zgoden - 2 plusone - 1
17 omew - 1   Debaser - 2 Meh - 1
18 mozok - 1   Druzliv^m - 2 MUGO - 1
19 lepotan^^^ - 1   |Logitech| - 2 dfFf - 1
20 |Logitech| - 1   DICK_FOR_GREECE - 1 Gad - 1
21     Auslaender - 1 Srki_mk - 1
22     Morkov4E - 1 gene - 1
23     KUR_ZA_GRCI - 1 omew - 1
24     Oakley[Work] - 1 Hyacinthus - 1
25     lunaa - 1 PROSVETA - 1

ÌåãÜëïé áñéèìïß
Oakley: áíïçóßá Þ áðëþò ðïëëÝò áðïñßåò; Ôï 17.8% ôùí ãñáììþí ðåñéåß÷áí åñþôçóç!
Åðßóçò ï/ç Himmel äåí öáßíåôáé íá ãíùñßæåé êáé ðÜñá ðïëëÜ ìå 17.4% åñùôÞóåùí.
Ï/ç m35sk ÷ñçóéìïðïßçóå èáõìáóôéêÜ óå ðïóïóôü 30.0%!
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå ìå 25.4%.
Öáßíåôáé üôé ï/ç m35sk Ý÷åé ìïíßìùò ðáôçìÝíï ôï Caps Lock: 80.0% ÷ñÞóç ÊÅÖÁËÁÉÙÍ.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <m35sk> GREEK SUCK MY MACEDONIAN D I C K !
Ï/ç Oakley åßíáé Ýíá ðïëý åðéèåôéêü Üôïìï. ÅðéôÝèçêå óå Üëëïõò 17 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley slaps fishbot

Ï/ç Oakley[afk] äåí ìðüñåóå åðßóçò íá óõãêñáôÞóåé ôá íåýñá ôïõ/ôçò. ÅðéôÝèçêå 4 öïñÝò óå Üëëïõò ÷ñÞóôåò.
Êáíåßò äåí öáßíåôáé íá óõìðáèåß ôïí/ôçí snailbot. Ôïõ åðéôÝèçêáí 5 öïñÝò.
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * Oakley[afk] slaps snailbot

Ï/ç fishbot ìïéÜæåé íá åßíáé åðßóçò áíåðéèýìçôïò. Ôïõ åðéôÝèçêáí 4 öïñÝò.
Ï/ç Himmel öÝñíåé åõôõ÷ßá óôïí êüóìï, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ÷áìüãåëá óå ðïóïóôü 13.0% :)
Åðßóçò ï/ç Oakley ÷áìïãÝëáóå óå ðïóïóôü 5.9%.
Êáíåßò äåí åßíáé êáôóïýöçò óôï #macedonia! Ôé ÷áñïýìåíï êáíÜëé :-)
Ï/ç Norm Ýãñáøå ôéò ìåãáëýôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 35.4 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò óôï #macedonia Þôáí 19.4 ÷áñáêôÞñåò áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç Oakley Ýãñáøå ôéò ìéêñüôåñåò ãñáììÝò, ìå ìÝóï üñï 13.5 ÷áñáêôÞñùí áíÜ ãñáììÞ.
Ï/ç catbot Þôáí åðßóçò ðïëý ëáêùíéêüò, ìå ìÝóï üñï 18.6 ÷áñáêôÞñùí.
Ï/ç Oakley êáôÜöåñå íá ãñÜøåé 430 ëÝîåéò.
Óå áíôßèåóç ìå ôïí/ôçí Oakley, ï/ç Norm áêïëïýèçóå ìå 147 ëÝîåéò.
Ï/ç Techtronix Ýãñáøå êáôÜ ìÝóï üñï 28.00 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.
Ï ìÝóïò üñïò ôïõ êáíáëéïý Þôáí 3.35 ëÝîåéò áíÜ ãñáììÞ.

Ïé ðéï äçìïöéëåßò ëÝîåéò
 ËÝîç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 greek 19 wilfred
2 stats 16 Oakley
3 loudly 6 fishbot
4 slaps 5 Oakley
5 adduser 5 bananoflouda
6 addtrigger 4 Oakley
7 smells 4 catbot
8 ΚΑΝΕΙΣ 4 YoloMan_
9 quakenet 4 Oakley|Off
10 large 3 Oakley

Ôï ðéï äçìïöéëÝò øåõäþíõìï
 Øåõäþíõìï Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 fishbot 16 Oakley
2 Oakley 11 fishbot
3 Macedonia 5 bananoflouda
4 catbot 5 Oakley
5 plusone 4 Oakley

Smileys :-)
 Smiley Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 :P 9 Himmel
2 :D 6 mungos
3 :) 5 NeFeLh
4 :-) 2 Gad
5 ): 1 Oakley|Off

Ïé ðéï äçìïöéëåßò äéåõèýíóåéò
 Äéåýèõíóç Óõ÷íüôçôá Ôåëåõôáßá ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü
1 http://www.macedonia.info 1 Oakley|Off
2 http://www.macedonia.com 1 Oakley|Off
3 https://www.youtube.com/watch?v=MsVgnMSONDw 1 lunaa
4 http://www.midnightchat.eu 1 dfFf
5 http://macedonia.no-ip.org/ 1 Oakley[afk]
6 http://macedonia.no-ip.org 1 Oakley|Off
7 https://www.nordicbots.com/log.php?cid=83219 1 |Logitech|
8 http://www.top-tipster.com 1 top-tipster
9 http://www.greekchat.eu 1 Lady
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great 1 Oakley|Off
11 https://www.nordicbots.com/stats.php?cid=83219 1 |Logitech|
12 http://www.alexanderdergrosse.de/ 1 Oakley|Off

Aëëïé åíäéáöÝñïíôåò áñéèìïß
Ï/ç catbot äåí åßíáé êáé ðïëý äçìïöéëÝò Üôïìï. Ôïõ/ôçò Ýêáíáí kick 19 öïñÝò!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     *** catbot was kicked by fishbot

Ï/ç AndroUser ìïéÜæåé íá åßíáé Ýíá åðßóçò ìéóçôü Üôïìï. ÄÝ÷ôçêå 17 kicks.
Q: äéêáéïóýíç Þ ðáñÜíïéá; ÐÜíôùò Ýêáíå kick óå 619 Üôïìá.
Óôç äåýôåñç èÝóç, ï/ç |Logitech| Ýêáíå kick óå 34 Üôïìá.
Ï/ç Q Ýäùóå 1875 ops óôï êáíÜëé...
Ï/ç |Logitech| áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 138.
Ï/ç Oakley åßíáé ï óåñßöçò ôïõ êáíáëéïý ìå 1 deops.
Ï/ç |Logitech| Ýäùóå 3448 voices óôï êáíÜëé...
Ï/ç Oakley áêïëïýèçóå åõãåíéêÜ ìå 1.
Ï/ç |Logitech| áñÝóêåôáé óôï íá áöáéñåß ôá voices ôïõ êüóìïõ. ¸êáíå devoice 2 öïñÝò.
Ï/ç Himmel äåí ðÞãå ðßóù, Ýêáíå devoice óå 1 ÷ñÞóôåò.
Ï/ç catbot ìáò åíçìåñþíåé äéáñêþò ãéá ôï ôé êÜíåé: 33 actions!
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     * catbot smells fishbot

Åðßóçò ï/ç fishbot ìáò ëÝåé ôé ôñÝ÷åé ìå 29.
Ï/ç Oakley ìïíïëïãåß ðïëý, ãñÜöïíôáò ðÜíù áðü 5 ãñáììÝò óôç óåéñÜ 4 öïñÝò!
Aëëïò Ýíáò ìïíá÷éêüò ÷ñÞóôçò Þôáí ï/ç mungos ðïõ êáôÜöåñå íá ìïíïëïãÞóåé 1 öïñÝò.
Ï/ç Oakley[afk] äåí ìðïñïýóå íá áðïöáóßóåé áí èá ìåßíåé Þ èá öýãåé áðü ôï êáíÜëé, ìðáßíïíôáò 676 öïñÝò óå áõôü.
Ï/ç Oakley áðïäåß÷èçêå üôé îåðåñíÜåé ôá üñéá, ÷ñçóéìïðïéþíôáò êáôÜ 0.2% Üóåìíï ëåîéëüãéï
Ãéá ðáñÜäåéãìá:
     <Oakley> go fuck

Ôåëåõôáßá topics
[#macedonia] Eternal Greek Homeland 4000 greek History and culture www.macedonia.com * http://www.macedonia.info * http://www.alexanderdergrosse.de/ * http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great READ HISTORY! 113 çìÝñåò ðñéí áðü |Logitech| óôéò 02:12
Merry Xmas and a happy new year 113 çìÝñåò ðñéí áðü Oakley óôéò 02:12
Ôï topic äçëþèçêå 99 öïñÝò.
Óõíïëéêüò áñéèìüò ãñáììþí 41358.

Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí ìå ôï pisg v0.72
pisg áðü ôïí Morten Brix Pedersen êáé Üëëïõò
Ôá óôáôéóôéêÜ äçìéïõñãÞèçêáí óå 00 þñåò 00 ëåðôÜ êáé 02 äåõôåñüëåðôá

Back to NordicBots.com